JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pieni­tu­loi­sille pieni­kor­koista lainaa – sosi­aa­li­sesta luotosta tuli elokuun alussa laki­sää­teinen palvelu koko maassa

Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä matalakorkoinen laina, jota on voinut elokuun alusta lähtien hakea perusteltuun tarpeeseen. Kuvitus: Radek Karkulowski

Sosiaalinen luotto on hyvinvointialueen myöntämä matalakorkoinen laina, jota on voinut elokuun alusta lähtien hakea perusteltuun tarpeeseen. Kuvitus: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

26.9.2023
Janne Urpunen

Olet­ko kuul­lut so­si­aa­li­ses­ta luo­tos­ta? Se on hy­vin­voin­ti­a­lu­een myön­tä­mä ma­ta­la­kor­koi­nen lai­na, jota on voi­nut elo­kuun alus­ta läh­tien ha­kea pe­rus­tel­tuun tar­pee­seen, ku­ten ko­din han­kin­toi­hin, vuok­ra­va­kuu­teen, ter­vey­den­huol­to­me­noi­hin tai vel­ko­jen va­paa­eh­toi­seen jär­jes­te­lyyn.

– Yh­tey­de­not­to­ja on tul­lut ym­pä­ri hy­vin­voin­ti­a­lu­et­ta. Elo­kuus­sa yh­tey­de­not­to­ja tuli 110 ja sen jäl­keen vii­ti­sen pu­he­lua päi­väs­sä, ker­too Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lu­een työ­i­käis­ten pal­ve­lu­jen tu­lo­sa­lu­e­joh­ta­ja Ei­ja Lei­no.

Luo­to­tuk­ses­sa nou­da­te­taan so­si­aa­li­huol­lon asi­a­kasp­ro­ses­sia. Al­ku­kar­toi­tus teh­dään pu­he­li­mes­sa ja lo­pul­li­nen sel­vi­tys so­si­aa­li­oh­jaa­jan vas­taa­no­tol­la.

So­si­aa­li­nen luot­to on tar­koi­tet­tu pie­ni­tu­loi­sil­le ja vä­hä­va­rai­sil­le mut­ta mak­su­ky­kyi­sil­le asuk­kail­le, jot­ka ei­vät saa muu­ta lai­naa koh­tuul­li­sin eh­doin. 

Luo­ton edel­ly­tyk­se­nä on, et­tä luo­ton saa­ja ky­ke­nee mak­sa­maan kuu­kau­sit­tai­set ly­hen­nyk­set sekä Suo­men Pan­kin vah­vis­ta­man vii­te­ko­ron (4,0 %, 9/2023).

Lai­naa ei myön­ne­tä, jos hen­ki­lö saa sään­nöl­li­ses­ti Ke­lan pe­rus­toi­meen­tu­lo­tu­kea tai on pe­rus­tel­tua syy­tä olet­taa, et­tä hän ei suo­riu­du luo­ton ta­kai­sin­mak­sus­ta esi­mer­kik­si elä­män­hal­lin­nan haas­tei­den vuok­si.

Yk­sit­täi­sel­le ha­ki­jal­le luot­toa voi­daan myön­tää vä­hin­tään 200 eu­roa ja enin­tään 10 000 eu­roa. Luot­to mak­se­taan ha­ki­jan ti­lil­le ker­ta­suo­ri­tuk­se­na tai suo­raan käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mu­kai­siin me­noi­hin.

Ta­kai­sin­mak­su­ai­ka on enin­tään kah­dek­san vuot­ta. Mak­su­ai­ka mää­räy­tyy luo­ton­saa­jan mak­su­ky­vyn mu­kaan.

– Meil­lä luot­toa on ha­et­tu pää­a­si­as­sa vel­ko­jen jär­jes­te­lyä var­ten. Mui­ta ylei­siä syi­tä ovat ol­leet ter­vey­den­huol­lon mak­sut sekä ko­din han­kin­nat. Yk­sit­täi­seen ko­din han­kin­taan myön­net­tä­vä luo­tot ovat pie­nem­piä, mut­ta vel­ka­jär­jes­te­lyyn ha­e­tut sum­mat ovat ol­leet 7 000–10 000 eu­roa, Lei­no ker­too.

Pro­ses­sis­sa me­nee ai­kan­sa. Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la en­sim­mäi­set myön­tei­set luo­to­tus­pää­tök­set oli­vat Lei­non mu­kaan maa­lis­sa tai mel­kein maa­lis­sa syys­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la, ja vi­reil­lä oli noin 60 hen­ki­lön luo­ton kar­toit­ta­mi­nen.

So­si­aa­li­ses­ta luo­to­tuk­ses­ta tuli elo­kuun alus­sa la­ki­sää­tei­nen pal­ve­lu kai­kil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la. Tar­koi­tus on eh­käis­tä kan­sa­lais­ten ta­lou­del­lis­ta syr­jäy­ty­mis­tä ja yli­vel­kaan­tu­mis­ta sekä edis­tää ih­mi­sen it­se­näis­tä suo­riu­tu­mis­ta. 

So­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö oh­ja­si Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le 380 000 eu­roa luot­to­pää­o­man ra­hoi­tuk­seen.

Li­sä­tie­to­ja osoit­tees­sa pai­jat-sote.fi/so­si­aa­li­nen-luot­to

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover