JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahdessa havah­dut­tiin sukupuolen moni­nai­suu­teen – Työ asian huomi­oi­mi­seksi on käyn­nis­tynyt seura­kun­nissa

Kuva: Radek Karkulowski

Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

20.1.2023
Janne Urpunen

Sa­teen­kaa­ri­nuor­ten tur­val­li­suus rip­pi­kou­luis­sa ei täl­lä het­kel­lä to­teu­du niin hy­vin kuin kir­kon omat lin­jauk­set edel­lyt­tä­vät, to­de­taan Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon Sa­teen­kaa­ri­nuor­ten hy­vin­voin­ti seu­ra­kun­nis­sa -jul­kai­sus­sa (2021). Lah­des­sa­kin asi­aan on ha­vah­dut­tu. 

Syys­kuus­sa Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin ro­vas­ti­kun­nal­li­nen nuo­ri­so­työ­tä te­ke­vien kou­lu­tus­päi­vä ai­hees­ta su­ku­puo­len mo­ni­nai­suu­den huo­mi­oi­mi­nen rip­pi­kou­lu- ja nuo­ri­so­työs­sä.

– Muu­ta­ma vuo­si sit­ten ro­vas­ti­kun­nan po­ru­kal­la oli vä­hän vas­taa­van­lai­nen kou­lu­tus. Sil­loin kou­lu­tuk­ses­sa ei ol­lut näin laa­jas­ti eri työn­te­ki­jöi­tä ja pin­nal­la oli­vat enem­män sek­su­aa­li­vä­hem­mis­töt. Ai­van vii­me vuo­si­na ovat nous­seet enem­män su­ku­puo­len mo­ni­nai­suu­den ky­sy­myk­set. Kun lei­reil­le il­moit­tau­du­taan, on jo ai­na use­am­pia nuo­ria, jot­ka toi­vo­vat, et­tä asia huo­mi­oi­daan, ker­too Reet­ta Kal­teen­mä­ki, rip­pi­kou­lu- ja nuo­ri­so­työn joh­ta­va pap­pi Lah­den seu­ra­kun­nis­ta.

Vii­me vuon­na Lah­des­sa oli en­sim­mäis­tä ker­taa mah­dol­lis­ta il­moit­taa rip­pi­kou­luun il­moit­tau­tu­es­saan su­ku­puo­lek­seen tyt­tö, poi­ka tai muu.

– Se on ta­val­laan yk­si kei­no sii­hen, et­tä nuor­ten ja van­hem­pien on hel­pom­pi ker­toa etu­kä­teen, jos on jo­tain, mitä pi­tää huo­mi­oi­da esi­mer­kik­si ma­joi­tuk­sen suh­teen.

 

Lau­neen seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jes­se Har­ti­kai­nen sa­noo, et­tä työ su­ku­puo­len mo­ni­nai­suu­den huo­mi­oi­mi­sek­si on seu­ra­kun­nis­sa vas­ta käyn­nis­ty­mäs­sä.

– Sii­tä tuo kou­lu­tus­päi­vä­kin osal­taan ker­too. Se oli omal­la koh­dal­la­ni en­sim­mäi­nen kou­lu­tus ai­hees­ta. Meil­lä on kui­ten­kin rip­pi­kou­lu- ja nuo­ri­so­työ­tä te­ke­viä, jot­ka jo miet­ti­vät, mitä lei­reil­lä pi­tää ot­taa eri­tyi­ses­ti huo­mi­oon niin, et­tä kaik­ki nuo­ret voi­vat tun­tea olon­sa tur­val­li­sek­si, Har­ti­kai­nen ker­too.

Lei­ri­kes­kuk­sis­sa tä­män päi­vän kri­tee­rit ei­vät täy­ty. On suu­ria ma­joi­tus­huo­nei­ta ja vain po­jil­le ja ty­töil­le osoi­te­tut wc-ti­lat.

– Se haas­taa mei­tä poh­ti­maan, kuin­ka tur­val­li­nen tila pys­ty­tään kai­kil­le jär­jes­tä­mään. Meil­le kas­va­tus­työ­tä te­ke­vil­le tär­keim­piä asi­oi­ta on osa­ta huo­mi­oi­da eri­lai­set ih­mi­set. Mei­dän pi­tää ol­la es­teet­tö­miä kai­kil­la ta­soil­la ja kai­kil­le. Ei ole koh­tuul­lis­ta, jos nuo­ri jou­tuu vaa­ti­maan, et­tä saa lei­ril­lä it­sel­leen toi­mi­van ja tur­val­li­sen ti­lan, esi­mer­kik­si tar­vit­ta­es­sa oman huo­neen tai mah­dol­li­suu­den käy­dä yk­sin suih­kus­sa, Har­ti­kai­nen sa­noo.

 

Su­ku­puo­li­sen­si­tii­vi­syys on su­ku­puo­len mo­ni­nai­suu­den ym­mär­tä­mis­tä ja huo­mi­oi­mis­ta, joka edel­lyt­tää asi­oi­den, sa­no­jen ja asen­tei­den tie­dos­ta­mis­ta.

Kal­teen­mä­ki toi­voo kir­kol­ta tu­ke­vam­paa sel­kä­no­jaa su­ku­puo­len mo­ni­nai­suu­des­ta kum­pu­a­viin ky­sy­myk­siin.

– Kirk­ko ei var­maan mo­neen muu­hun työ­nan­ta­jaan ver­rat­tu­na tue niin pal­jon kou­lut­tau­tu­mis­ta tai yri­tä kol­lek­tii­vi­ses­ti löy­tää näi­hin asi­oi­hin rat­kai­su­ja. Kou­lu­tus ai­hees­ta oli­si tar­peen kir­kon kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le. Ei pel­käs­tään niil­le, jot­ka te­ke­vät lei­ri­työ­tä. Tämä on kui­ten­kin kai­ke­ni­käi­siä kos­ket­ta­va asia.

Kou­lut­tau­tu­mi­nen on tois­tai­sek­si ol­lut pit­käl­ti kiin­ni yk­sit­täi­sen työn­te­ki­jän kiin­nos­tuk­ses­ta.

– Työn­te­ki­jöil­le, jot­ka te­ke­vät nuor­ten kans­sa töi­tä ja tör­mää­vät näi­hin ky­sy­myk­siin enem­män, tu­lee tar­ve kou­lut­tau­tua. Osa työn­te­ki­jöis­tä näyt­täi­si ohit­ta­van nämä ky­sy­myk­set, jos nii­tä tu­lee omas­sa työs­sä esil­le har­vem­min, Kal­teen­mä­ki sa­noo.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover