JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tässä päijät­hä­mä­läiset ehdokkaat kirkol­lis­ko­kouk­seen – mukana tuttuja nimiä

Kirkolliskokous kokoontuu perinteisesti Turun kristillisellä opistolla. Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkolliskokous kokoontuu perinteisesti Turun kristillisellä opistolla. Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

24.11.2023
Markus Luukkonen

Kir­kon opis­ta ja hal­lin­nos­ta sekä kirk­ko­lain si­säl­lös­tä päät­tä­vään kir­kol­lis­ko­kouk­seen pyr­kii 29 eh­do­kas­ta Päi­jät-Hä­mees­tä.

Päi­jät­hä­mä­läi­set eh­dok­kaat ovat sa­mas­sa ko­ris­sa kaik­kien Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan eh­dok­kai­den kans­sa. Kir­kol­lis­ko­kouk­sen pap­pis- ja maal­lik­ko­e­dus­ta­jat va­li­taan vaa­leil­la hiip­pa­kun­nit­tain.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­ta va­li­taan kir­kol­lis­ko­kouk­seen 11 edus­ta­jaa: näis­tä 4 on pap­pe­ja ja 7 maal­li­koi­ta. Vaa­li toi­mi­te­taan 13.2., ja ne­li­vuo­ti­nen toi­mi­kau­si al­kaa 1.5.2024.

Kaik­ki kir­kon jä­se­net ei­vät pää­se ää­nes­tä­mään. Hiip­pa­kun­nan pa­pit pää­se­vät va­lit­se­maan pap­pi­se­dus­ta­jat. Maal­lik­ko­jä­sen­ten va­lin­nas­sa ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja ovat kirk­ko­val­tuus­to­jen, seu­ra­kun­ta­neu­vos­to­jen ja yh­teis­ten kirk­ko­val­tuus­to­jen maal­lik­ko­jä­se­net. 

Seu­raa­vas­sa eh­dok­kaat Päi­jät-Hä­meen kym­me­nen kun­nan alu­eel­ta. Ni­men ja tit­te­lin jäl­keen mai­ni­taan seu­ra­kun­ta, jota eh­do­kas täl­lä het­kel­lä edus­taa. Eh­dok­kai­ta on li­säk­si Ky­men­laak­sos­ta, Ete­lä-Sa­vos­ta ja Ete­lä-Kar­ja­las­ta.

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­li – pa­pit

Kir­kon ra­ken­ta­jat

Jyrk­kä Kai­ja, kap­pa­lai­nen, eläk­keel­lä, Hol­lo­la

Saar­nio Kris­ti­an, kap­pa­lai­nen, Hol­lo­la

Su­ho­nen Erk­ki, kap­pa­lai­nen, eläk­keel­lä, Kes­ki-Lah­ti

Sär­kiö Pek­ka, vs. kirk­ko­her­ra, kent­tä­piis­pa evp., Iit­ti

Avoin kirk­ko-Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan pa­pit

Ha­tak­ka Jan­ne, kirk­ko­her­ra, Hei­no­la

Kal­teen­mä­ki Reet­ta, kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den vs. joh­ta­ja, Kes­ki-Lah­ti

Palo Lau­ri, kant­to­ri, pap­pi, Hol­lo­la

Ran­ta­nen Jo­han­na, joh­ta­va sai­raa­la­pas­to­ri, TL, Lah­den srky

Kir­kol­lis­ko­kous­vaa­li – maal­li­kot

Tul­kaa kaik­ki -Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta

Ko­ti­a­ho Pek­ka, DI, elä­ke­läi­sy­rit­tä­jä, Hol­lo­la

Na­tu­nen Sal­la, vs. kir­kon nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, teol.yo., Nas­to­la

Ni­va­la Mau­no, van­ha nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, Kes­ki-Lah­ti

Palo Pau­lii­na, maa­ta­lou­sy­rit­tä­jä, Jout­jär­vi

Ran­ta­nen Pau­li, eko­no­mi, elä­ke­läi­nen, Kes­ki-Lah­ti

Rau­ha­la Pent­ti, do­sent­ti, am­mat­ti­kas­va­tus­neu­vos, Jout­jär­vi

Su­te­la Es­ko, han­ke­suun­nit­te­li­ja, Lau­ne

Ra­ken­nam­me yh­teis­tä kirk­koa

Aal­to Lil­li, tra­de­no­mi (AMK), Iit­ti

Tal­ja Han­ne­le, sai­raan­hoi­ta­ja, Lau­ne

Yh­teis­työn kirk­ko

Lam­pi Pent­ti, lää­kin­tä­neu­vos, LT, Hol­lo­la

Poh­jo­lai­nen Tert­tu, ter­veys­tie­tei­den mais­te­ri, te­o­lo­gi­an mais­te­ri, Sal­paus­sel­kä

Ros­berg-Ai­rak­si­nen Ei­ra, FL, van­hem­pi il­mas­to­a­si­an­tun­ti­ja, Hei­no­la

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan yh­dis­ty­nyt seu­ra­kun­ta­vä­ki

Falk Mika, toi­min­nan­joh­ta­ja, so­si­o­no­mi AMK, Jout­jär­vi

Har­tik­ka Yr­jö, yrit­tä­jä, he­ras­tuo­ma­ri, Ori­mat­ti­la

Kar­ja­lai­nen Ur­po, dip­lo­mi-in­si­nöö­ri, toi­mi­tus­joh­ta­ja (eläk­keel­lä), Kes­ki-Lah­ti

Käh­kö­nen Esa, reh­to­ri, te­o­lo­gi­an mais­te­ri, Hol­lo­la

Mat­ts­son Juk­ka, maan­vil­je­li­jä, Asik­ka­la

Mart­ti­nen Timo, kir­ja­pai­no­tek­nik­ko, Hei­no­la

Oja­la Ris­to, teol.maist., yht.maist., Hol­lo­la

Si­mo­lin Kari, toi­mi­tus­joh­ta­ja, DI, Jout­jär­vi

Väns­kä Vuok­ko, toi­mit­ta­ja, Sal­paus­sel­kä

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover