JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Lahdessa lauletaan Ukrainan koulujen hyväksi

Jou­lun lah­ja -kuo­ro­kon­sert­ti ko­ko­aa Ris­tin­kirk­koon yli 200 pai­kal­lis­ta lau­la­jaa.

Lahden kamarikuoro Kalevi Aho -salissa. Kuoron ensimmäinen esiintyminen oli Lahden puukirkossa marraskuussa 1968. Kuva: Satu Heinonen

Lahden kamarikuoro Kalevi Aho -salissa. Kuoron ensimmäinen esiintyminen oli Lahden puukirkossa marraskuussa 1968. Kuva: Satu Heinonen

Satu Heinonen

28.11.2023
Janne Urpunen

Lah­te­lai­set kuo­rot te­ke­vät hy­vää jou­lu­kuus­sa. Jou­lun lah­ja -hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­tin tuot­to oh­ja­taan Kir­kon Ul­ko­maa­na­vun kaut­ta Uk­rai­naan so­dan jal­koi­hin jää­nei­den kou­lu­jen kor­jaa­mi­seen.

– Esiin­ty­mi­nen kos­ket­taa mei­dän kuo­ro­lai­sia sii­nä­kin mie­les­sä, et­tä lap­set voi­vat osal­lis­tua kou­lu­jen jäl­leen­ra­ken­ta­mi­seen. Lap­set aut­ta­vat lap­sia, sa­noo Lau­lu­puu-kuo­ron joh­ta­ja Ca­mil­la Sund­berg.

Mu­siik­ki­luok­kien Lau­lu­puu on 35 lau­la­jan kuo­ro. Pää­o­sa lau­la­jis­ta on ala­kou­lu­lui­sia Lo­ti­las­ta, mut­ta mu­ka­na on myös ylä­kou­lu­lai­sia Tii­ris­maal­ta.

Lau­lu­puun ohel­la kon­ser­tis­sa esiin­ty­vät Lah­den Bach-kuo­ro, Lah­den Ka­ma­ri­kuo­ro, Lau­lu­yh­tye Caya, Yh­teis­kou­lun nuo­ri­so­kuo­ro sekä sa­ta­vuo­tis­juh­laan­sa viet­tä­vä nais­kuo­ro Fi­li­an­na.

– Tämä on ai­van iha­na mah­dol­li­suus lap­si­kuo­ro­lai­sil­le näh­dä mui­ta lah­te­lai­sia kuo­ro­ja. Nä­ke­vät min­kä­lai­sis­sa kuo­rois­sa voi­si­vat ai­kui­se­na jat­kaa kuo­ro­lau­lua. On tosi hie­no jut­tu, et­tä pai­kal­li­set kuo­rot te­ke­vät täl­lais­ta yh­teis­työ­tä, Sund­berg sa­noo.

Laulupuu-kuoro esiintyi Sininen pallo -konsertissa Sibeliustalossa keväällä 2023. Kuva: Camilla Sundberg/Laulupuu

Laulupuu-kuoro esiintyi Sininen pallo -konsertissa Sibeliustalossa keväällä 2023. Kuva: Camilla Sundberg/Laulupuu

Camilla Sundberg/Laulupuu-kuoro

Jär­jes­te­ly­vas­tuun kon­ser­tis­ta ja­ka­vat Fi­li­an­na ja Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta. Fi­li­an­nan pu­heen­joh­ta­ja Kai­ja Jyrk­kä ker­too, et­tä kool­le saa­daan yli 200 lau­la­jaa.

– On tämä ai­ka ai­nut­laa­tui­nen jut­tu. On­han Lah­des­sa ol­lut prog­gik­sia, jois­sa on lau­la­jia eri kuo­rois­ta, mut­ta kuu­si kuo­roa sa­mas­sa kon­ser­tis­sa. Sel­lais­ta ei tule mie­leen, Jyrk­kä sa­noo.

Jyr­kän muis­ti on pit­kä. Hän lau­loi Lah­den Bach-kuo­ros­sa jo 1990-lu­vul­la.

Lah­den ka­ma­ri­kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Han­nu Mar­ja­mä­ki sa­noo kuo­ron pää­huo­mi­on ole­van omis­sa kon­ser­teis­sa, "mut­ta näi­tä­kin mie­lel­lään teh­dään."

– Luo­daan ja pi­de­tään yl­lä suh­tei­ta mui­hin kuo­roi­hin, voi­daan esit­tää isom­paa ko­koon­pa­noa vaa­ti­vaa oh­jel­mis­toa ja saa­daan suu­rem­pi ylei­sö­mää­rä liik­keel­le, hän ker­too kuo­ro­ko­koon­tu­mis­ten hyö­dyis­tä.

Filiannan 100-vuotisjuhlakonsertti järjestettiin Sibeliustalossa huhtikuussa 2023. Kuva: Jarmo Mäki

Filiannan 100-vuotisjuhlakonsertti järjestettiin Sibeliustalossa huhtikuussa 2023. Kuva: Jarmo Mäki

Jarmo Mäki

Kon­ser­tis­sa kuo­rot esit­tä­vät kak­si va­lit­se­maan­sa lau­lua. Lau­lu­puun va­lin­nat ovat Mik­ko Ala­ta­lon Suo­je­lu­sen­ke­li ja Ca­ro­la Häg­gk­vis­tin Tai­vas sy­lis­sä­ni (Him­len i min famn).

​– Ylei­sön kans­sa on yh­teis­lau­lu Sy­dä­mee­ni jou­lun teen. Kon­sert­ti päät­tyy kuo­ro­jen yh­teis­lau­luun Maa on niin kau­nis, jol­loin aset­tau­du­taan kirk­ko­sa­lin sei­nus­tal­le niin, et­tä sul­je­taan ylei­sö ta­val­laan mei­dän sy­liin, Jyrk­kä ker­too.

Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy. Kä­si­oh­jel­ma mak­saa 10 eu­roa ja lap­sil­ta vii­si. Kä­si­oh­jel­ma on mah­dol­lis­ta lu­nas­taa etu­kä­teen Fi­li­an­nan lau­la­jil­ta tai Vaa­rin kah­vi­las­ta Lah­den kaup­pa­hal­lis­ta to­rin lai­dal­ta.

– Etu­kä­teen oh­jel­man os­ta­neil­le va­ra­taan pai­kat kir­kos­ta. On odo­tet­ta­vis­sa, et­tä kirk­ko täyt­tyy ih­mi­sis­tä, Jyrk­kä sa­noo.

Jou­lun lah­ja -hy­vän­te­ke­väi­syys­kuo­ro­kon­sert­ti Ris­ti­kir­kos­sa tiis­tai­na 12.12. kel­lo 19.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover