JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sisäil­ma­on­gelma siirtää Salpaus­selän messut tois­tai­seksi Jalkarannan seura­kun­ta­ko­tiin

Lahden Metsäkankaalla sijaitseva Salpausselän kirkko valmistui vuonna 1972. Kuva: Markku Lehtinen

Lahden Metsäkankaalla sijaitseva Salpausselän kirkko valmistui vuonna 1972. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

12.9.2022
Markus Luukkonen

Sal­paus­se­län kirk­ko­ra­ken­nuk­sen ja pi­ha­ra­ken­nuk­sen si­säil­mas­sa on ha­vait­tu toi­men­pi­de­ra­jan ylit­tä­vä mää­rä mi­ne­raa­li­vil­la­kui­tu­ja. Kui­dut ovat pää­o­sin läh­töi­sin van­han il­man­vaih­to­jär­jes­tel­män ää­nen­vai­men­ti­mis­ta sekä ul­ko­sei­nä­ra­ken­tei­den läm­mö­ne­ris­teis­tä. 

Kirk­ko­her­ra Kai­ja Jyr­kän mu­kaan seu­ra­kun­nan pää­mes­su sun­nun­tai­sin kel­lo 10 siir­re­tään tois­tai­sek­si jär­jes­tet­tä­väk­si Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa 18.9. läh­tien.

"Mes­su­jen siir­tä­mi­nen te­kee mah­dol­li­sek­si kir­kon si­sä­ti­lo­jen kor­jaus­toi­men­pi­teet sekä kor­jaus­ten jäl­kei­sen uu­den si­säil­ma­mit­tauk­sen. Sen jäl­keen ar­vi­oim­me ti­lan­teen uu­del­leen", Jyrk­kä ker­too. 

Esi­mer­kik­si 25. syys­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vä Il­mas­to­mes­su oheis­ta­pah­tu­mi­neen siir­tyy Jal­ka­ran­taan. Myös muu­ta toi­min­taa jär­jes­tel­lään uu­del­leen. Väis­tö­ti­lo­ja ovat Sar­vi­ka­dul­la si­jait­se­van Jal­ka­ran­nan seu­ra­kun­ta­ko­din ohel­la ai­na­kin Met­sä­kan­kaan en­ti­sen Si­wan ti­lat, kun­han ne en­sin saa­daan val­miik­si.

Kirk­ko­ra­ken­nuk­sen eris­teis­tä ote­tuis­sa ma­te­ri­aa­li­näyt­teis­sä on ha­vait­tu li­säk­si viit­tei­tä mah­dol­li­ses­ta mik­ro­bi­vau­ri­os­ta. Pi­ha­ra­ken­nuk­sen näyt­teis­sä ei ol­lut viit­tei­tä mik­ro­bi­vau­ri­ois­ta. 

Ti­lo­jen al­tis­tu­mi­so­lo­suh­tei­den ar­vi­oin­ti on suo­ri­tet­tu Työ­ter­veys­lai­tok­sen laa­ti­man Oh­je työ­paik­ko­jen si­säil­mas­to-on­gel­mien sel­vit­tä­mi­seen 2017 mu­kai­ses­ti. Al­tis­tu­mi­so­lo­suh­det­ta ku­va­taan ne­li­por­tai­ses­ti: epä­to­den­nä­köi­nen, mah­dol­li­nen, to­den­nä­köi­nen ja erit­täin to­den­nä­köi­nen. Kirk­ko­ra­ken­nuk­ses­sa al­tis­tu­mi­so­lo­suh­de on to­den­nä­köi­nen. 

Pi­ha­ra­ken­nuk­sen ker­ho­ti­lo­jen koh­dal­la al­tis­tu­mi­so­lo­suh­de on to­den­nä­köi­nen ja asun­non osal­ta mah­dol­li­nen. Si­säil­ma­oi­reil­le al­tis­tu­neet saa­ta­vat siis oi­reil­la kir­kos­sa ja pi­ha­ra­ken­nuk­ses­sa ol­les­saan. Ti­lai­suuk­sis­sa käyn­ti ei al­tis­ta si­säil­ma­oi­reil­le, mut­ta jat­ku­vaa oles­ke­lua ti­lois­sa on syy­tä vält­tää. 

Toi­men­pi­tei­nä teh­dään ra­ken­tei­den tii­vis­tys­kor­jauk­sia sekä ää­nen­vai­men­ti­mien pin­noi­tuk­sia mi­ne­raa­li­vil­la­kui­tu­jen mää­rän las­ke­mi­sek­si. Kirk­koon on han­kit­tu il­man­puh­dis­tus­lait­tei­ta, jot­ka kor­jaus­ten li­säk­si ta­kaa­vat kirk­ko­ti­lo­jen tur­val­li­sen käy­tön en­nen mah­dol­lis­ta pe­rus­kor­jaus­ta. Toi­men­pi­teet teh­dään syys-mar­ras­kuun ai­ka­na. 

Kun­to­tut­ki­mus on tee­tet­ty kir­kon pe­rus­kor­jauk­sen han­ke­suun­ni­tel­maa var­ten, joka käyn­nis­te­tään syk­syl­lä 2022. Han­ke­suun­ni­tel­mas­sa esi­te­tään vaih­to­eh­dot kir­kon kor­jaa­mi­sel­le, uu­dis­ra­ken­nuk­sel­le sekä näi­den kus­tan­nuk­sil­le.

Lah­den seu­ra­kun­tien voi­mas­sa ole­van kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man mu­kaan Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta tar­vit­see kirk­ko­ti­lan myös tu­le­vai­suu­des­sa. Met­sä­kan­kaal­la ha­lu­taan säi­lyt­tää ko­koon­tu­mis­ti­la alu­een suu­ren jä­sen­mää­rän ja kes­kei­sen si­jain­nin vuok­si.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover