JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tarvitaanko Lahdessa viisi seurakuntaa? Näin vastaavat seura­kun­ta­vaa­lien ehdokkaat

Vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta al­le puo­let kat­soo, et­tä seu­ra­kun­tien on­nis­tu­nut hen­gel­li­nen työ vaa­ti­si Lah­des­sa vii­den seu­ra­kun­nan säi­lyt­tä­mis­tä.

Vaalikoneessa seurakuntavaaliehdokkaat ottivat kantaa väitteeseen: Tarvitaan viisi paikallisseurakuntaa, jotta hengellistä työtä voidaan toteuttaa Lahdessa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuva: STT/Katja Määttä

Vaalikoneessa seurakuntavaaliehdokkaat ottivat kantaa väitteeseen: Tarvitaan viisi paikallisseurakuntaa, jotta hengellistä työtä voidaan toteuttaa Lahdessa parhaalla mahdollisella tavalla. Kuva: STT/Katja Määttä

STT

10.11.2022
Teemu Leppänen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on aloit­ta­nut toi­min­nan or­ga­ni­soin­tia kos­ke­van sel­vi­tys­työn, jos­sa tar­kas­tel­laan muun mu­as­sa sitä, on­ko vii­den seu­ra­kun­nan yh­ty­mä toi­mi­va mal­li.

Tätä kos­ke­va ky­sy­mys on seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­konees­sa, jos­sa eh­dok­kaat ot­ta­vat kan­taa väit­tee­seen: ”Tar­vi­taan vii­si pai­kal­lis­seu­ra­kun­taa, jot­ta hen­gel­lis­tä työ­tä voi­daan to­teut­taa Lah­des­sa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la.”

Vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta 139 eh­dok­kaas­ta al­le puo­let eli 46 pro­sent­tia on asi­an kans­sa sa­maa miel­tä, mikä en­tei­lee sitä, et­tä en­si vaa­li­kau­den luot­ta­mus­hen­ki­löt ovat val­mii­ta poh­ti­maan yh­ty­män seu­ra­kun­ta­ra­ken­net­ta.

– Hy­vil­lä lii­ken­neyh­teyk­sil­lä moni seu­ra­kun­ta­lai­nen pää­see naut­ti­maan jo nyt naa­pu­ri­seu­ra­kun­nan toi­min­nas­ta. Ta­lou­den hei­ken­ty­es­sä ja ve­ro­va­ro­jen pie­nen­ty­es­sä se­kin vaih­to­eh­to on otet­ta­va huo­mi­oon, et­tä vii­si seu­ra­kun­taa vä­he­ni­si esi­mer­kik­si kol­meen, kom­men­toi var­sin konk­reet­ti­ses­ti yk­si eh­dok­kais­ta.

Vii­den seu­ra­kun­nan säi­lyt­tä­mis­tä puo­lus­te­taan esi­mer­kik­si seu­raa­val­la kom­men­til­la:

– Lah­ti on kool­taan suu­ri kau­pun­ki. Use­am­man seu­ra­kun­nan ole­mas­sa­o­lo mah­dol­lis­taa so­peu­tu­mi­sen eri alu­ei­den eri­tyis­piir­tei­siin ja hel­pot­taa asuk­kai­den osal­lis­ta­mis­ta.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta noin joka kol­mas (32,4 %) kat­soo, et­tä hen­gel­li­sen työn to­teut­ta­mi­seen ei tar­vi­ta viit­tä pai­kal­lis­seu­ra­kun­taa.

– Jot­ta hen­gel­lis­tä työ­tä voi­daan teh­dä, kyse ei ole seu­ra­kun­nis­ta, vaan työn or­ga­ni­soi­mi­ses­ta. Se kuin­ka Lah­des­sa tu­le­vai­suu­des­sa or­ga­ni­soi­daan työ, vaa­tii sel­vit­te­lyä ja asi­ois­ta kes­kus­te­lu­ja, yk­si eh­do­kas vas­taa.

Vaa­li­ko­ne­vas­taus­ten pe­rus­teel­la mer­kit­se­väk­si muo­dos­tuu, mil­le kan­nal­le kal­lis­tu­vat kan­nas­saan epä­var­mat eh­dok­kaat. Hei­tä on noin joka vii­des, kun 21,6 pro­sent­tia ei osan­nut vas­ta­ta tai ei vas­tan­nut lain­kaan ky­sy­myk­seen.

Sel­keim­min vii­den seu­ra­kun­nan mal­lin pur­ka­mis­ta vas­tus­ta­vat Nas­to­lan (60,7 %) ja Jout­jär­ven (54,2 %) seu­ra­kun­tien eh­dok­kaat.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nas­sa enem­mis­tö eli 52,2 pro­sent­tia eh­dok­kais­ta sen si­jaan kat­soo, et­tei hen­gel­li­sen työn on­nis­tu­mi­nen vaa­di viit­tä seu­ra­kun­taa.

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nas­sa kan­nat ja­kaan­tu­vat ta­san, kun sa­maa ja eri miel­tä ole­via on yh­tä pal­jon, 43,8 pro­sent­tia. Lau­neel­la on sa­man­kal­tai­nen ti­lan­ne, kun sekä sa­maa et­tä eri miel­tä on 37,5 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Lo­put ei­vät ot­ta­neet tai osan­neet ot­taa kan­taa.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover