JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Muoviset hauta­kynt­tilät tule­vai­suu­dessa seka­jät­tee­seen – jätelain muutoksia arvioidaan parhaillaan seura­kun­nissa

Ener­gi­a­jät­teen eril­lis­ke­räys lop­puu elo­kuus­sa, mut­ta ei ai­heu­ta Lah­den seu­ra­kun­nis­sa suur­ta pään­vai­vaa.

Hautausmailla lajitellaan toistaiseksi entiseen malliin, ja kynttilät laitetaan energiajätteeseen. Kuva: Teemu Leppänen

Hautausmailla lajitellaan toistaiseksi entiseen malliin, ja kynttilät laitetaan energiajätteeseen. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

14.4.2023
Janne Urpunen

Ke­säl­lä 2021 uu­dis­tu­nut ja vai­heit­tain käyt­töön tu­le­va jä­te­la­ki vai­kut­taa luon­nol­li­ses­ti myös seu­ra­kun­tien toi­min­taan. Lah­den seu­ra­kun­tien hau­taus­toi­men yli­puu­tar­hu­ri Ei­la Ny­kä­nen ker­too, et­tä Lah­des­sa ede­tään lain vaa­ti­mus­ten suh­teen ai­ka­tau­lus­sa. 

– Tu­le­via muu­tok­sia ar­vi­oi­daan kiin­teis­tö­toi­men kans­sa. Hau­taus­mail­la suu­rin muu­tos jat­kos­sa on muo­vi­kuo­ris­ten hau­ta­kynt­ti­löi­den lait­ta­mi­nen se­ka­jät­tee­seen, kun ener­gi­a­jät­teen ke­räys pois­tuu, Ny­kä­nen sa­noo.

La­jit­te­lu­lai­tok­ses­sa se­ka­jät­tees­tä ero­tel­laan kier­rä­tyk­seen kel­paa­va ma­te­ri­aa­li, ku­ten kynt­ti­löi­den me­tal­li­set kan­net. La­jit­te­lun jäl­keen se­ka­jä­te me­nee polt­toon, jos­sa sii­tä teh­dään kau­ko­läm­pöä ja säh­köä.

– Tänä ke­vää­nä kynt­ti­lät ke­rä­tään vie­lä en­ti­seen mal­liin ja lai­te­taan ener­gi­a­jät­tee­seen. Ener­gi­a­jä­te­as­ti­oi­den pois­tu­mi­sel­le ei ole so­vit­tu ai­ka­tau­lua hau­taus­mail­la.

Kun la­jit­te­lu­muu­tok­set tu­le­vat ajan­koh­tai­sik­si, muu­tok­sis­ta il­moi­te­taan hau­taus­mai­den il­moi­tus­tau­lul­la.

 

Ny­kä­sen mu­kaan jät­tei­den la­jit­te­lu Lah­den hau­taus­mail­la, ku­ten seu­ra­kun­nan muis­sa­kin koh­teis­sa, on hy­väl­lä mal­lil­la.

– Hau­doil­ta tu­le­vat ka­ner­vat ja ha­vut omai­set voi­vat vie­dä maa­tu­van jät­teen laa­rei­hin. Rik­kou­tu­neet me­tal­li­lyh­dyt lai­te­taan me­tal­lin­ke­räy­sas­ti­oi­hin, lyh­ty­jen la­sit se­ka­jät­tee­seen. Hau­taus­mail­la on ke­räys myös pa­ris­to­käyt­töi­sil­le kynt­ti­löil­le. Omas­ta toi­min­nas­tam­me syn­ty­vät jät­teet la­ji­tel­laan vie­lä huo­mat­ta­vas­ti kat­ta­vam­min.

Ener­gi­a­jät­teen eril­lis­ke­räys lop­puu vä­hin­tään vii­den huo­neis­ton kiin­teis­töil­tä elo­kuus­sa, mut­ta ei ai­heu­ta Lah­des­sa pään­vai­vaa.

– Seu­ra­kun­nal­la on Nas­to­las­sa seu­ra­kun­ta­ta­lon yh­tey­des­sä kuu­si ri­vi­ta­lo­a­sun­toa. Elo­kuun en­sim­mäi­nen päi­vä pak­kaus­jät­teel­le pi­tää ol­la ke­räy­sas­tia ja sa­mal­la ener­gi­a­jä­te­as­tia pois­tuu. Kar­ton­gin ke­räys tu­lee pa­kol­li­sek­si lo­ka­kuus­sa, la­sin ja me­tal­lin tam­mi­kuus­sa ja bi­o­jä­te maa­lis­kuus­sa. Meil­lä noi­ta on ke­rät­ty jo hy­vin pit­kään. Mui­den kuin asuin­kiin­teis­tö­jen osal­ta kiin­teis­tö­toi­men kans­sa tse­ka­taan, pi­tää­kö muu­tok­sia teh­dä, Ny­kä­nen sa­noo.

 

Jä­te­lain ta­voit­tee­na on vä­hen­tää jät­tei­den mää­rää ja pi­tää näin huol­ta ym­pä­ris­tön viih­tyi­syy­des­tä ja ros­kat­to­muu­des­ta. Li­säk­si jä­te­la­ki kan­nus­taa te­hok­kaa­seen la­jit­te­luun ja kier­rä­tyk­seen, jol­loin luon­non­va­ro­ja käy­te­tään kes­tä­väl­lä ta­val­la. Jä­te­lain mu­kai­nen etu­si­ja­jär­jes­tys on jät­teen syn­nyn eh­käi­sy, hyö­dyn­tä­mi­nen tuot­tei­na, hyö­dyn­tä­mi­nen ma­te­ri­aa­li­na, hyö­dyn­tä­mi­nen ener­gi­a­na sekä jät­teen lop­pu­kä­sit­te­ly.

Seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jät pe­reh­dy­te­tään jä­te­la­kiin jär­jes­tä­mäl­lä ai­hees­ta kou­lu­tus­ta.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover