JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Terapiaan yksin tai kaverin kanssa – nuorille tarjotaan maksutonta keskus­te­lu­apua Lahdessa

Jesse Hartikainen valmistuu ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi kesällä 2024. Kuva: Jani Mahkonen

Jesse Hartikainen valmistuu ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi kesällä 2024. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

18.10.2023
Janne Urpunen

Seu­ra­kun­nat tar­jo­a­vat mak­su­ton­ta Walk in -te­ra­pi­aa nuo­ril­le Lah­des­sa kaup­pa­kes­kus Tri­os­sa. Kou­lu­te­tut rat­kai­su­kes­kei­set ly­hyt­te­ra­peu­tit ot­ta­vat asi­ak­kai­ta vas­taan kak­kos­ker­rok­sen pal­ve­lu­to­ril­la maa­nan­tai­sin ja kes­ki­viik­koi­sin kel­lo 15–18.

– Vas­taam­me näin osal­tam­me nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­pee­seen. Lah­des­sa pal­ve­lui­hin on ol­lut vii­me vuo­si­na pit­kät jo­not, sa­noo seu­ra­kun­nan kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den joh­ta­ja Reet­ta Kal­teen­mä­ki.

Kyn­nys py­ri­tään pi­tä­mään niin ma­ta­la­na kuin mah­dol­lis­ta. Walk in -te­ra­pi­aan ei tar­vi­ta lä­he­tet­tä tai ajan­va­raus­ta. Hen­ki­löl­li­syyt­tä ei ky­sy­tä ei­kä kes­kus­te­lu­ja tal­len­ne­ta.

– Tu­let vain pai­kal­le. Ei tar­vit­se ker­toa, mis­tä tu­let ja min­ne me­net. Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa jut­tu­sil­le pää­set sa­man tien, ja ju­tel­la voit sen ajan kuin hy­väl­tä tun­tuu, sa­noo ly­hyt­te­ra­peu­tin opin­to­ja ve­res­tä­vä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Mer­ja Fors­tedt.

Hän to­te­aa, et­tä ka­ve­rin­kin kans­sa voi tul­la.

– Te­ra­pia-sa­naa ei tar­vit­se pe­lä­tä. Olem­me ihan ta­val­li­sia ih­mi­siä. Kuun­te­lem­me ja yri­täm­me yh­des­sä löy­tää rat­kai­su­ja.

Lah­te­lais­nuo­ria poh­di­tut­ta­vat mo­nen­lai­set asi­at.

– On opis­ke­luun liit­ty­viä huo­lia, nä­kö­a­lat­to­muut­ta tu­le­vai­suu­des­ta, pel­koa olen­ko oi­ke­al­la alal­la ja mitä pi­täi­si opis­kel­la. On vä­sy­mys­tä ja uu­pu­mus­ta. Ih­mis­suh­de­a­si­at pu­hut­ta­vat myös: ka­ve­ri­suh­teet, seu­rus­te­lu­suh­teet ja per­he­a­si­at, Fors­tedt lu­et­te­lee.

Lau­neen seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Jes­se Har­ti­kai­nen val­mis­tuu rat­kai­su­kes­kei­sek­si ly­hyt­te­ra­peu­tik­si en­si ke­sä­nä. Hän ei vie­lä ole ot­ta­nut vas­taan asi­ak­kai­ta, mut­ta tun­tee pal­ve­lun enem­män kuin hy­vin.

– Ke­nen­kään asia ei ole lii­an pie­ni tai suu­ri, et­tei­kö voi­si tul­la kes­kus­te­le­maan. Nuo­ri päät­tää ai­heet, mis­tä ju­tel­laan. Yleen­sä se, et­tä sa­noit­taa asi­oi­ta jol­le­kin ul­ko­puo­li­sel­le, aut­taa. Kes­kus­te­le­maan pää­see yleen­sä heti. Har­voin jou­tuu jo­not­ta­maan. Käyn­ti on täy­sin ano­nyy­mi. Sii­tä ei jää mer­kin­tään mi­hin­kään, hän to­te­aa.

Rat­kai­su­kes­kei­nen ly­hyt­te­ra­pia on mie­len tu­ki­hoi­toa. Ta­voi­te on vah­vis­taa sel­viy­ty­mis­tai­to­ja kuor­mit­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa. Lah­den seu­ra­kun­tien mak­su­ton pal­ve­lu on tar­koi­tet­tu 16–30-vuo­ti­ail­le. Se on läh­tö­koh­tai­ses­ti ker­ta­luon­tei­nen apu, mut­ta mi­kään ei es­tä käyt­tä­mäs­tä pal­ve­lua use­am­man ker­ran. Ja kun ikää­kään ei ky­sy­tä, voi ko­kei­le­mas­sa käy­dä, vaik­ka ikä ei haa­ruk­kaan osui­si­kaan.

Seu­ra­kun­tien Walk in -te­ra­pia al­koi Lah­des­sa ke­vääl­lä 2022. Kirk­ko­hal­li­tus on myön­tä­nyt pal­ve­luun ker­ta­luon­tei­sen ko­kei­lu­a­vus­tuk­sen. Lah­den seu­ra­kun­tien ta­voit­tee­na on teh­dä työ­muo­dos­ta py­sy­vä, kun avus­tus vuo­den 2023 lo­pus­sa päät­tyy.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover