JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Jalat ovat olleet lähtö­kuo­pissa jo useamman vuoden" – Lahden Kärsimystie tekee paluun ensi pääsiäisenä

3.10.2023
Markus Luukkonen

Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mä pa­laa kah­dek­san vuo­den tau­on jäl­keen Lah­den ka­tu­ku­vaan pää­si­äi­se­nä 2024. Jee­suk­sen dra­maat­ti­nen vii­mei­nen mat­ka kul­kee kau­pun­gin­ta­lol­ta Ris­tin­kir­kol­le, jon­ka edus­tal­la esi­te­tään näy­tel­män lop­pu­koh­taus: ris­tiin­nau­lit­se­mi­nen ja ylös­nou­se­mus.

Koh­tauk­sia näh­dään myös Ma­ri­an­ka­dun puis­tos­sa, Hak­ka­pe­liit­ta-pat­saal­la, kaup­pa­to­ril­la, Ma­ri­an­ka­dun ja Va­pau­den­ka­dun kul­mas­sa sekä Ris­ti­kir­kol­le nous­ta­es­sa Ma­ri­an­ka­dun mä­es­sä. Ka­tu­näy­tel­män tuot­taa Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Kär­si­mys­tie on vä­ri­käs ja kuo­hu­va kau­pun­kis­pek­taak­ke­li, ja sen pa­luu­ta Lah­teen on odo­tet­tu. Näy­tel­män oh­jaa kol­man­nen ker­ran Pet­ri Lis­ki.

– Olen in­nos­tu­nein miet­tein. Ja­lat ovat ol­leet läh­tö­kuo­pis­sa jo use­am­man vuo­den. Tätä tuo­tan­toa suun­ni­tel­tiin alun pe­rin vuo­del­le 2021, jo­ten olen eh­ti­nyt val­mis­tau­tua sii­hen hen­ki­ses­ti jo kol­men vuo­den ajan, Lis­ki sa­noo.  

Kär­si­mys­tien tee­mat ovat luon­teel­taan ikui­sia, mut­ta pei­lau­tu­vat val­lit­se­vaan ai­kaan.

– Kes­keis­tä on toi­von ja ar­mon sa­no­ma, jota tar­vi­taan tänä päi­vä­nä enem­män kuin pit­kään ai­kaan. Vuon­na 2016 Lah­den edel­li­sen Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­män ai­kaan elet­tiin vie­lä ai­ka tur­val­li­ses­sa Suo­mes­sa ja Eu­roo­pas­sa. Mo­nen­lai­set jul­muu­det ja hir­vey­det ovat sen jäl­keen tul­leet osak­si elä­määm­me. Sitä kaut­ta tä­tä­kin kär­si­mys­näy­tel­mää nyt kat­so­taan ja tul­ki­taan, oh­jaa­ja pun­ta­roi.

 

Jee­suk­se­na näh­dään Lah­den kau­pun­gin­te­at­te­ris­ta tut­tu Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki, joka esit­ti Jee­sus­ta myös 2016 ja 2012.

– Läh­din, kun pyy­det­tiin. Ko­ro­na­sul­ku­jen jäl­keen tun­tuu tär­ke­äl­tä ja hy­väl­tä ol­la mu­ka­na näin suu­res­sa kol­lek­tii­vi­ses­sa ta­pah­tu­mas­sa, Kal­li­o­mä­ki ker­too.

Kär­si­mys­tie on ko­ke­neel­le­kin näyt­te­li­jäl­le eri­tyi­nen teh­tä­vä.

– Kol­lek­tii­vi­nen ko­ke­mus on ai­nut­laa­tui­nen. Har­voin la­val­la on niin pal­jon ylei­söä kuin täs­sä näy­tel­mäs­sä, Kal­li­o­mä­ki ker­too.

Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­mään to­teut­ta­mi­seen tar­vi­taan jopa 150–200 va­paa­eh­toi­sen jouk­ko. Va­paa­eh­toi­sia kai­va­taan ai­na­kin näyt­te­li­jöik­si, kuo­roon, kan­san­jouk­koon, tar­peis­ton­hoi­ta­jik­si ja pu­vus­ta­jik­si. Va­paa­eh­tois­ten or­ga­ni­saat­to­ri­na ja koko ta­pah­tu­man vas­taa­va­na tuot­ta­ja­na toi­mii Mar­ja Ok­ko­la.

Il­moit­tau­tu­mi­nen Kär­si­mys­tien va­paa­eh­tois­teh­tä­viin on jo avat­tu. Va­paa­eh­toi­sek­si voi il­moit­tau­tua säh­köi­sel­lä lo­mak­keel­la.

Va­paa­eh­toi­sil­le jär­jes­te­tään 13. mar­ras­kuu­ta in­fo­ti­lai­suus. Ti­lai­suu­des­sa voi ta­va­ta näy­tel­män oh­jaa­jan sekä edel­li­sil­lä ker­roil­la ol­lei­ta näyt­te­li­jöi­tä ja mui­ta va­paa­eh­toi­sia. Ti­lai­suu­des­sa saa myös tar­kem­paa in­foa näy­tel­mä­har­joi­tus­ten ajan­koh­das­ta ja pai­kas­ta. Näy­tel­män har­joi­tuk­set on mää­rä aloit­taa tam­mi­kuus­sa 2024.

Kär­si­mys­tie­tä on esi­tet­ty Lah­des­sa ai­em­min 2000, 2001, 2003, 2004, 2012 ja 2016. Ko­ro­na­pan­de­mia siir­si tuo­tan­non pa­luu­ta muu­ta­mal­la vuo­del­la.

Kär­si­mys­tie 2024

Tär­ke­ät päi­vä­mää­rät

Ma 13.11.2023 klo 18- In­fo­ti­lai­suus (avoin rek­ry­toin­ti­ti­lai­suus), Kirk­ko­ka­tu 5, Seu­ra­kun­ta­sa­li

To 28.3.2024 klo 21-22.30 ken­raa­li­har­joi­tus (avoin ylei­söl­le)

Pe 29.3.2024 klo 21-22.30 Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­män esi­tys

La 30.3.2024 klo 21-22.30 Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­män esi­tys

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover