JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Tämän verran kustantavat maksuttomat ateriat, joilla helpotetaan lapsi­per­heiden kesäarkea

Ke­sä­lo­mat nä­ky­vät di­a­ko­ni­a­pal­ve­lui­den ky­syn­näs­sä. Puis­to­ruo­kai­lu­jen li­säk­si Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä jär­jes­tää omia il­mais­ruo­kai­lu­ja eri puo­lil­la Lah­tea. Hei­no­las­sa seu­ra­kun­ta läh­ti kau­pun­gin kans­sa yh­teis­työ­hön. Ate­ri­oi­den kus­tan­nus­hai­ta­ri on suu­ri.

Puistoruokailutapahtumat järjestettiin Launeen perhepuistossa ensimmäisen kerran viime kesänä. Paikalle saattoi sattua kuka tahansa, joka vietti aikaa puistossa. Kuva: Jani Mahkonen

Puistoruokailutapahtumat järjestettiin Launeen perhepuistossa ensimmäisen kerran viime kesänä. Paikalle saattoi sattua kuka tahansa, joka vietti aikaa puistossa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

30.5.2023
Teemu Leppänen

Vii­me vuon­na Lah­des­sa ko­keil­tu puis­to­ruo­kai­lu­ta­pah­tu­ma on saa­mas­sa jat­koa tänä ke­sä­nä. Lau­neen per­he­puis­tos­sa tar­jo­taan kol­me­na pe­rät­täi­se­nä kes­ki­viik­ko­na 200 lap­sel­le mah­dol­li­suus mak­sut­to­maan keit­to­ruo­kai­luun 7. ke­sä­kuu­ta al­ka­en.

Ta­pah­tu­mat jär­jes­tää Lah­den lap­si­per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka­ver­kos­to, jos­sa ovat mu­ka­na Lah­den seu­ra­kun­tien li­säk­si muun mu­as­sa Lah­den en­si- ja tur­va­ko­tiyh­dis­tys, Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tos, Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lue, Man­ner­hei­min las­ten­suo­je­lu­liit­to, ete­läi­sen, poh­joi­sen ja kes­kus­ta-alu­een kump­pa­nuus­pöy­tä ja alu­e­koor­di­naat­to­ri.

Vii­me vuon­na Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­nen di­a­ko­ni­a­työ osal­lis­tui kol­man­nek­sen osuu­del­la ruu­an kus­tan­nuk­siin. Tänä vuon­na ruo­kien kus­tan­nuk­set hoi­ta­vat näil­lä nä­ky­min Lah­den kau­pun­gin kump­pa­nuus­pöy­dät. Asi­as­ta ol­laan te­ke­mäs­sä pää­tök­siä lä­hi­ai­koi­na. Puis­to­ruo­kai­luis­sa kyse on var­sin huo­ke­as­ta ate­ri­a­koh­tai­ses­ta hin­nas­ta, sil­lä Ca­te­ring Tol­va­nen on pai­na­nut tar­jouk­sen­sa al­le eu­roon. Yh­den ker­ran hin­nak­si tu­lee rei­lut 200 eu­roa.

Puis­to­ruo­kai­lu­jen hin­nat ovat vii­me ai­koi­na ol­leet Lah­des­sa kes­kus­te­lu­nai­he. Val­tuus­to­a­loi­tet­ta puis­to­ruo­kai­lu­jen jär­jes­tä­mi­sek­si al­le 16-vuo­ti­ail­le eri puo­lil­la kau­pun­kia kä­si­tel­tiin vii­me vii­kol­la kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa. Val­mis­te­lun mu­kaan Päi­jät-Hä­meen Ate­ri­a­pal­ve­lul­ta ti­lat­tu­na ruu­an hin­nak­si muo­dos­tui­si 1,70–3,50 eu­roa, jos sitä ja­et­tai­siin Lau­neen per­he­puis­tos­sa kou­lu­lais­ten koko ke­sä­lo­man ajan vii­te­nä päi­vä­nä vii­kos­sa.

Ruu­an li­säk­si tar­vi­taan hen­ki­lös­tö­re­surs­se­ja ja vas­tauk­ses­sa kau­pun­gin­val­tuus­tol­le to­de­taan, et­tei nii­tä ole kau­pun­gil­la osoit­taa.

Puis­to­ruo­kai­lu­jen jär­jes­te­lyis­sä on rei­lut 10 hen­keä, jois­ta osa tu­lee Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­tä.

Li­säk­si seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­tei­nen di­a­ko­ni­a­työ ai­koo jär­jes­tää mak­sut­to­mia ruo­kai­lu­ja lap­sil­le ke­sä­kuus­sa kol­men vii­kon ajan vuo­ro­päi­vi­nä Har­ju­na­lus­tan seu­ra­kun­ta­ko­dil­la, Ah­ti­a­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa, Met­sä­pel­lon seu­ra­kun­ta­ko­dil­la ja Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Yh­ty­män jär­jes­tä­män ruu­an hin­nak­si on muo­dos­tu­mas­sa 3–4 eu­roa. Ti­lai­suuk­sia on jär­jes­tä­mäs­sä kuu­si hen­ki­löä. An­nok­sia on 30 ti­lai­suut­ta koh­den.

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­män vs. var­hais­kas­va­tuk­sen esi­mies Min­na Tuo­mi­nen ker­too, et­tä mak­sut­to­mia ruo­kai­lu­ja jär­jes­te­tään lap­si­per­hei­den ar­jen hel­pot­ta­mi­sek­si.

– Ta­lou­del­li­sen tuen li­säk­si tämä on myös kii­rei­sen ar­jen hel­pot­ta­mis­ta. Aja­tuk­se­na on tar­jo­ta lap­sil­le edes yk­si läm­min ate­ria vii­kos­sa.

Puis­to­ruo­kai­lut kes­tä­vät Lau­neen per­he­puis­tos­sa kel­lo 10–13 ja seu­ra­kun­ta­ko­deil­la 9–13. Nii­den yh­tey­des­sä jär­jes­te­tään pien­tä toi­min­nal­lis­ta oh­jel­maa.

Vii­me ke­sä­nä ta­pah­tu­mat oli­vat var­sin­kin pien­lap­si­per­hei­den suo­si­os­sa. Useil­le per­he­puis­tos­sa ke­sä­lo­ma­päi­vää viet­tä­neil­le kou­lu­lai­sil­le per­he­puis­ton ruo­kai­lut tu­li­vat yl­lä­tyk­se­nä.

Hei­no­lan seu­ra­kun­ta on tänä ke­sä­nä mu­ka­na 11 mak­sut­to­mas­sa puis­to­ruo­kai­lus­sa, jot­ka jär­jes­te­tään Hei­no­lan kau­pun­gin kus­tan­ta­ma­na. Ruo­kai­luun on va­rat­tu 7 000 eu­roa osal­lis­ta­van bud­je­toin­nin ra­haa kau­pun­gin bud­je­tis­ta.

Ruu­an val­mis­taa Hei­no­lan kau­pun­gin kes­kus­keit­tiö. An­nos­koon hin­nak­si on las­ket­tu 0,8–1,5 eu­roa. Myös tääl­lä jär­jes­te­lyi­hin osal­lis­tuu jär­jes­tö­jä, ku­ten Jy­rän­kö­län Set­le­ment­ti, MLL, Lah­den en­si- ja tur­va­ko­ti, ja Päi­jät-Hä­meen hy­vin­voin­ti­a­lue.

Puis­to­ruo­kai­lul­la py­ri­tään eh­käi­se­mään syr­jäy­ty­mis­tä ja tu­ke­maan per­hei­den sekä ikäih­mis­ten hy­vin­voin­tia.

– Ke­sä­lo­ma-ajat nä­ky­vät di­a­ko­ni­a­työs­sä heti li­sään­ty­vä­nä avun­tar­pee­na, kun kou­lu­ruo­kai­lua ei ole. Ruo­kai­lut paik­kaa­vat eten­kin kou­lu­lais­ten tar­vet­ta läm­pi­mään ate­ri­aan, sa­noo Hei­no­lan seu­ra­kun­nan per­he­di­a­ko­ni Heli Heik­ki­lä.

– Ti­lai­suuk­sia ei saa­tai­si jär­jes­tet­tyä il­man yh­teis­työ­kump­pa­nei­den työn­te­ki­jöi­tä ja va­paa­eh­toi­sia, sa­noo kau­pun­gin per­he­koor­di­naat­to­ri Tyt­ti Lön­n­rot.

Yh­teen ruo­kai­luun va­ra­taan ate­ria 100:lle hen­gel­le. Ate­ri­at syö­dään omis­ta as­ti­ois­ta. Ti­lai­suu­det jär­jes­te­tään Tar­han pi­hal­la kol­me ker­taa vii­kos­sa klo 10.30–12 tiis­tai­sin, kes­ki­viik­koi­sin ja per­jan­tai­sin 6. ke­sä­kuu­ta al­ka­en lu­kuun ot­ta­mat­ta ju­han­nu­saat­toa.

Ti­lai­suuk­sis­sa on 3–5 hen­keä hoi­ta­mas­sa jär­jes­te­ly­jä: kak­si ja­ke­lee ruo­kaa ja yk­si koh­taa ih­mi­siä sekä tur­val­li­suu­sa­lan hen­ki­löi­tä. Seu­ra­kun­nan di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä on lä­hes joka ker­ral­la mu­ka­na.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover