JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Aikuisiän ystävyys on aidointa ystävyyttä

Jani Mahkonen

6.5.2024
Jaana Kosunen

Mo­nes­ti aja­tel­laan, et­tä lap­suu­des­sa al­ka­nut ys­tä­vyys on kai­kis­ta ai­doin­ta ys­tä­vyyt­tä. Et­tä se on ja py­syy, kos­ka lap­se­na tu­tus­tu­es­sa ja ys­tä­vys­ty­es­sä sitä op­pii tun­te­maan toi­sen lä­pi­ko­tai­sin. Tie­tää toi­sen läh­tö­koh­dat ja nä­kee toi­sen kas­vun.

Var­mas­ti par­haim­mil­laan se on­kin juu­ri näin.

It­sel­lä­ni ti­lan­ne vain on ol­lut toi­sin. Kas­voin maa­seu­dul­la ja ti­lan­ne nyt yk­sin­ker­tai­ses­ti oli se, et­tei pel­to­jen ja jär­vien ta­ka­na elel­lyt ko­vin mon­taa ikä­to­ve­ria, joi­den kans­sa ys­tä­vys­ty­mi­nen oli­si ol­lut edes mah­dol­lis­ta. On­nek­si mi­nul­la oli pik­ku­ve­li. Hän piti huo­len, et­tei ai­ka käy­nyt pit­käk­si, kun juok­sin hä­nen kans­saan pit­kin met­siä Ro­bin Hoo­dia leik­kien.

Vaik­ka lap­suu­sa­jan ys­tä­vät ovat mi­nul­la har­vas­sa, olen suu­rek­si ilok­si ja on­nek­se­ni saa­nut ai­kui­si­äl­lä mo­nia ai­to­ja ja oi­kei­ta sy­dä­nys­tä­viä. Yk­si heis­tä, jota kut­sun sie­lun­sis­kok­se­ni, teki mi­nuun vai­ku­tuk­sen kym­me­nen vuot­ta sit­ten toi­mit­ta­jil­le suun­na­tus­sa kou­lu­tuk­ses­sa. Ruo­ka­jo­nos­sa hän sei­soi edes­sä­ni ja sat­tui hau­kot­te­le­maan ma­ke­as­ti. Mi­nun oli ihan pak­ko sitä jo­ten­kin "haus­kas­ti" kom­men­toi­da, ja niin kah­den po­ri­se­van pa­pu­pa­dan ta­ri­na läh­ti käyn­tiin – ei­kä sii­tä ole sen jäl­keen lop­pua tul­lut. Toi­sen rak­kaan ih­mi­sen olen saa­nut elä­mää­ni, kun har­ras­tin nuo­re­na ai­kui­se­na kuo­ro­lau­lua. Vie­lä­kin muis­te­lem­me per­jan­tai-il­lan kuo­ro­har­joi­tuk­sia, kun pit­kän ja ras­kaan opis­ke­lu­vii­kon jäl­keen alt­to­ri­vin vä­sy­nyt hi­hit­te­ly mei­na­si käy­dä kuo­ron­joh­ta­jan her­moil­le. Ihan vii­mei­sim­mät ys­tä­vyys­suh­tee­ni ovat syn­ty­neet ai­em­mas­sa työ­pai­kas­sa­ni. Siel­tä jäi elä­mää­ni sel­lai­sia ih­mi­siä, joi­den yk­sin­ker­tai­ses­ti vain kuu­lui tul­la osak­si omaa pol­ku­a­ni. Il­man hei­tä en edes oli­si se minä, joka nyt olen.

Muu­ta­ma viik­ko sit­ten vie­rai­lin Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa ta­paa­mas­sa nuk­ke­te­at­te­ri Tui­kun ydin­po­ruk­kaa. Tämä sy­dä­mel­li­sen läm­min nais­jouk­ko teki mi­nuun suu­ren vai­ku­tuk­sen. Nai­sis­ta ku­kin oli tul­lut mu­kaan toi­min­taan eri ai­kaan, omas­ta työs­tä eläk­keel­le jää­ty­ään. Nyt he oli­vat tii­vis tii­mi ja il­mas­sa oli yh­teis­tä hai­keut­ta, sil­lä nuk­ke­te­at­te­rin toi­min­ta oli päät­ty­mäs­sä. Yk­si ryh­män jä­se­nis­tä ker­toi, et­tä hä­nel­le on ol­lut tär­ke­ää saa­da ol­la mu­ka­na, kos­ka sota-ajan lap­sel­le leik­ki­mi­nen oli jää­nyt ai­koi­naan vä­hiin. Nyt tuik­ku­lai­se­na hän on ai­kui­si­äl­lä saa­nut leik­kiä nuk­ke­te­at­te­riys­tä­vien­sä kans­sa sy­dä­men­sä kyl­lyy­des­tä. Toi­nen ku­vai­li, mi­ten sa­man­hen­ki­seen po­ruk­kaan kuu­lu­mi­nen on tun­tu­nut mer­ki­tyk­sel­li­sel­tä, eri­tyi­ses­ti sen jäl­keen, kun työ­yh­tei­sö jäi pois elä­mäs­tä. Myös yh­tei­set het­ket kah­vi­pöy­däs­sä, kuu­lu­mis­ten vaih­dot ja yh­des­sä esi­tys­ten har­joit­te­lu ja esit­tä­mi­nen on ol­lut tär­ke­ää.

Näil­le su­per­nai­sil­le toi­von kaik­kea hy­vää. Toi­von, et­tä he pi­tä­vät edel­leen yh­tä, vaik­ka yh­dis­tä­vä har­ras­tus nyt lop­puu­kin. Toi­von, et­tä he ta­paa­vat toi­si­aan, vaih­ta­vat kuu­lu­mi­sia, pi­tä­vät huo­len toi­sis­taan. Luu­len kyl­lä, et­tä niin he te­ke­vät­kin, sil­lä he ovat sel­ke­äs­ti ym­mär­tä­neet tois­ten­sa ar­von. He ovat ym­mär­tä­neet, et­tä heil­lä on jo­tain, mitä kan­nat­taa vaa­lia. He ovat tois­ten­sa ai­kui­si­än ys­tä­viä – ja se jos mikä on sitä ai­doin­ta ys­tä­vyyt­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover