JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Oi Joulupuu -katu­näy­telmä värittää Heinolan keskustaa – toteu­tuk­sessa mukana jopa 130 kaupun­ki­laista

Oi Joulupuu -esitys on kiertävä katuteatteri, jonka mukana yleisö kulkee kohtauksesta toiseen. Kulisseina toimivat kauniit heinolalaiset rakennukset. Kuva: Vihtori Koskinen

Oi Joulupuu -esitys on kiertävä katuteatteri, jonka mukana yleisö kulkee kohtauksesta toiseen. Kulisseina toimivat kauniit heinolalaiset rakennukset. Kuva: Vihtori Koskinen

Vihtori Koskinen

24.11.2023
Markus Luukkonen

Oi Jou­lu­puu -ka­tu­näy­tel­mä vä­rit­tää tä­nä­kin vuon­na Hei­no­lan kes­kus­taa.

Esi­tys on kier­tä­vä ka­tu­te­at­te­ri, jon­ka mu­ka­na ylei­sö kul­kee koh­tauk­ses­ta toi­seen. Ku­lis­sei­na toi­mi­vat kau­niit van­hat hei­no­la­lai­set ra­ken­nuk­set. Esi­tys al­kaa WPK-ta­lon pi­hal­ta, jos­ta kat­so­jat oh­ja­taan ran­ta­puis­ton hu­vi­ma­jal­le, Jy­rän­kö­län si­sä­pi­hal­le ja lo­puk­si kirk­koon.

Kirk­ko­koh­tauk­ses­sa näh­dään lu­ki­on nuor­ten mu­siik­kie­si­tys. Näy­tel­mään teh­dyn Ee­va ja Tee­mu Ran­ta­lan Valo jou­lu­puun -lau­lun esit­tää Mu­siik­ki­te­at­te­ri In­to­piu­keen lap­set ja Vir­ta­pii­ri-kuo­ro. Kir­kos­sa pää­se­vät kaik­ki pai­kal­la ole­vat lap­set esit­tä­mään yh­des­sä lau­lun Jou­lu­puu on ra­ken­net­tu.

Oi jou­lu­puu on hei­no­la­lais­ten ker­to­mien ta­ri­noi­den poh­jal­ta kir­joi­tet­tu esi­tys. Sen on kä­si­kir­joit­ta­nut Tyt­ti Jäp­pi­nen. Oh­jauk­ses­ta ja tuo­tan­nos­ta vas­taa Satu Ni­pu­li ja pu­vus­tuk­ses­ta Pi­rit­ta Pel­to­la.

Näy­tel­män to­teut­taa te­at­te­riyh­tei­sö Hei­no­lan ka­tu­te­at­te­ri, jos­sa on mu­ka­na tois­ta­kym­men­tä ai­kuis­ta te­at­te­ri­har­ras­ta­jaa, lap­si­näyt­te­li­jöi­tä, lau­lu­ryh­mä ja muu­sik­ko. Esi­tyk­sen te­ke­mi­seen osal­lis­tuu tänä vuon­na kaik­ki­aan noin 130 kau­pun­ki­lais­ta.

Esi­tyk­siä on yh­teen­sä vii­si: pe 15.12. klo 18, la 16.12. klo 15 ja klo 18 sekä su 17.12. klo 15 ja klo 18. Esi­tys­tä pää­see kat­so­maan il­mais­li­pul­la, jon­ka voi ha­kea Foto Hei­no­la -liik­kees­tä. Yh­teen näy­tök­seen mah­tuu mu­kaan 150 kat­so­jaa.

Oi jou­lu­puu -ka­tu­näy­tel­mää on esi­tet­ty ai­em­min 2021 ja 2022.

Ta­pah­tu­man to­teut­ta­vat yh­teis­työs­sä Hei­no­lan Kau­pun­ki­sy­dän ry, Hei­no­lan seu­ra­kun­ta, Hei­no­lan kult­tuu­ri­toi­mis­to, Jy­rän­kö­län Set­le­ment­ti, Hei­no­la Seu­ra, Li­ons Club Hei­no­la, Hei­no­lan Kuo­ro­yh­dis­tys, Hei­no­lan Lu­kio, Itä-Hä­meen Kan­san­tans­si­jat ry, Ra­ja­jär­ven Kuu­si­far­mi, Työ­pa­ja Torp­pa, Kou­lu­tus­kes­kus Sal­pauk­sen me­dia-ala.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover