JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ajankohtaista

Etelä-Suomen Sanomien päätoi­mit­taja on pääsiäisenä viimeisen päälle pahis

Markus Pirttijoelle Juudaksen rooli on mieluinen sen monipuolisuuden vuoksi. Kuvassa myös Tapani Kalliomäki, joka esittää Jeesusta.

Markus Pirttijoelle Juudaksen rooli on mieluinen sen monipuolisuuden vuoksi. Kuvassa myös Tapani Kalliomäki, joka esittää Jeesusta.

Janne Raevuori

8.3.2024
Jaana Kosunen

Pyy­tä­mät­tä ja yl­lät­tä­en. Ai­van ku­ten "se kuu­lui­sa" fak­si il­mes­tyi vas­taa­not­ta­jal­leen ai­koi­naan, ai­van yh­tä yl­lät­tä­en tar­jot­tiin Juu­dak­sen roo­lia Mar­kus Pirt­ti­jo­el­le Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mäs­tä.

Ete­lä-Suo­men Sa­no­mien pää­toi­mit­ta­ja­na työs­ken­te­le­vä Pirt­ti­jo­ki oli aja­tel­lut, et­tei osal­lis­tui­si näy­tel­mään ko­vin mit­ta­vas­ti, ihan työ­kii­rei­den­sä vuok­si. Pro­jek­ti kui­ten­kin kiin­nos­ti ja mu­kaan hän ha­lu­si, kun­han roo­li oli­si sel­lai­nen, et­tä vä­hem­mäl­lä­kin tree­naa­mi­sel­la sel­vi­äi­si.

Sel­lai­sen roo­lin Pirt­ti­jo­ki en­sin sai­kin; hä­nes­tä tuli yk­si ope­tus­lap­sis­ta. Sit­ten kävi niin, et­tä Juu­dak­sen roo­li va­pau­tui, ja sii­hen tar­vit­tiin uu­si näyt­te­li­jä.

– Pet­ri [oh­jaa­ja Pet­ri Lis­ki] soit­ti ja ky­syi, kiin­nos­tai­si­ko mi­nua. Olin jo en­sim­mäi­sis­sä har­joi­tuk­sis­sa huo­mi­oi­nut Juu­dak­sen roo­lin ja se vai­kut­ti kieh­to­val­ta. Sik­si vas­ta­sin Pet­ril­le, sil­tä is­tu­mal­ta, et­tä kiin­nos­taa. Sa­mal­la pää­tin, et­tä nyt sit­ten vaan löy­de­tään ka­len­te­ris­ta ai­kaa täl­le pro­jek­til­le, Pirt­ti­jo­ki ker­too.

Juu­dak­sen roo­li ei toki ole pää­roo­li, mut­ta var­sin mer­kit­tä­vä roo­li se Kär­si­mys­tie-näy­tel­mäs­sä on. Kun Juu­das avaa suun­sa, ta­pah­tuu ai­na jo­tain kään­teen­te­ke­vää ja juo­nen kan­nal­ta rat­kai­se­vaa.

– Se­hän on vii­mei­sen pääl­le pa­hik­sen roo­li. Juu­dak­sen mat­ka on mel­koi­nen, ja tun­ne­ta­sol­la täs­sä roo­lis­sa lii­ku­taan ihan lai­das­ta toi­seen lai­taan.

Suh­teel­li­sen tuo­ree­na lah­te­lai­se­na Pirt­ti­jo­ki ker­too ole­van­sa vai­kut­tu­nut sii­tä, mi­ten koko kau­pun­ki tun­tuu ole­van jol­lain ta­val­la Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mäs­sä mu­ka­na. Näyt­te­li­jät ovat muo­dos­ta­neet tii­viin yh­tei­sön ja tun­nel­ma har­joi­tuk­sis­sa on hä­nen mu­kaan­sa lep­poi­san ren­to ja haus­ka. Uu­sia tut­ta­vuuk­sia on syn­ty­nyt, ja on­pa har­joi­tuk­sis­sa ol­lut mu­ka­na ihan ih­ka elä­vä kuk­ko­kin. Myös Pirt­ti­jo­en per­he in­nos­tui näy­tel­mäs­tä, ja nyt niin vai­mo kuin poi­ka­kin ovat ko­koon­pa­nos­sa mu­ka­na.

– Täl­lai­set ta­pah­tu­mat tuo­vat yh­tei­söl­li­syyt­tä koko kau­pun­gil­le. Kär­si­mys­tie on osoi­tus sii­tä, et­tä Lah­des­sa osa­taan ja ha­lu­taan teh­dä yh­tei­siä jut­tu­ja.

Pirt­ti­jo­el­le näyt­te­le­mi­nen on tut­tua puu­haa, sil­lä te­at­te­rin la­val­le hän nou­si en­sim­mäi­sen ker­ran jo nuo­re­na mie­he­nä lap­suus­mai­se­mis­saan Kuh­mos­sa. Siel­lä oli te­at­te­ri­ker­ho, jon­ka mu­ka­na ylä­as­te-lu­ki­oi­käi­nen nuo­ru­kai­nen kier­si esiin­ty­mäs­sä. Myö­hem­min hän esiin­tyi myös Kuh­mon ke­sä­te­at­te­ris­sa, kun­nes elä­mä vei ja te­at­te­ri­har­ras­tus jäi. Come back ta­pah­tuu nyt, pää­si­äi­se­nä, 30 vuo­den jäl­keen.

Pit­käs­tä tau­os­ta huo­li­mat­ta Pirt­ti­jo­ki ko­kee nuo­ruu­den näyt­te­li­jä­ko­ke­muk­ses­ta ole­van hyö­tyä.

– Ko­ke­mus tuo var­muut­ta, ei­kä tu­le­va roo­li­suo­ri­tus Juu­dak­se­na juu­ri­kaan jän­ni­tä. Enem­män se on in­nos­tus­ta ja odo­tus­ta, mitä juu­ri nyt tun­nen, hän poh­tii.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover