JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Pekka Huokuna – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Pekka Huokuna on työskennellyt vuodesta 2019 kirkkohallituksen kansliapäällikkönä. "En kuvittele itse osaavani kaikkea, vaan rohkaisen alaisiani. Hengellisessä johtajuudessa tärkeää on se, että johtaja rukoilee alaistensa puolesta", Huokuna määrittelee. Kuva: Aarne Ormio / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Aarne Ormio

14.4.2023
Krista Eskelinen

Mil­lai­sen piis­pan Mik­ke­lin hiip­pa­kun­ta si­nus­ta sai­si? 

Ko­ke­neen piis­pan, joka tun­tee kir­kon toi­min­taa ja hal­lin­toa var­sin laa­jas­ti. Olen vah­vas­ti si­tou­tu­nut Mik­ke­lin hiip­pa­kun­taan, vaik­ka olen ol­lut jo 15 vuot­ta muu­al­la. Li­säk­si ar­vos­tan ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mää ja tu­le­vai­suu­teen suun­taa­vaa työ­o­tet­ta.  

Mikä on suh­tee­si mui­hin kirk­ko­kun­tiin, kris­til­li­siin jär­jes­töi­hin tai kir­kon si­säl­lä toi­mi­viin he­rä­tys­liik­kei­siin?

Olen työ­ni puit­teis­sa ol­lut ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­työs­sä kaik­kien Suo­mes­sa vai­kut­ta­vien kirk­ko­kun­tien kans­sa. Oma taus­ta­ni on vii­den­nes­sä he­rä­tys­liik­kees­sä, mut­ta kaik­ki Suo­men he­rä­tys­liik­keet ovat kyl­lä tul­leet tu­tuik­si. Ul­ko­mail­la olen ol­lut yh­teis­työs­sä mo­nien kirk­ko­jen ja eku­mee­nis­ten jär­jes­tö­jen kans­sa.

Mil­lai­nen on mie­les­tä­si hyvä joh­ta­ja? Kuin­ka ku­vai­li­sit it­se­ä­si joh­ta­ja­na?

Olen yleis­joh­ta­ja, joka kes­kit­tyy stra­te­gi­seen joh­ta­mi­seen ja isoi­hin lin­joi­hin. En li­pu­ta tie­tyn joh­ta­mis­tyy­lin puo­les­ta, sil­lä eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa tar­vi­taan eri­lais­ta joh­ta­juut­ta. Joh­ta­jal­le on tär­ke­ää vi­si­o­nää­ri­syys: täy­tyy suun­na­ta tu­le­vai­suu­teen ja pi­tää yh­teyk­siä muu­hun yh­teis­kun­taan. Myös alais­ten tu­ke­mi­nen ja vas­tuu­not­to on tär­ke­ää.

Joh­ta­mis­ko­ke­mus­ta mi­nul­la on vuo­des­ta 1985 muun mu­as­sa kirk­ko­hal­li­tuk­sen kans­li­a­pääl­li­kön, toi­min­nal­li­sen osas­ton joh­ta­jan ja kirk­ko­her­ran teh­tä­vis­tä. En kui­ten­kaan ku­vit­te­le it­se osaa­va­ni kaik­kea, vaan roh­kai­sen alai­si­a­ni. Hen­gel­li­ses­sä joh­ta­juu­des­sa tär­ke­ää on se, et­tä joh­ta­ja ru­koi­lee alais­ten­sa puo­les­ta. 

Mi­ten suh­tau­dut me­di­aan piis­pan työ­vä­li­nee­nä? 

Esil­lä olo kuu­luu piis­pan teh­tä­viin. Hiip­pa­kun­nan ta­sol­la ot­tai­sin kan­taa yh­teis­kun­nal­li­siin asi­oi­hin, joi­hin kirk­ko luon­te­vas­ti lin­kit­tyy. Val­ta­kun­nal­li­ses­ti piis­poil­la on tär­keä roo­lin­sa ko­ko­nais­kir­kon vies­tien tu­los­sa jul­ki­suu­teen. Vies­tin­nän tu­lee ol­la fo­ku­soi­tua ja yh­tei­seen työn­ja­koon poh­jau­tu­vaa.    

Mi­ten ase­moi­sit it­se­si piis­pa­na kir­kos­sa val­lit­se­vaan si­säi­seen eri­mie­li­syy­teen sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­ses­ta vih­ki­mi­ses­tä?

Edus­tan avi­o­liit­to­ky­sy­myk­ses­sä kir­kon vi­ral­lis­ta kan­taa. Mie­les­tä­ni kir­kos­sa on kui­ten­kin syy­tä ot­taa to­des­ta myös se to­si­a­sia, et­tä suu­ri osa kir­kon jä­se­nis­tä hy­väk­syy sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien kir­kol­li­sen vih­ki­mi­sen. Kir­kon si­säl­lä ole­vat vas­tak­kai­set kä­si­tyk­set avi­o­lii­tos­ta aset­ta­vat eri­tyi­sen haas­teen yh­tey­den et­si­mi­sel­le ja ra­ken­ta­mi­sel­le. Täs­sä ti­lan­tees­sa on syy­tä ko­ros­taa sitä, mikä mei­tä yh­dis­tää ei­kä sitä, mikä erot­taa.     

Kir­kon toi­min­ta ja ra­ken­teet ovat muu­tok­ses­sa sekä sääs­tö­syis­tä et­tä toi­min­ta­kult­tuu­rin muu­tok­sen myö­tä. Mil­lai­seen muu­tok­seen sinä ha­lu­ai­sit ol­la kirk­koa kan­ta­mas­sa? 

Osal­li­suu­den mer­ki­tys kir­kon toi­min­nas­sa on otet­ta­va ny­kyis­tä va­ka­vam­min. Seu­ra­kun­ta­lai­set ei­vät voi ol­la vain työn koh­tei­ta tai pap­pien suun­ni­tel­mien to­teut­ta­jia. Pa­pit tu­le­vat ja me­ne­vät, mut­ta seu­ra­kun­ta py­syy. Seu­ra­kun­ta­lais­ten paik­ka on siis en­tis­tä vah­vem­min suun­nit­te­lus­sa ja to­teut­ta­mi­ses­sa. Sa­mal­la on näh­tä­vä, et­tä osal­li­suus voi to­teu­tua mo­nel­la muul­la­kin ta­val­la kuin vain osal­lis­tu­mal­la seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­siin. Ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­män on ol­ta­va mo­ni­muo­tois­ta ja mah­dol­lis­tet­ta­va mo­nen­lai­nen osal­lis­tu­mi­nen.

Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lin vaa­li­kes­kus­te­lu ma 24.4. klo 18 Lah­den Yh­teis­kou­lun sa­lis­sa (Kirk­ko­ka­tu 2). Kes­kus­te­lua voi seu­ra­ta ver­kos­sa Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue lisää aiheesta

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Piispanvaalin kampanjoissa ja vaalikeskusteluissa polttavimmiksi aiheiksi ovat nousseet seurakuntatalouden haasteet ja avioliittokysymykseen liittyvä erimielisyys. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
25.5.2023

Jännitys piis­pan­vaa­lissa tiivistyy uudis­tus­mie­lisen imat­ra­laisen ja perinteistä avio­liit­to­kä­si­tystä puolustavan lahtelaisen välille

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Pekka Särkiö toimii parhaillaan Kangasniemen seurakunnan vt. kirkkoherrana, mutta hänet muistetaan myös kenttäpiispana (2012-2023) ja Keski-Lahden kirkkoherrana (2001-2012). "Mikkelin hiippakunta saisi minusta ahkeran, kuuntelevan ja seurakuntatyötä rakastavan piispan." Kuva: Jouni Hiltunen

Jouni Hiltunen

Uutiset
14.4.2023

Pekka Särkiö – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Mari Parkkinen on Imatran seurakunnan kirkkoherra. "Mikkelin hiippakunta saisi minusta arvojohtajan, joka käy dialogia, rakentaa siltoja ja innostaa rakentamaan yhteistä kirkkoa. Kirkko on murroksessa, joten on tärkeää uskaltaa katsoa myös rohkeasti tulevaisuuteen." Kuva: Kari Rossi

Kari Rossi

Uutiset
14.4.2023

Mari Parkkinen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Sammeli Juntunen on työskennellyt Savonlinnan kirkkoherrana vuodesta 2007. "Haluaisin palvella seurakuntia ja pappeja niin, että nämä osaisivat pitää Jumalan sanaa esillä sen aidossa ja nykypäivänä ymmärrettävässä muodossa." Kuva: Markku Pihlaja / Kirkon kuvapankki

Kirkon kuvapankki / Markku Pihlaja

Uutiset
14.4.2023

Sammeli Juntunen – millaisen piispan Mikkelin hiippakunta sinusta saisi?

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover