JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Hollolan hautaus­maa­kier­rok­selle avautuu uusi hautaus­ta­pa­näyt­tely

Markku Lehtinen

5.5.2021
Markku Lehtinen

Ke­vään ja ke­sän myö­tä käyn­nis­ty­vät opas­te­tut kier­rok­set hau­taus­mail­la. Niin myös Hol­lo­las­sa. Ko­ro­na kiu­sa­si jo vii­me vuon­na, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta pääs­tiin to­teut­ta­maan opas­tet­tu­ja kä­ve­ly­kier­rok­sia. Sa­maan py­ri­tään myös al­ka­va­na ke­sä­nä.

– Kier­rok­set voi­daan jär­jes­tää, kun muis­te­taan tur­va­e­täi­syy­det. Li­säk­si käy­tän opas­tuk­sen ai­ka­na kas­vo­vi­sii­riä, ker­too Hol­lo­las­sa op­paa­na toi­mi­va Kyös­ti Toi­vo­nen.

Hol­lo­lan kir­kon hau­taus­maan opas­tuk­siin on saa­tu uu­te­na koh­tee­na pie­ni­muo­toi­nen hau­taus­ta­poi­hin liit­ty­vien esi­nei­den näyt­te­ly.

Näyt­te­lyn ko­mein esi­ne on he­vos­ve­toi­set ruu­mis­vau­nut vuo­del­ta 1914.

– Al­ku­jaan vau­nu­jen li­säk­si näh­tä­vil­lä piti ol­la myös ruu­mis­re­ki, mut­ta se piti jät­tää pois, kos­ka reki ei mah­tu­nut näyt­te­ly­ti­laan, Toi­vo­nen ker­too.

Li­säk­si näyt­te­lys­sä on näh­tä­vil­lä muun mu­as­sa las­ten ja ai­kuis­ten ruu­mis­paa­rit sekä jo­ku­nen hau­ta­muis­to­merk­ki, joi­den ää­rel­lä käy­dään läpi nii­den his­to­ri­aa.

Esil­lä on myös van­hin säi­ly­nyt gra­niit­ti­nen hau­ta­ki­vi vuo­del­ta 1796. Al­ku­jaan se on si­jain­nut kir­kon si­säl­lä, jon­ne ai­ka­naan hau­dat­tiin vai­na­jia.

Toi­vo­nen ker­too myös hau­taa­mi­sen pe­rin­teis­tä ja nii­den muu­tok­sis­ta. Esi­mer­kik­si vii­me vuo­si­na yleis­ty­nyt vai­na­jien tuh­kaus on joh­ta­nut sii­hen, et­tä hau­ta­muis­to­mer­kit ovat pie­nen­ty­neet, osin kor­vau­tu­neet pie­nil­lä ni­mi­laa­toil­la tai sit­ten ei ole mi­tään muis­to­merk­kiä.

– Jos tuh­ka­hau­da­tus­ta vai­na­jas­ta ei jää mi­tään merk­kiä, niin sil­loin voi kat­soa, et­tä vai­na­jat va­paut­ta­vat jäl­ki­pol­ven­sa hau­to­jen hoi­ta­mi­sen stres­sis­tä, Toi­vo­nen tuu­maa.

Hau­taus­maa­o­pas­tus­kier­rok­set Hol­lo­lan kir­kon­ky­län hau­taus­maal­la. Läh­tö kel­lo­ta­pu­lil­ta. Toi­min­ta jär­jes­te­tään ko­ro­na­ra­joi­tus­ten mu­kai­ses­ti ja pe­ruun­tu­mi­set ovat mah­dol­li­sia. Li­sää ajois­ta ja Päi­jät-Hä­meen muis­ta hau­taus­maa­kier­rok­sis­ta al­la ole­vas­ta lin­ki­tä.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover