JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

"Oma olisi aina oma" – Synergiaa ei syntynyt, joten Kuhmoinen ja Padasjoki haluavat toimia erikseen

Kappelineuvoston puheenjohtaja Vesa-Pekka Carlsonin mukaan sekä työntekijät että seurakuntalaiset ovat toivoneet Kuhmoisten ja Padasjoen kappeleiden eriyttämistä.

Kappelineuvoston puheenjohtaja Vesa-Pekka Carlsonin mukaan sekä työntekijät että seurakuntalaiset ovat toivoneet Kuhmoisten ja Padasjoen kappeleiden eriyttämistä.

27.8.2021
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to päät­ti ot­taa ai­ka­li­sän esi­tyk­ses­sä, jos­sa Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­ta oli­si lak­kau­tet­tu ja ti­lal­le oli­si pe­rus­tet­tu eril­li­set Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­ta sekä Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Kirk­ko­neu­vos­to an­toi kap­pe­li­neu­vos­tol­le teh­tä­väk­si sel­vit­tää ai­em­paa tar­kem­min, mit­kä ovat ny­kyi­sen toi­min­ta­mal­lin hyö­dyt ja hai­tat, ja mit­kä ovat to­del­li­set syyt kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eriyt­tä­mi­sel­le.

– Mei­dän täy­tyy nyt teh­dä nii­tä li­sä­sel­vi­tyk­siä, joi­ta pöy­tä­kir­jas­sa pyy­de­tään. Tie­tys­ti oli­sim­me toi­vo­neet, et­tä esi­tys oli­si men­nyt ker­ral­la läpi, kom­men­toi Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Vesa-Pek­ka Carl­son.

Carl­so­nin mu­kaan työn­te­ki­jät ovat il­mais­seet mie­li­pi­tee­nään, et­tä Kuh­moi­nen ja Pa­das­jo­ki pi­täi­si erot­taa omik­si kap­pe­leik­seen.

– Tätä on pi­det­ty tär­ke­ä­nä sii­tä huo­li­mat­ta, et­tä työn­te­ki­jät liik­kui­si­vat uu­des­sa mal­lis­sa sa­mal­la ta­val­la kun­tien vä­lil­lä kuin ny­ky­ään. Työn­te­ki­jöi­den liik­ku­mis­ta joh­de­taan joka ta­pauk­ses­sa Hol­lo­las­ta, huo­maut­taa Carl­son.

Carl­so­nin mu­kaan myös seu­ra­kun­ta­lai­set ovat toi­vo­neet kap­pe­lei­den eriyt­tä­mis­tä.

– Kyse tai­taa ol­la iden­ti­tee­tis­tä: oma oli­si ai­na oma. Mi­nun mie­les­tä­ni asi­aan ei lii­ty sen kum­mem­paa dra­ma­tiik­kaa. Kir­kol­li­nen yh­teis­työ on su­ju­nut hy­vin. Olem­me vie­ras­ko­rei­ta, em­me­kä juu­ri­kaan puu­tu toi­sen kun­nan asi­oi­hin. Meil­lä ei kui­ten­kaan ole sel­lais­ta yh­teis­työ­tä, joka ei toi­mi­si tu­le­vai­suu­des­sa­kin, vaik­ka toi­mi­sim­me eril­lään, Carl­son ar­vi­oi.

Ero­vai­suu­te­na Carl­son mai­nit­see hen­gel­li­sen elä­män pai­kal­li­set vi­vah­teet.

– Seu­ra­kun­ta­e­lä­mä on eri­lais­ta. Pa­das­jo­el­la on pal­jon les­ta­di­o­lai­sia. Kuh­moi­sis­sa us­ko­nyh­tei­sö on kir­ja­vam­pi, ei­kä les­ta­di­o­lai­suut­ta ole ol­len­kaan.

Kuh­moi­nen ja Pa­das­jo­ki liit­tyi­vät Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan 1.1.2017. Lii­tos­neu­vot­te­lui­den yh­tey­des­sä vuo­si­na 2015–2016 pää­dyt­tiin Suo­mes­sa har­vi­nai­seen kah­den eri kun­nan alu­eel­la toi­mi­vaan yh­teis­kap­pe­li­seu­ra­kun­taan. Kak­sois­kap­pe­lis­ta toi­vot­tiin sy­ner­gi­ae­tu­ja.

– En tie­dä, mikä se vi­sio oli alun pe­rin, kun kap­pe­lit lii­tet­tiin toi­siin­sa. Sel­lai­nen kuva mi­nul­la on, et­tä se vi­sio ei to­teu­tu­nut. Kuh­mois­ten ja Pa­das­jo­en seu­ra­kun­ta­lai­set ko­koon­tu­vat käy­tän­nös­sä omi­na ryh­mi­nään, Carl­son to­te­aa.

Hol­lo­lan kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen on il­moit­ta­nut, et­tä hän on val­mis tu­ke­maan kap­pe­li­neu­vos­ton kan­taa. Hut­tu­nen muis­tut­taa kui­ten­kin, et­tä kirk­ko­neu­vos­tol­la ja kirk­ko­val­tuus­tol­la on oi­keus päät­tää esi­tyk­ses­tä poik­ke­a­val­la ta­val­la.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover