JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Vapaa­eh­tois­kummit yleistyvät myös Lahdessa – "Se mikä annetaan, se hoidetaan"

Kum­mi­pu­lan taus­tal­la on kir­kos­ta ero­a­mi­nen. Kum­mi­pank­ki tar­jo­aa rat­kai­sun pul­maan.

"Kummi on ystävä, vierellä kulkija, tuki ja turva, johon voi tarttua eteen tulevissa tilanteissa ja kysymyksissä", Minna Vallo määrittelee. Kuva: Minna Vallon kotialbumi

"Kummi on ystävä, vierellä kulkija, tuki ja turva, johon voi tarttua eteen tulevissa tilanteissa ja kysymyksissä", Minna Vallo määrittelee. Kuva: Minna Vallon kotialbumi

Minna Vallon kotialbumi

17.8.2022
Esa Arvekari

Puu­te kum­meis­ta on nous­sut akuu­tik­si myös Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäs­sä, jos­sa apua ha­e­taan kum­mi­pan­kis­ta.

Kum­mi­pank­ki on seu­ra­kun­nan yk­si va­paa­eh­tois­teh­tä­vis­tä, jol­loin seu­ra­kun­taan kas­tees­sa liit­ty­vä voi löy­tää kum­min, jos so­pi­vaa hen­ki­löä ei löy­dy omas­ta su­vus­ta tai tut­ta­va­pii­ris­tä.

– Pai­kal­li­ses­ti aja­tel­len Lah­den seu­ra­kun­nat ja Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta eri­tyi­ses­ti hyö­tyi­si­vät kum­mi­pan­kis­ta, sa­noo Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan vs. kirk­ko­her­ra, kum­mi­pank­ki­hank­keen val­mis­te­li­ja Kai­ja Jyrk­kä.

Kum­mi­pank­ki­toi­min­taa käyn­nis­te­tään syk­syn ai­ka­na.

– En­sim­mäi­nen teh­tä­vä on li­sä­tä tie­toi­suut­ta kum­mi­pan­kis­ta sekä ai­kuis­rip­pi­kou­lus­ta, jo­hon kum­mi­ky­sy­mys olen­nai­ses­ti liit­tyy. Tu­los­sa on 4.9. ai­kuis­rip­pi­kou­lun tee­ma­päi­vä, jos­sa myös kum­mi­pank­ki on esil­lä, Jyrk­kä sa­noo.

 

Puu­te so­pi­vis­ta kum­meis­ta on riit­tä­vä syy va­paa­eh­tois­kum­miu­teen.

Teh­tä­vään il­moit­tau­tu­nut, Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nas­sa toi­mi­va Min­na Val­lo, pai­not­taa kui­ten­kin, et­tä hä­nen ta­pauk­ses­saan syy on myös si­sä­syn­tyi­nen.

– Näen kum­min teh­tä­vän hen­gel­li­ses­ti it­sel­le­ni ja yh­tei­söl­le­ni ar­vok­kaa­na. Kum­mik­si ryh­ty­mi­nen on osa sitä, min­kä koen pe­rus­ta­van­laa­tui­sek­si omas­sa us­kos­sa­ni ja seu­ra­kun­ta­yh­tey­des­sä, hän muo­toi­lee.

Il­man kum­mi­toi­min­taa seu­ra­kun­taan lap­se­na kas­te­tun, tai myö­hem­mäs­sä elä­män­vai­hees­sa liit­ty­vän, so­peu­tu­mi­nen voi­si jää­dä il­man tu­kea.

– Kum­mi on lap­sen tai ai­kui­sen ys­tä­vä, vie­rel­lä kul­ki­ja, tuki ja tur­va, jo­hon voi tart­tua eteen tu­le­vis­sa ti­lan­teis­sa ja ky­sy­myk­sis­sä, Val­lo mää­rit­te­lee teh­tä­vän­sä.

 

Kos­ka Val­lo opis­ke­lee Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa te­o­lo­gi­aa ja ai­koo kou­lut­tau­tua pa­pik­si, on kum­min teh­tä­vä myös osa te­o­lo­gis­ta haas­tet­ta ja hen­gel­lis­tä kut­su­mus­ta.

– Kum­mil­la ei tar­vit­se ol­la val­mis­ta vas­taus­ta asi­oi­hin, mut­ta val­miut­ta sy­väl­li­sem­piin­kin poh­dis­ke­lui­hin. Kes­kus­te­lut kum­mi­lap­sen kans­sa ovat erit­täin toi­vot­ta­via, hän sa­noo.

Val­lol­la on kuu­si omaa kum­mi­las­ta, kaik­ki su­ku­lais­lap­sia, mut­ta li­sää mah­tuu.

– Hen­gel­li­ses­sä sy­lis­sä ei tar­vit­se pe­lä­tä ti­lan­puu­tet­ta.

Kum­miu­teen on ny­kyi­ses­sä elä­män­ti­lan­tees­sa myös ai­kaa.

– Omat lap­set ovat niin iso­ja ja it­se­näi­siä, et­tä ai­ka­ni riit­tää myös va­paa­eh­tois­työ­hön.

 

Suo­meen ja seu­ra­kun­tiin tu­lee yhä enem­män maa­han­muut­ta­jia, joil­le lu­te­ri­lai­nen us­kon­kä­si­tys ja seu­ra­kun­ta­e­lä­mä on en­nen ko­ke­ma­ton­ta ja uut­ta.

– Myös mo­net maa­han­muut­ta­jat ha­lu­a­vat liit­tyä seu­ra­kun­taan, tul­la kas­te­tuik­si ja kon­fir­moi­duik­si, jol­loin he tar­vit­se­vat kum­min. Täs­sä on ai­van eri­lai­nen, kah­den ai­kui­sen vä­li­nen kum­mi­suh­de, jos­sa kes­kus­te­luil­la ja seu­ra­kun­nan käy­tön­töi­hin pe­reh­dyt­tä­mi­sel­lä on erit­täin tär­keä roo­li, Val­lo poh­tii.

Kum­mi­pan­kin pe­ri­aat­tei­siin kuu­luu, et­tä va­paa­eh­tois­kum­mi ei va­lit­se las­ta, jon­ka kum­mik­si ryh­tyy.

– Seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät ja per­he käy­vät tä­hän liit­ty­vät kes­kus­te­lut. Toki kum­min ha­luk­kuus ja suh­teen toi­mi­vuus tar­kis­te­taan. Mut­ta va­paa­eh­tois­kum­mik­si ryh­ty­vän kan­nat­taa läh­teä mu­kaan pe­ri­aat­teel­la ”se mikä an­ne­taan, se hoi­de­taan”.

Va­paa­eh­tois­kum­mius ei ole ai­noa asia, jo­hon Val­lo on ko­ti­seu­ra­kun­nas­saan si­tou­tu­nut.

– Toi­min kirk­ko­väär­ti­nä, eli mes­su­a­vus­ta­ja­na. Olen myös mu­ka­na ai­kuis­rip­pi­kou­lu­toi­min­nas­sa.

Kum­mi­pu­la on to­del­li­nen on­gel­ma mo­nil­le per­heil­le.

– Kan­nus­tan tä­män ju­tun lu­ki­jaa poh­ti­maan, oli­si­ko täs­sä si­nul­le so­pi­va va­paa­eh­tois­teh­tä­vä. Jos näin, kan­nat­taa il­moit­tau­tua omaan seu­ra­kun­taan, niin asia hoi­tuu eteen­päin.

Ai­kuis­rip­pi­kou­luun ja kum­min teh­tä­vään voi tu­tus­tua su 4.9. klo 15 Ma­ri­an Kam­ma­ril­la, Va­pau­den­ka­tu 6, Lah­ti. Mu­ka­na Min­na Val­lo ja Kai­ja Jyrk­kä.

Kum­mi­pank­ki

Seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­teh­tä­vä, joka var­mis­taa kum­min löy­ty­mi­sen, vaik­ka kas­tet­ta­van per­heel­lä ei oli­si tie­dos­sa kum­mia.

Kas­tet­ta­va ja kum­mi te­ke­vät kum­mi­so­pi­muk­sen, jos­sa so­vi­taan osa­puol­ten toi­veis­ta.

Kum­mi on seu­ra­kun­nan vi­ral­li­nen va­paa­eh­tois­teh­tä­vä. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män seu­ra­kun­nil­le tu­lee yh­tei­nen kum­mi­pank­ki.

Kum­mi­pu­la on val­ta­kun­nal­li­nen ja liit­tyy kir­kon jä­se­nyy­des­tä ero­a­mi­seen. Kum­min teh­tä­vään pää­sy vaa­tii, et­tä hen­ki­lö on kas­tet­tu ja kon­fir­moi­tu seu­ra­kun­nan jä­sen.

Kirk­ko­la­ki mää­rää, et­tä lap­sel­la täy­tyy ol­la kak­si kum­mia. Kirk­ko­her­ran pää­tök­sel­lä voi­daan hy­väk­syä yk­si kum­mi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover