JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Päätoi­mit­ta­jalta: Kärsimystie-katu­näy­telmä on ajan­koh­tai­sempi kuin kertaakaan 2000-luvulla

16.10.2023
Markus Luukkonen

Mis­sä olit, kun Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mää edel­li­sen ker­ran esi­tet­tiin ke­vääl­lä 2016?

It­se olin ai­na­kin seu­raa­mas­sa näy­tel­mää. En ol­lut vie­lä tuol­loin kir­kon lei­vis­sä, vaan me­nin seu­raa­maan esi­tys­tä sil­kas­ta mie­len­kiin­nos­ta. Pois­tuin hy­vin vai­kut­tu­nee­na.

Kes­kel­le Lah­tea re­konst­ruo­i­dut pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mat siir­tyi­vät kou­riin­tun­tu­val­la ta­val­la ny­ky­päi­vään. Eri­tyis­tä hoh­toa oli sii­nä, et­tä ka­tu­näy­tel­mää to­teut­ta­mas­sa oli sank­ka jouk­ko pai­kal­li­sia ih­mi­siä, toki myös pal­jon tut­tu­ja kas­vo­ja.

Näy­tel­män pa­luu­ta kaa­vail­tiin alun pe­rin ke­vääl­le 2021, mut­ta en­sin ko­ro­na­pan­de­mia ja sit­ten Lah­den kau­pun­gin­ta­lon pe­rus­kor­jaus siir­si­vät täh­täin­tä eteen­päin.

Kah­dek­san vuot­ta on pit­kä ai­ka. Tämä seik­ka läh­ti re­so­noi­maan, kun ka­tu­näy­tel­män oh­jaa­ja Pet­ri Lis­ki muis­tut­ti Kir­kon­seu­dun haas­tat­te­lus­sa sii­tä, et­tei maa­il­ma ole sama kuin ka­tu­näy­tel­män edel­li­sel­lä to­teu­tus­ker­ral­la.

On to­si­aan ta­pah­tu­nut enem­män kuin mies­muis­tiin. Vit­sauk­sia on riit­tä­nyt ko­ro­na­pan­de­mi­as­ta, sit­ke­äs­tä inf­laa­ti­os­ta ja Ve­nä­jän hyök­käys­so­das­ta al­ka­en. Kak­si jäl­kim­mäis­tä jyl­lää­vät edel­leen, ja en­sim­mäi­sen­kin jäl­kiä kor­ja­taan vie­lä pit­kään.

Po­pu­lis­min aal­to pyyh­ki yli maa­il­man: Trump va­lit­tiin pre­si­den­tik­si syk­syl­lä 2016, Ison-Bri­tan­ni­an EU-eu­ro tuli voi­maan 2021. Ta­li­ban kaap­pa­si val­lan Af­ga­nis­ta­nis­sa elo­kuus­sa 2021.

Suo­mes­ta tuli Na­ton täys­jä­sen ku­lu­neen vuo­den huh­ti­kuus­sa. Sa­mal­la kun se pää­si osak­si tran­sat­lant­tis­ta puo­lus­tus­liit­toa, kah­den­vä­li­set suh­teet Ve­nä­jään koh­met­tui­vat liki iki­jää­hän. Vii­mei­se­nä jän­nit­teet Is­ra­e­lin ja Ha­ma­sin vä­lil­lä kär­jis­tyi­vät ve­ri­sik­si ter­ro­ri- ja so­ta­toi­mik­si.

Pei­la­ten maa­il­mas­sa rie­hu­vaan pa­huu­teen, ko­vuu­teen ja epä­var­muu­teen Kär­si­mys­tien tee­mat tun­tu­vat ajan­koh­tai­sem­mil­ta kuin ken­ties ker­taa­kaan ai­em­min 2000-lu­vul­la.

Kris­tus tuli ih­mi­sek­si maa­il­maan, kuo­li tus­kai­ses­ti ris­til­lä syn­tiem­me puo­les­ta ja nou­si kuol­leis­ta. Kaik­ki tämä kär­si­mys sik­si, jot­ta me muut sai­sim­me syn­tim­me an­teek­si ja voi­sim­me pe­las­tua. Ti­laus­ta on täs­sä ajas­sa myös ar­mol­li­suu­del­le it­se­äm­me ja lä­him­mäi­si­äm­me koh­taan.

Kär­si­mys­tien suun­nit­te­lu on jo hy­väs­sä vauh­dis­sa. Seu­raa­vak­si kes­ki­ty­tään va­paa­eh­tois­ten ko­ko­a­mi­seen. Hei­tä tar­vi­taan eri teh­tä­viin kaik­ki­aan 150–200.

Il­moit­tau­tu­mi­set toi­vo­taan verk­ko­lo­mak­keel­la, jo­hon löy­tyy link­ki myös Lah­den seu­ra­kun­tien verk­ko­si­vuil­ta. Va­paa­eh­toi­sil­le jär­jes­te­tään in­fo­ti­lai­suus 13. mar­ras­kuu­ta Lah­den Seu­ra­kun­ta­ta­los­sa.

Mark­ki­noin­nin kär­ki­ä­kin on jo te­roi­tet­tu. Täl­lai­nen slo­gan nou­si pin­nal­le, pie­ni pil­ke sil­mä­kul­mas­sa: "Ha­lu­at­ko tie­tää, mitä oli Kris­tuk­sen kär­si­mys? Tule Lah­teen!"

Lue lisää aiheesta

Markus Pirttijoelle Juudaksen rooli on mieluinen sen monipuolisuuden vuoksi. Kuvassa myös Tapani Kalliomäki, joka esittää Jeesusta.

Markus Pirttijoelle Juudaksen rooli on mieluinen sen monipuolisuuden vuoksi. Kuvassa myös Tapani Kalliomäki, joka esittää Jeesusta.

Janne Raevuori

Ajankohtaista
8.3.2024

Etelä-Suomen Sanomien päätoi­mit­taja on pääsiäisenä viimeisen päälle pahis

Opiskelija Jesse Tuomi (keskellä) on roomalainen sotilas, ammattinäyttelijä Tapani Kalliomäki (takana keskellä) Jeesus. Kuva: Janne Raevuori

Opiskelija Jesse Tuomi (keskellä) on roomalainen sotilas, ammattinäyttelijä Tapani Kalliomäki (takana keskellä) Jeesus. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

Uutiset
16.2.2024

"Kuin aika­kap­se­lilla matkustaisi" – Kärsimystie ei onnistuisi ilman satoja innokkaita vapaa­eh­toisia

Katunäytelmän toteutukseen osallistuu suuri vapaaehtoisten joukko. Heitä on muun muassa puherooleissa, kuorossa, kansanjoukoissa, tarpeistonhoitajina ja puvustajina. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Lahden seurakunnat

Katunäytelmän toteutukseen osallistuu suuri vapaaehtoisten joukko. Heitä on muun muassa puherooleissa, kuorossa, kansanjoukoissa, tarpeistonhoitajina ja puvustajina. Kuva vuodelta 2016. Kuva: Lahden seurakunnat

Lahden seurakunnat

Uutiset
7.2.2024

Heidät nähdään Kärsimystie-katu­näy­telmän rooleissa – vapaa­eh­toi­sissa merkittävä joukko Lahden seudun vaikuttajia

Kärsimystiessä on keskeistä toivon ja armon sanoma, jota tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin pitkään aikaan, sanoo katunäytelmän ohjaaja Petri Liski. Kuva: Markus Luukkonen

Kärsimystiessä on keskeistä toivon ja armon sanoma, jota tarvitaan tänä päivänä enemmän kuin pitkään aikaan, sanoo katunäytelmän ohjaaja Petri Liski. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
3.10.2023

"Jalat ovat olleet lähtö­kuo­pissa jo useamman vuoden" – Lahden Kärsimystie tekee paluun ensi pääsiäisenä

Katunäytelmä vaatii suurta pensseliä, mutta yhtä lailla tarkkuutta ja totuudenmukaisuutta. Kuva Jeesuksen viimeiseltä aterialta vuodelta 2016. Kuva: Johannes Wilenius

Katunäytelmä vaatii suurta pensseliä, mutta yhtä lailla tarkkuutta ja totuudenmukaisuutta. Kuva Jeesuksen viimeiseltä aterialta vuodelta 2016. Kuva: Johannes Wilenius

Johannes Wilenius

Uutiset
3.10.2023

Ohjaaja Petri Liski: Kärsimystie voi olla uskollinen Raamatun kerto­muk­selle ja samalla tuoda sitä lähemmäksi suurta yleisöä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover