JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Seura­kun­nalta ilmaista talous­neu­vontaa – "Sellaista viestiä olemme saaneet, että moni on syönyt säästönsä"

"Lokakuun 19. alkaa vapaaehtoisten talousneuvojien koulutus, että olisimme ajoissa liikkeellä, jos ja kun taloustilanne pahenee", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi.

"Lokakuun 19. alkaa vapaaehtoisten talousneuvojien koulutus, että olisimme ajoissa liikkeellä, jos ja kun taloustilanne pahenee", sanoo Lahden seurakuntien yhteiskunnallisen työn pastori Tomi Alasalmi.

Lahden seurakunnat

26.9.2023
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­tien ta­lous­neu­von­nan La­hen Ta­nen koor­di­naat­to­ri Tomi Ala­sal­mi sa­noo, et­tä uh­kaa­va taan­tu­ma ei ole ai­na­kaan vie­lä nä­ky­nyt seu­ra­kun­ta­lais­ten li­sään­ty­nei­nä yh­tey­de­not­toi­na.

– Ta­lou­son­gel­mai­sia käy seu­ra­kun­nis­sa di­a­ko­ni­a­työn asi­ak­kai­na jat­ku­vas­ti, mut­ta isom­paa mää­räl­lis­tä kas­vua Lah­den Ta­nen puo­lel­la ei ole ha­vait­tu. Sel­lais­ta vies­tiä olem­me saa­neet, et­tä moni on hin­to­jen nou­sun myö­tä sääs­tön­sä syö­nyt. Seu­ra­kun­tien ruo­kai­lut ja il­mai­set aa­mu­puu­rot ve­tä­vät po­ruk­kaa ko­vas­ti.

Yh­teis­kun­nal­li­sen työn tii­mis­sä huo­not mer­kit ovat sel­ke­äm­min näh­tä­vis­sä.

– Uk­rai­na­lais­ten ja maa­han­muut­ta­jien aut­ta­mis­ta meil­lä on enem­män. Heil­lä on vä­hem­män ta­lou­del­li­sia pus­ku­rei­ta ja so­si­aa­lis­ta tu­ki­ver­kos­toa tääl­lä. He ovat haa­voit­tu­vai­sem­pia sii­nä mie­les­sä, yh­teis­kun­nal­li­sen työn pas­to­ri Ala­sal­mi sa­noo.

Ta­nes­sa­kin on jo va­rau­dut­tu kon­tak­tien li­sään­ty­mi­seen.

– Lo­ka­kuun 19. meil­lä al­kaa va­paa­eh­tois­ten ta­lous­neu­vo­jien kou­lu­tus, et­tä oli­sim­me ajois­sa liik­keel­lä, jos ja kun ta­lous­ti­lan­ne pa­he­nee.

Tane tar­jo­aa ta­lous­neu­von­taa ar­jen raha-asi­oi­den hoi­ta­mi­seen. Pari vuot­ta toi­mi­nees­sa yk­si­kös­sä toi­mii tois­ta­kym­men­tä va­paa­eh­tois­ta ta­lou­sa­lan am­mat­ti­lais­ta tai ko­ke­mu­sa­si­an­tun­ti­jaa.

Ta­lous­neu­von­ta on yk­si­löl­lis­tä ja mää­rä­ai­kais­ta kes­kus­te­lu­a­pua. Neu­von­ta­ker­to­ja voi ol­la yh­des­tä vii­teen. Il­mai­seen pal­ve­luun voi va­ra­ta ajan Di­a­ko­ni­a­kes­kuk­sen pu­he­lin­nu­me­ros­ta 044 719 1265. 

Ta­lous­neu­von­taa on tar­jol­la ker­ran kuus­sa myös Lah­den Pal­ve­lu­to­ril­la kaup­pa­kes­kus Trion toi­ses­sa ker­rok­ses­sa. 

– Pal­ve­lu­to­rin pop up -neu­von­nas­sa on mu­ka­na use­am­pi taho seu­ra­kun­tien di­a­ko­ni­a­työn kans­sa. Asi­ak­kai­ta on ol­lut ta­sai­ses­ti. Neu­von­ta-ajat ovat täyt­ty­neet joka ker­ta. Tar­vet­ta ta­lous­neu­voil­le to­del­la on, Ala­sal­mi to­te­aa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover