JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Diako­ni­a­lai­toksen selvitys löysi paran­net­tavaa lahte­lai­sesta ruoka-avusta – konk­reet­tisia parannuksia suun­ni­tel­laan jo tälle vuodelle

Selvityksen mukaan ruoka-aputoiminta Lahdessa muodostuu hävikkiruuan terminaalista ja useista jakelijoista. Lähde: Ruoka-aputoiminta Lahdessa -selvitys/Lahden Diakonialaitos

Selvityksen mukaan ruoka-aputoiminta Lahdessa muodostuu hävikkiruuan terminaalista ja useista jakelijoista. Lähde: Ruoka-aputoiminta Lahdessa -selvitys/Lahden Diakonialaitos

Teemu Leppänen

31.1.2023
Teemu Leppänen

Mikäli ruo­ka-apu­toi­min­taa ei sys­te­maat­ti­ses­ti koor­di­noi­da ja ke­hi­te­tä Lah­des­sa, on ris­ki­nä, et­tä ruo­ka-apu­toi­min­ta vä­he­nee. Tämä hei­ken­täi­si kaik­kein hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­vien lah­te­lais­ten hy­vin­voin­tia. Näin to­de­taan vuo­den­vaih­tees­sa val­mis­tu­nees­sa Lah­den alu­een ruo­ka-apu­toi­min­taan kes­kit­ty­väs­sä sel­vi­tyk­ses­sä, jon­ka on teh­nyt Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tos.

Sel­vi­tyk­sen ra­hoit­ta­mi­seen osal­lis­tui Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen li­säk­si Lah­den kau­pun­ki ja Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä, ja sii­hen muun mu­as­sa haas­ta­tel­tiin ruo­ka-apu­toi­mi­joi­ta, vie­rail­tiin ruo­ka-apu­ta­pah­tu­mis­sa ja ke­rät­tiin ver­tai­lu­tie­toa mui­den kau­pun­kien ruo­ka-avun toi­mi­vuu­des­ta.

Sel­vi­tyk­sen tar­koi­tus oli luo­da ko­ko­nais­ku­vaa Lah­den ruo­ka-apu­toi­min­nas­ta ja tuot­taa tie­toa ruo­ka-apu­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­tä yh­teis­työ­hank­keen poh­jak­si.

Sel­vi­tyk­sen teh­nyt pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri Han­ne Pou­ti­ai­nen nä­kee tär­ke­ä­nä, et­tä Lah­teen ke­hi­tet­täi­siin oma ruo­ka-avun mal­li.

– Ruo­ka-apu­toi­min­nas­ta on tul­lut Suo­mes­sa kiin­teä osa so­si­oe­ko­no­mi­ses­ti vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa ole­vien ih­mis­ten tu­ki­ver­kos­toa, Pou­ti­ai­nen to­te­aa sel­vi­tyk­ses­sä.

Suo­ma­lai­nen ruo­ka-apu täy­den­tää so­si­aa­li­tur­vaa, vä­hen­tää yk­si­näi­syyt­tä sekä pie­nen­tää syn­ty­vää hä­vik­ki- ja yli­jää­mä­ruu­an mää­rää, Pou­ti­ai­nen to­te­aa ja viit­taa Ma­ria Ohi­sa­lon väi­tös­kir­ja­tut­ki­muk­seen vuo­del­ta 2017.

Hän­tä komp­paa Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen di­a­ko­nia- ja ke­hi­tys­joh­ta­ja An­ne-Ma­ria Kar­ja­lai­nen.

– Vaik­ka Suo­mes­sa on mo­ni­muo­toi­nen jul­ki­nen so­si­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mä, ei se on­nis­tu pois­ta­maan kaik­kia ris­ke­jä ih­mi­sen elä­män­ku­lun var­rel­ta. Ruo­ka-apua tar­vit­see vä­hin­tään ajoit­tain 2020-lu­vul­la hy­vin mo­ni­nai­nen ih­mis­jouk­ko: lap­si­per­heet, elä­ke­läi­set, työ­e­lä­män ul­ko­puo­lel­la ole­vat ja myös osa työs­sä­käy­vis­tä.

Ruo­ka-avun tar­ve voi syn­tyä yl­lät­tä­vän ta­lousk­rii­sin koh­da­tes­sa tai se voi ol­la seu­raus­ta pit­kit­ty­neis­tä so­si­oe­ko­no­mi­sis­ta vai­keuk­sis­ta. 

Lah­te­lai­sen ruo­ka-apu­ken­tän vah­vuu­te­na sel­vi­tyk­ses­sä näh­dään, et­tä sitä te­ke­vät use­at toi­mi­jat ja lu­kui­sat va­paa­eh­toi­set ja et­tä kau­pun­gis­sa toi­mii kes­ki­tet­ty hä­vik­ki­ruu­an ter­mi­naa­li. Ruo­ka-apua to­teut­ta­vat pää­a­si­as­sa seu­ra­kun­nat, us­kon­nol­li­set yh­dis­tyk­set sekä jär­jes­töt.

Asi­a­kas­mää­rät vaih­te­le­vat Lah­des­sa 10–100 asi­ak­kaa­seen riip­pu­en toi­mi­jas­ta ja ta­pah­tu­mas­ta. Toi­min­taa on lä­hes jo­kai­se­na ar­ki­päi­vä­nä.

Pa­ran­net­ta­vaa näh­dään toi­min­nan koor­di­noi­mi­ses­sa ja tie­dot­ta­mi­ses­sa. Toi­mi­jat ovat ha­jal­laan, ja ajan­ta­sai­sen tie­don saan­ti on han­ka­laa. Alus­ta­va­na aja­tuk­se­na on ke­hit­tää rat­kai­su­ja näi­hin puut­tei­siin vuo­den 2023 ai­ka­na.

Sel­vi­tyk­ses­sä tuo­daan myös esil­le, et­tä kas­va­vaa ruo­ka-avun tar­vet­ta ei rat­kais­ta vain ruo­ka-apua li­sää­mäl­lä. Toi­min­nan yh­tey­teen voi­si liit­tää esi­mer­kik­si so­si­aa­lis­ta tu­kea, hy­vin­voin­tia ja ter­veyt­tä edis­tä­vää toi­min­taa sekä osal­li­suu­den vah­vis­ta­mis­ta. Työn­te­ki­jöi­den jal­kau­tu­mi­nen ruu­an­ja­ko­pis­tei­siin mah­dol­lis­tai­si asi­ak­kai­den ma­ta­lan kyn­nyk­sen neu­von­nan ja oh­jauk­sen.

Ke­hit­tä­mis­koh­tei­den työs­tä­mis­tä jat­ka­vat Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tos, Lah­den kau­pun­ki ja Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä. Ta­voit­tee­na on ha­kea Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­ton ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta ruo­ka-avun Lah­den mal­lin ke­hit­tä­mi­seen vuo­den 2024 alus­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover