JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kutsu­mat­tomia aami­ais­vie­raita käy yhä Läntisellä hautaus­maalla – "Syövät kukinnot tarkasti kuin veitsellä leikaten"

Läntisen hautausmaan ilmoitustaululla pahoitellaan omaisia kutsumattomista vieraista. Toisin kuin ilmoitustaulun tekstissä sanotaan, on kysymys valkohäntäpeuroista, metsäkauriista tai molemmista. Kuva on viime lokakuulta. Kuva: Janne Urpunen

Läntisen hautausmaan ilmoitustaululla pahoitellaan omaisia kutsumattomista vieraista. Toisin kuin ilmoitustaulun tekstissä sanotaan, on kysymys valkohäntäpeuroista, metsäkauriista tai molemmista. Kuva on viime lokakuulta. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

13.4.2023
Janne Urpunen

Sork­ka­e­läi­met ai­heut­ta­vat edel­leen on­gel­mia Lah­den Län­ti­sel­lä hau­taus­maal­la. Tar­kem­min sa­not­tu­na ky­sy­mys on val­ko­hän­tä­peu­rois­ta tai met­sä­kau­riis­ta tai mo­lem­mis­ta. Eläi­met syö­vät hau­doil­ta kuk­kia ja kak­ki­vat kii­tok­sek­si.

– Kel­tai­nen nau­ha oli­si kuu­lem­ma pa­ras nii­den pi­tä­mi­seen pois­sa, mut­ta ei alu­et­ta voi sel­lai­sel­la ym­pä­röi­dä, kun täs­tä me­nee Kan­kaan­ka­tu, ja on muu­ta­kin lii­ken­net­tä, hau­taus­maa­vas­taa­va Min­na Moi­la­nen sa­noo.

Eläi­met ovat mel­kein ke­sy­jä.

– Aa­mul­la, kun tu­lem­me töi­hin, ne ovat tääl­lä ja läh­te­vät pik­ku­hil­jaa pois, kun työt al­ka­vat.

Kut­su­mat­to­mat aa­mi­ais­vie­raat li­sää­vät hen­ki­lö­kun­nan työ­kuor­maa ja pi­to­jen seu­rauk­set häm­men­tä­vät omai­sia.

– Ku­kat vaih­de­taan vä­lit­tö­mäs­ti, kun va­hin­ko huo­ma­taan, mut­ta jos­kus voi käy­dä niin, et­tä omai­nen eh­tii hau­dal­le en­nen työn­te­ki­jää ja ih­met­te­lee, mitä on ta­pah­tu­nut. 

Ke­sään Moi­la­nen ai­koo va­rau­tua ti­laa­mal­la kuk­kia vii­me vuot­ta enem­män.

– Muu­ten olem­me ai­ka neu­vot­to­mia. Jos­tain syys­tä ne me­ne­vät hau­doil­le ja syö­vät ku­kin­not tar­kas­ti kuin veit­sel­lä lei­ka­ten. On­han meil­lä tääl­lä mui­ta­kin kuk­kais­tu­tuk­sia, mut­ta ei­vät ne nii­tä sa­mal­la ta­val­la kiin­nos­ta.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover