JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuhmoinen ja Padasjoki haluaisivat omat kappe­li­seu­ra­kunnat - Hollolan kirk­ko­neu­vosto palautti asian valmis­te­luun

Kun Kuhmoinen ja Padasjoki liittyivät Hollolan seurakuntaan vuonna 2017, yhteisestä kappelista toivottiin synergiaetuja. Kuva Padasjoen kirkosta. Kuva: Kirkonseudun kuva-arkisto

Kun Kuhmoinen ja Padasjoki liittyivät Hollolan seurakuntaan vuonna 2017, yhteisestä kappelista toivottiin synergiaetuja. Kuva Padasjoen kirkosta. Kuva: Kirkonseudun kuva-arkisto

Kirkonseudun kuva-arkisto

19.8.2021
Markus Luukkonen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to päät­ti 17.8. ko­kouk­ses­saan ot­taa ai­ka­li­sän esi­tyk­ses­sä, jos­sa Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­ta oli­si lak­kau­tet­tu ja ti­lal­le oli­si pe­rus­tet­tu eril­li­set Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­ta sekä Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­ta.

Asia tuli vi­reil­le, kun Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­neu­vos­to päät­ti hei­nä­kuun lo­pul­la esi­tyk­sen jät­tä­mi­ses­tä. Kirk­ko­neu­vos­to kes­kus­te­li asi­as­ta laa­jas­ti ja päät­ti ää­nes­tyk­sen jäl­keen (9-4), et­tä kap­pe­li­seu­ra­kun­tien eriyt­tä­mi­nen pa­lau­te­taan kap­pe­li­neu­vos­tol­le uu­del­leen kä­si­tel­tä­väk­si.

Kap­pe­li­neu­vos­ton teh­tä­vä­nä on nyt sel­vit­tää ai­em­paa tar­kem­min, mitä hyö­tyä ja hait­taa ny­kyi­ses­sä toi­min­ta­mal­lis­sa on, ja mit­kä ovat to­del­li­set syyt kap­pe­li­seu­ra­kun­nan eriyt­tä­mi­sel­le. Kap­pe­li­neu­vos­to ei ol­lut hei­nä­kui­ses­sa pää­tök­ses­sään yk­si­mie­li­nen, ja asia on he­rät­tä­nyt ky­sy­myk­siä myös asi­an val­mis­te­lun riit­tä­vyy­des­tä.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen on jo ai­em­min il­moit­ta­nut, et­tä hän on val­mis tu­ke­maan kap­pe­li­neu­vos­ton kan­taa. Hut­tu­sen muis­tut­taa, et­tä Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­tol­la ja kirk­ko­val­tuus­tol­la on kui­ten­kin oi­keus päät­tää esi­tyk­ses­tä poik­ke­a­val­la ta­val­la. 

Kuh­moi­nen ja Pa­das­jo­ki liit­tyi­vät Hol­lo­lan seu­ra­kun­taan 1.1.2017. Lii­tos­neu­vot­te­lui­den yh­tey­des­sä vuo­si­na 2015-2016 pää­dyt­tiin Suo­mes­sa har­vi­nai­seen kah­den eri kun­nan alu­eel­la toi­mi­vaan yh­teis­kap­pe­li­seu­ra­kun­taan. Kak­sois­kap­pe­lis­ta toi­vot­tiin sy­ner­gi­ae­tu­ja.

Kap­pe­li­neu­vos­ton enem­mis­tö kat­soi kui­ten­kin nyt, et­tei rat­kai­su ole ol­lut pa­ras mah­dol­li­nen. Seu­ra­kun­ta­lais­ten liik­ku­mi­nen kun­tien vä­lil­lä on ol­lut vä­häis­tä, ei­kä toi­min­nal­lis­ta sy­ner­gi­aa ole juu­ri­kaan syn­ty­nyt.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover