JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ohjaaja Petri Liski: Kärsimystie voi olla uskollinen Raamatun kerto­muk­selle ja samalla tuoda sitä lähemmäksi suurta yleisöä

Katunäytelmä vaatii suurta pensseliä, mutta yhtä lailla tarkkuutta ja totuudenmukaisuutta. Kuva Jeesuksen viimeiseltä aterialta vuodelta 2016. Kuva: Johannes Wilenius

Katunäytelmä vaatii suurta pensseliä, mutta yhtä lailla tarkkuutta ja totuudenmukaisuutta. Kuva Jeesuksen viimeiseltä aterialta vuodelta 2016. Kuva: Johannes Wilenius

Johannes Wilenius

3.10.2023
Markus Luukkonen

Oh­jaa­ja Pet­ri Lis­ki ei osaa vie­lä sa­noa tar­kas­ti, mikä muut­tuu ja mikä py­syy en­nal­laan ver­rat­tu­na Lah­des­sa ai­em­min näh­tyi­hin Kär­si­mys­tie-esi­tyk­siin.

– Saa näh­dä, tu­lee­ko uut­ta nä­ke­mys­tä. Aloin juu­ri kat­so­maan The Cho­sen-sar­jaa Netf­li­xis­sä.

The Cho­sen on uu­del­la nä­kö­kul­mal­la tuo­tet­tu his­to­ri­al­li­nen draa­ma­te­le­vi­si­o­sar­ja, joka ker­too Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­sen elä­mäs­tä ja pal­ve­lu­työs­tä.

Lis­kin mie­les­tä Kär­si­mys­tie voi ol­la sa­mal­la sekä us­kol­li­nen Raa­ma­tun ker­to­muk­sel­le et­tä tuo­da sitä lä­hem­mäk­si suur­ta ylei­söä.

– Olen ot­ta­nut oh­jaus­ver­si­oi­hi­ni vai­kut­tei­ta muun mu­as­sa Mel Gib­so­nin lef­fas­ta (The Pas­si­on of the Christ). Olen poi­mi­nut li­sää näy­tel­tä­vää – li­haa lui­den pääl­le, mikä sel­ven­tää juon­ta en­ti­ses­tään.

Lis­ki huo­maut­taa, et­tä vuo­den 2016 Kär­si­mys­tie­hen ver­rat­tu­na mer­kit­tä­vä osa näyt­te­li­jöis­tä tu­lee vaih­tu­maan.

– Esi­tyk­ses­tä tu­lee uu­sien näyt­te­li­jöi­den myö­tä joka ta­pauk­ses­sa oman­nä­köi­nen.

To­teu­tus Lah­den ka­duil­la vaa­tii Pet­ri Lis­kin mu­kaan suur­ta pens­se­liä, mut­ta yh­tä lail­la tark­kuut­ta ja to­tuu­den­mu­kai­suut­ta.

– Vaik­ka käy­tös­sä ovat mik­ro­fo­nit, täy­tyy näyt­te­li­jöil­lä ol­la ka­ris­maa ja riit­tä­vän iso ele­kie­li, jot­ta esi­tys kan­taa. Isos­sa mit­ta­kaa­vas­sa sel­keys kor­vaa tie­tyt yk­si­tyis­koh­dat.

Kär­si­mys­tie kie­tou­tuu mie­len­kiin­toi­sel­la ta­val­la Pet­ri Lis­kin työ­his­to­ri­aan. Lis­kin isä, vuon­na 2005 edes­men­nyt pro­fes­so­ri Paa­vo Lis­ki, oh­ja­si kak­si en­sim­mäis­tä Via Cru­cis­ta Hel­sin­gis­sä vuo­si­na 1996 ja 1997. Pet­ri Lis­ki näyt­te­li tuol­loin Jo­han­nes­ta.

Via Cru­cis oli käy­tän­nös­sä suo­ma­lais­ten pää­si­äis­näy­tel­mien kan­ta­te­os. Joi­ta­kin pie­nem­pi­muo­toi­sia on ol­lut mat­kan var­rel­la, mut­ta ei lä­hes­kään sii­nä mit­ta­kaa­vas­sa, jota Hel­sin­gis­sä ja nyt­tem­min myös Lah­des­sa on teh­ty. Vuo­si­na 2000–2004 näyt­te­lin Lah­den Kär­si­mys­ties­sä Pie­ta­ria, isä­ni oh­jaa­ma­na, ja sen jäl­keen olen oh­jan­nut tääl­lä it­se. Vii­me pää­si­äi­se­nä olin vie­lä Lap­peen­ran­nan Via Cru­cik­ses­sa Jee­suk­se­na Ar­to Myl­lä­ri­sen oh­jauk­ses­sa. Tämä on ol­lut erit­täin pit­kä ru­pe­a­ma.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover