JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Puolassa vieraillut hiip­pa­kun­ta­sih­teeri Timo Rosqvist Ukrainan tilanteesta: "Suun­ni­tel­mal­li­suus on tärkeää, jotta oike­an­lainen apu saadaan perille"

Puo­la­lais­ten aut­ta­mis­ha­lu teki vai­ku­tuk­sen Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Timo Rosq­vis­tiin: "Kul­tai­nen sään­tö toi­mii." Myös esi­mer­kik­si Lah­den seu­ra­kun­nat on aloit­ta­nut uk­rai­na­lais­ten aut­ta­mi­sen.

Timo Rosqvist (vas.) ja Pyhien Kyrilloksen ja Methodiuksen veljestön Gregorz Koziol Varsovassa. Kuva: Timo Rosqvist

Timo Rosqvist (vas.) ja Pyhien Kyrilloksen ja Methodiuksen veljestön Gregorz Koziol Varsovassa. Kuva: Timo Rosqvist

Timo Rosqvist

11.3.2022
Janne Urpunen

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa, jo­hon Päi­jät-Hä­meen ro­vas­ti­kun­ta­kin kuu­luu, on he­rät­ty Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lais­ten aut­ta­mi­seen. Hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­sih­tee­ri Timo Rosq­vist vie­rai­li maa­lis­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la Puo­las­sa Var­so­vas­sa ja Ko­de­nin alu­eel­la lä­hel­lä Val­ko-Ve­nä­jän ra­jaa. Var­so­vas­sa, jon­ne pa­ko­lai­sia saa­puu jat­ku­va­na vir­ta­na, Rosq­vist ta­pa­si pai­kal­li­sen or­to­dok­si­sen kir­kon avus­tus­jär­jes­tön edus­ta­jia.

– Var­so­vas­sa pa­ko­lais­ten vas­taa­not­to on jär­jes­täy­ty­nyt­tä ja ih­mi­set osoit­ta­vat mo­nin ta­voin so­li­daa­ri­suut­taan Uk­rai­nal­le. Myö­tä­e­lä­mi­nen nä­kyi kaik­ki­al­la. Jul­ki­sen lii­ken­teen ajo­neu­vois­sa oli Uk­rai­nan lip­pu­ja ja ka­duil­la ke­räyk­siä pa­ko­lais­ten hy­väk­si, Rosq­vist ker­too.

YK:n mu­kaan Uk­rai­nas­ta pa­ke­ni Ve­nä­jän hyök­käys­tä seu­ran­neen kah­den vii­kon ai­ka­na 2,5 mil­joo­naa ih­mis­tä. Kai­ken kur­juu­den kes­kel­lä Rosq­vis­tia läm­mit­ti Var­so­vas­sa hä­tä­a­vun mää­rä ja laa­tu.

– Oli to­del­la hie­noa huo­ma­ta se. Sii­nä lie­nee vii­saus, min­kä tah­dot­te ih­mis­ten te­ke­vän teil­le, teh­kää heil­le. Kul­tai­nen sään­tö toi­mii tä­nä­kin päi­vä­nä ja täl­lai­ses­sa ti­lan­tees­sa.

Suomesta tulleiden pyörätuolien lastaus alkamassa Puolan Kodenissa. Pyhien Kyrilloksen ja Methodiuksen veljestö toimittaa avustuksen Varsovaan. Kuva: Timo Rosqvist

Suomesta tulleiden pyörätuolien lastaus alkamassa Puolan Kodenissa. Pyhien Kyrilloksen ja Methodiuksen veljestö toimittaa avustuksen Varsovaan. Kuva: Timo Rosqvist

Timo Rosqvist

Ete­lä-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­ta­yh­ty­mä Ek­so­ten työ­pa­ja Park­ki, Lap­peen­ran­nan ja Ju­van seu­ra­kun­nat sekä Mik­ke­lin tuo­mi­o­kirk­ko­seu­ra­kun­ta ovat teh­neet yh­teis­työ­tä Ko­de­nin Py­hän Se­ra­fim Sa­ro­vi­lai­sen munk­ki­luos­ta­rin kans­sa vuo­des­ta 2015. Luos­ta­riin on vie­ty muun mu­as­sa käy­tös­tä pois­tet­tu­ja, kun­nos­tet­tu­ja sai­raa­la­sän­ky­jä ja vam­mai­sa­pu­vä­li­nei­tä sekä vaat­tei­ta. Kun tuo­rein avus­tus­kul­je­tus läh­ti Puo­laan maa­lis­kuun toi­sel­la vii­kol­la, oli rah­ti vaih­det­tu muut­tu­neen avun­tar­peen mu­kaan.

– Ju­van, Mik­ke­lin ja Ha­mi­nan seu­ra­kun­nat toi­mit­ti­vat avus­tus­ta­va­raa, mitä Var­so­vas­sa toi­voi­vat pa­ko­lai­sil­le. Toi­vo­mus­lis­tal­la oli muun mu­as­sa säi­lyk­kei­tä ja mui­ta hy­vin säi­ly­viä elin­tar­vik­kei­ta, si­de­tar­pei­ta, vaip­po­ja, las­ten­vaat­tei­ta ja vuo­de­vaat­tei­ta.

Rosq­vist täh­den­tää suun­ni­tel­mal­li­suu­den tär­keyt­tä, jot­ta oi­ke­an­lai­nen apu saa­daan oi­ke­aan koh­tee­seen.

– Täs­sä­kään ta­pauk­ses­sa avus­tus­kuor­maa ei ajet­tu Uk­rai­naan tai Uk­rai­nan ra­jal­le, vaan Var­so­vaan, mis­sä on so­pi­vat ti­lat ja mah­dol­li­suus vas­taa­not­taa ja ja­kaa apu tar­vit­se­vil­le.

Kan­sa­lai­sia hän ke­hot­taa aut­ta­maan tun­net­tu­jen avus­tus­jär­jes­tö­jen kaut­ta.

– Jär­jes­töil­lä on par­haat kon­tak­tit ja pa­ras tie­to sii­tä, min­kä­lais­ta apua tar­vi­taan. Esi­mer­kik­si kym­me­niä vuo­sia avus­tus­työ­tä teh­neel­lä Kir­kon Ul­ko­maa­na­vul­la on hy­vät kan­sain­vä­li­set ver­kos­tot.

Varsovan itäisellä rautatieasemalla pakolaisille jaettiin muun muassa ilmaisia SIM-kortteja. Kuva: Timo Rosqvist

Varsovan itäisellä rautatieasemalla pakolaisille jaettiin muun muassa ilmaisia SIM-kortteja. Kuva: Timo Rosqvist

Timo Rosqvist

Lah­den seu­ra­kun­nat an­taa Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta 25 000 eu­roa krii­si­a­pua Uk­rai­nan so­das­ta kär­si­vien aut­ta­mi­seen. Lah­den yh­tei­nen kirk­ko­neu­vos­to päät­ti 10. maa­lis­kuu­ta 22 000 eu­ron lah­joi­tuk­ses­ta jo ai­em­min pää­te­tyn 3 000 eu­ron hä­tä­a­vun pääl­le.

– Ih­mi­siä on Uk­rai­nas­sa so­dan ja­lois­sa, ja lä­him­mäi­si­äm­me kuo­lee joka päi­vä. Vä­ki­val­ta koh­dis­tuu myös si­vii­lei­hin. Usei­ta mil­joo­nia pa­ko­lai­sia on läh­te­nyt liik­keel­le, ja pa­ko­lais­vir­ta kiih­tyy edel­leen. Ha­lu­am­me ol­la tu­ke­mas­sa krii­sin hoi­toa ja sii­tä sel­viy­ty­mis­tä, ker­too yh­tei­sen kirk­ko­neu­vos­ton pu­heen­joh­ta­ja Kari Es­ke­li­nen.

Lah­den seu­ra­kun­nil­la on val­mius Uk­rai­nas­ta tu­le­vien pa­ko­lais­ten hä­tä­ma­joit­ta­mi­seen, mi­kä­li Suo­men Pu­nai­sen Ris­tin or­ga­ni­soi­mat ti­lat ei­vät rii­tä. Seu­ra­kun­tien en­si­si­jai­set ma­joi­tus­pai­kat ovat lei­ri­kes­kuk­sia.

Mikkelin hiippakunnan seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä Kodenin Pyhän Serafim Sarovilaisen munkkiluostarin kanssa vuodesta 2015 Arkkimandriitta Ambrozy vastaa avustusten varastoinnista ja jakamisesta Kodenissa. Kuva: Timo Rosqvist

Mikkelin hiippakunnan seurakunnat ovat tehneet yhteistyötä Kodenin Pyhän Serafim Sarovilaisen munkkiluostarin kanssa vuodesta 2015 Arkkimandriitta Ambrozy vastaa avustusten varastoinnista ja jakamisesta Kodenissa. Kuva: Timo Rosqvist

Timo Rosqvist

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pat ovat ve­don­neet Ve­nä­jän or­to­dok­si­seen kirk­koon ja mui­hin Ve­nä­jän us­kon­nol­li­siin yh­tei­söi­hin, et­tä ne toi­mi­si­vat so­dan py­säyt­tä­mi­sek­si ja rau­han puo­les­ta.

– Ve­nä­jän hyök­käys on ri­kos kan­sain­vä­lis­tä oi­keut­ta ja syn­ti Ju­ma­laa vas­taan, yh­tei­ses­sä jul­ki­lau­su­mas­sa to­det­tiin.

Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­ma tois­ti ve­too­muk­sen kir­jees­sä, jon­ka hän lä­het­ti Mos­ko­van ja koko Ve­nä­jän pat­ri­ark­ka Ki­ril­lil­le.

– Kirk­kom­me ja Ve­nä­jän or­to­dok­si­sen kir­kon vä­lis­ten suh­tei­den yl­lä­pi­tä­mi­nen edel­lyt­tää, et­tei Ve­nä­jän or­to­dok­si­nen kirk­ko an­na tu­ke­aan Ve­nä­jän lait­to­mal­le hyök­käyk­sel­le, Luo­ma lin­ja­si.

– Il­man tä­män eh­don täyt­ty­mis­tä kirk­ko­jem­me vä­li­nen yh­tey­den­pi­to ei voi jat­kua.

Ark­ki­piis­pa Luo­man mu­kaan Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on avoin yh­teis­työl­le kaik­kien ta­ho­jen kans­sa, jot­ka tah­to­vat edis­tää oi­keu­den­mu­kai­sen rau­han saa­mis­ta Uk­rai­naan.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover