JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Joka kolmas lahtelainen rukoilee vähintään kerran viikossa

Kir­kol­ta odo­te­taan myö­tä­tun­toa ja apua hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vil­le. Lah­te­lai­set an­toi­vat seu­ra­kun­nil­le pa­rem­pia ar­vi­oi­ta kuin suo­ma­lai­set yleen­sä.

Grafiikka: Heidi Nissinen

Grafiikka: Heidi Nissinen

Heidi Nissinen

27.5.2021
Markus Luukkonen

Us­kon­nol­li­suus näyt­täi­si ole­van Suo­mes­sa yhä var­sin vi­re­ää ja mo­ni­muo­tois­ta. Evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sel­la kir­kol­la on kui­ten­kin haas­tei­ta nuo­ris­sa ikä­luo­kis­sa, ja kir­kon jä­se­nyy­teen si­tou­du­taan ai­em­paa ha­ta­ram­min.

Muun mu­as­sa täl­lai­sia joh­to­pää­tök­siä voi teh­dä tuo­rees­ta seu­ra­kun­tien tun­net­tuus­tut­ki­muk­ses­ta, jos­sa haas­ta­tel­tiin 6 800 ih­mis­tä eri puo­lil­ta Suo­mea. Tut­ki­muk­sen ti­la­si­vat Suo­men suu­rim­mat seu­ra­kun­nat yh­des­sä.

Suo­ma­lai­sia pyy­det­tiin vas­taa­maan esi­mer­kik­si, kuin­ka usein he ru­koi­le­vat tai osal­lis­tu­vat seu­ra­kun­tien toi­min­taan. Lah­ti si­joit­tui useim­mis­sa ky­sy­myk­sis­sä val­ta­kun­nan kes­ki­ar­von ylä­puo­lel­le.

Ky­se­lyyn osal­lis­tu­nees­ta 508 lah­te­lai­ses­ta 32 pro­sent­tia eli kol­man­nes ker­toi ru­koi­le­van­sa vä­hin­tään ker­ran vii­kos­sa ja 41 pro­sent­tia muu­ta­man ker­ran kuu­kau­des­sa. 35 pro­sent­tia ei ru­koil­lut kos­kaan.

Lah­te­lai­sis­ta 35 pro­sent­tia il­moit­ti osal­lis­tu­van­sa seu­ra­kun­tien toi­min­taan ai­na­kin pari ker­taa vuo­des­sa. Lä­hes sa­man ver­ran eli 29 pro­sent­tia ei ol­lut osal­lis­tu­nut lain­kaan.

Mitä aktiivisempaa oli uskonnollisuus, sitä positiivisempia olivat omaan seurakuntaan liitetyt mielikuvat. Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Mitä aktiivisempaa oli uskonnollisuus, sitä positiivisempia olivat omaan seurakuntaan liitetyt mielikuvat. Kuva Lahden Ristinkirkosta. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Mitä ak­tii­vi­sem­paa oli us­kon­nol­li­suus, sitä po­si­tii­vi­sem­pia oli­vat omaan seu­ra­kun­taan lii­te­tyt mie­li­ku­vat. Myön­tei­nen mie­li­ku­va oli 50 pro­sen­til­la, neut­raa­li 42 pro­sen­til­la ja kiel­tei­nen 8 pro­sen­til­la lah­te­lai­sis­ta vas­taa­jis­ta. Myön­tei­ses­ti suh­tau­tui kes­ki­mää­rin 42 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta vas­taa­jis­ta.

Lah­te­lai­set ku­vai­li­vat omaa seu­ra­kun­taan­sa luo­tet­ta­vak­si, us­kot­ta­vak­si, su­vait­se­vai­sek­si ja avoi­mek­si. Mii­nus­puo­lel­la oli­vat roh­keu­den ja ko­kei­lun­ha­lun puu­te sekä kan­gis­tu­mi­nen ru­tii­nei­hin. Ylei­sim­min mai­nit­tu tun­ne oli kui­ten­kin tyy­ty­väi­syys.

Tut­ki­mu­sai­neis­tos­ta il­me­nee, et­tä suo­ma­lai­set odot­ta­vat kir­kol­ta huo­len­pi­toa van­huk­sis­ta ja vä­hä­o­sai­sis­ta sekä tu­kea elä­män krii­seis­sä. Myös sitä pi­det­tiin tär­ke­ä­nä, et­tä kirk­ko jär­jes­tää mie­le­käs­tä te­ke­mis­tä lap­sil­le ja nuo­ril­le. Vas­taa­jat kat­soi­vat, et­tä kirk­ko on on­nis­tu­nut hy­vin var­sin­kin las­ten- ja nuor­ten­toi­min­nan jär­jes­tä­mi­ses­sä.

Aut­ta­mi­seen ja myö­tä­tun­non osoit­ta­mi­seen lii­te­tyt ar­vi­ot ei­vät nous­seet niin kor­keik­si kuin nii­hin lii­te­tyt odo­tuk­set. Pa­ran­net­ta­vaa oli­si suo­ma­lais­ten mie­les­tä myös su­ku­puo­li- ja sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen tu­ke­mi­ses­sa sekä osal­lis­tu­mi­ses­sa yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun.

– Ky­se­ly ker­too, et­tä suo­ma­lai­set odot­ta­vat seu­ra­kun­nil­ta konk­reet­tis­ta työ­tä kris­til­li­sen lä­him­mäi­sen­rak­kau­den to­teut­ta­mi­sek­si. Ha­vain­to haas­taa poh­ti­maan pait­si re­surs­sien suun­taa­mis­ta, myös vies­ti­mään lä­him­mäi­sen­rak­kau­des­ta osa­na kir­kon us­koa ja pe­rus­teh­tä­vää, Kir­kon tut­ki­mus­kes­kuk­sen tut­ki­ja Kim­mo Ke­to­la poh­tii.

Grafiikka: Heidi Nissinen

Grafiikka: Heidi Nissinen

Heidi Nissinen

Suo­ma­lai­set ar­vos­ti­vat kir­kon roo­lia ko­ro­nak­rii­sin ai­ka­na eri­tyi­ses­ti asi­oin­ti­a­vun, ruo­ka-avun ja ta­lou­del­li­sen tuen an­ta­ja­na. Pan­de­mi­an ai­ka­na ylei­sim­min käy­tet­ty kir­kon pal­ve­lu oli­vat ver­kos­sa lä­he­te­tyt ju­ma­lan­pal­ve­luk­set ja har­tau­det. 19 pro­sent­tia lah­te­lai­sis­ta vas­taa­jis­ta il­moit­ti seu­ran­neen­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia ver­kos­sa, mikä oli 12 kau­pun­gin jou­kos­sa toi­sek­si kor­kein luku.

Suo­ma­lai­set koh­ta­si­vat kir­kon ylei­sim­min uu­tis­me­di­ois­sa ja hau­taus­mail­la. Uu­tis­me­di­oil­la tar­koi­tet­tiin seu­ra­kun­ta­leh­tiä, muu­ta leh­dis­töä, tv:tä ja mai­nok­sia. Yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta ker­too käy­neen­sä hau­taus­mail­la edel­li­sen vuo­den ai­ka­na.

Seu­raa­vi­na kon­tak­tei­na mai­nit­tiin osal­lis­tu­mi­nen kir­kol­li­seen toi­mi­tuk­seen, ku­ten häi­hin tai hau­ta­jai­siin sekä so­si­aa­li­nen me­dia. Ky­se­ly to­teu­tet­tiin ko­ro­na­pan­de­mi­an ai­ka­na, jol­loin ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set es­ti­vät kir­kos­sa käy­mi­sen lä­hes ko­ko­naan.

Näin tut­kit­tiin

Seu­ra­kun­tien tun­net­tuus­ky­se­ly 2021

Tun­net­tuus­ky­se­lyn toi­mek­si­an­ta­jia oli­vat Es­poon, Hel­sin­gin, Kou­vo­lan, Kuo­pi­on, Lah­den, Jy­väs­ky­län, Ou­lun, Ro­va­nie­men, Sei­nä­jo­en, Tam­pe­reen, Tu­run ja Kaa­ri­nan sekä Van­taan seu­ra­kun­nat.

To­teut­ta­ja oli Nors­tat Fin­land Oy. Ai­neis­to ke­rät­tiin 15.2.–12.3.2021 säh­köi­se­nä ky­se­ly­nä. Vas­taa­jia oli 6 796, jois­ta lah­te­lai­sia 508.

Ai­neis­to on pai­no­tet­tu alu­eit­tain iän, su­ku­puo­len ja kirk­koon kuu­lu­mi­sen mu­kaan ai­kuis­vä­es­töä edus­ta­vak­si. Ky­se­lyn vir­he­mar­gi­naa­li on yk­si pro­sent­tiyk­sik­kö koko ai­neis­ton ja nel­jä pro­sent­tiyk­sik­köä Lah­den ai­neis­ton koh­dal­la.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover