JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tuomi­o­ka­pi­tuli päätti: Salpaus­selän kirk­ko­ti­loissa ei järjestetä sateen­kaa­ri­mes­suja

Salpausselän seurakuntaneuvosto käsitteli sateenkaarimessujen järjestämistä seurakunnan tiloissa edellisen kerran vuonna 2017. Kuva: Markku Lehtinen

Salpausselän seurakuntaneuvosto käsitteli sateenkaarimessujen järjestämistä seurakunnan tiloissa edellisen kerran vuonna 2017. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

17.8.2023
Markus Luukkonen

Sal­paus­se­län kirk­ko­ti­lois­sa ei jär­jes­te­tä sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja ai­na­kaan lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­li päät­ti asi­as­ta is­tun­nos­saan 8. elo­kuu­ta ja piti si­ten voi­mas­sa Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton 20.3.2023 te­ke­män pää­tök­sen.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to päät­ti asi­as­ta maa­lis­kuus­sa tä­pä­rän ää­nes­tyk­sen jäl­keen ää­nin 8–7 vas­toin kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­den esi­tys­tä, min­kä jäl­keen Kui­rin­lah­ti vei asi­an tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin kä­si­tel­tä­väk­si. Mi­kä­li kirk­ko­her­ra ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­to ovat eri­mie­li­siä kirk­ko­ti­lo­jen käy­tös­tä, asia on kirk­ko­jär­jes­tyk­sen mu­kaan saa­tet­ta­va tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin rat­kais­ta­vak­si.

Tuo­mi­o­ka­pi­tu­li to­te­aa pe­rus­te­luis­saan, et­tä ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mäs­tä päät­tä­mi­nen kuu­luu kirk­ko­her­ral­le ja seu­ra­kun­ta­neu­vos­tol­le yh­des­sä. Seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton ko­kouk­ses­sa esi­te­tyt pe­rus­te­lut ovat tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin mu­kaan tu­ke­neet pää­tök­sen­te­koa, ei­vät­kä ne ole kir­kon us­kon, opin, ope­tuk­sen ja sää­dös­ten vas­tai­sia.

Pää­tök­sen­te­kop­ro­ses­sia tuo­mi­o­ka­pi­tu­li luon­neh­tii epä­sel­väk­si, kos­ka seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton pää­tök­sen pe­rus­te­lut ei­vät il­men­neet riit­tä­väs­ti ko­kouk­sen pöy­tä­kir­jas­ta. Pe­rus­te­lui­ta seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton voi­maan jää­neel­le kan­nal­le piis­pa Sep­po Häk­ki­nen sai li­sä­sel­vi­tys­pyyn­nöl­lä.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­li sa­teen­kaa­ri­mes­su­jen jär­jes­tä­mis­tä seu­ra­kun­nan ti­lois­sa edel­li­sen ker­ran vuon­na 2017.

Sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja ei ole jär­jes­tet­ty Lah­den kirk­ko­ti­lois­sa, kos­ka seu­ra­kun­ta­neu­vos­tot ei­vät ole an­ta­neet niil­le lu­paa. Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan alu­eel­la su­ku­puo­li­vä­hem­mis­töil­le suun­ni­tel­tu­ja mes­su­ja on kui­ten­kin jär­jes­tet­ty muis­sa ti­lois­sa, vii­mek­si seu­ra­kun­ta­kah­vi­la Ma­ri­an kam­ma­ris­sa.

Li­sää ai­hees­ta:

Sa­teen­kaa­ri­mes­su­jen vas­tus­ta­jat voit­ti­vat Sal­paus­se­läl­lä 8–7, rat­kai­su siir­tyy tuo­mi­o­ka­pi­tu­liin

Sa­teen­kaa­ri­mes­su Ma­ri­an kam­ma­ris­sa sai seu­ra­kun­ta­neu­vos­tol­ta lu­van ää­nes­tyk­sen jäl­keen

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover