JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuhmoisten-Padasjoen kappe­li­seu­ra­kunnan jakaminen kahtia etenee, kirk­ko­neu­vosto puoltaa päätöstä – selvi­tys­mies Piispanen: "Muutama vuosi on näyttänyt, että yhteis­toi­mintaa ei synny"

Padasjoella juhlittiin viime vuonna seurakunnan 550-vuotista historiaa. Seurakuntalainen Leena Häme kävi messussa Padasjoen kirkossa. Arkistokuva: Mimmi Urpunen

Padasjoella juhlittiin viime vuonna seurakunnan 550-vuotista historiaa. Seurakuntalainen Leena Häme kävi messussa Padasjoen kirkossa. Arkistokuva: Mimmi Urpunen

Mimmi Urpunen

19.1.2022
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kirk­ko­neu­vos­to esit­tää kirk­ko­val­tuus­tol­le Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­nan lak­kaut­ta­mis­ta ja kah­den eril­li­sen kap­pe­li­seu­ra­kun­nan pe­rus­ta­mis­ta. Esi­tyk­sen mu­kaan muu­tos as­tuu voi­maan si­ten, et­tä Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­ta ja Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­ta aloit­ta­vat toi­min­tan­sa 1.1.2023.

Sa­nan­sa pää­tök­seen on sa­not­ta­va­na vie­lä Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­tol­la sekä tuo­mi­o­ka­pi­tu­lil­la, jon­ka vah­vis­tet­ta­vak­si pää­tös on alis­tet­ta­va.

Pää­tö­se­si­tyk­ses­sään kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen to­te­aa, et­tä täs­sä vai­hees­sa oli­si hyvä pääs­tä eteen­päin ja suun­na­ta voi­ma­va­rat mui­hin asi­oi­hin.

– Pää­tös ei tule rat­kai­se­maan kaik­kia seu­ra­kun­ta­e­lä­män haas­tei­ta. Oleel­li­sin­ta on pää­tök­sen jäl­keen ke­hit­tää seu­ra­kun­ta­työ­tä sekä Kuh­moi­sis­sa et­tä Pa­das­jo­el­la osa­na Hol­lo­lan seu­ra­kun­taa, Hut­tu­nen sa­noo.

Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pe­li­neu­vos­to esit­ti vii­me hei­nä­kuus­sa eril­lis­ten Kuh­mois­ten ja Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­tien pe­rus­ta­mis­ta. Asia nos­tat­ti vah­vo­ja vas­tak­kai­na­set­te­lu­ja, ja lo­pul­ta Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan joh­to­ryh­mä päät­ti kut­sua asi­an val­mis­te­luun ul­ko­puo­lis­ta apua. Sel­vit­tä­jäk­si va­lit­tiin Mat­ti Piis­pa­nen.

Piis­pa­nen pi­tää sel­vi­tyk­ses­sään pe­rus­tel­tu­na kap­pe­li­seu­ra­kun­nan muut­ta­mis­ta kah­dek­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nak­si.

– Kaik­ki seu­ra­kun­ta­toi­min­nan edel­ly­tyk­set ja ta­lou­del­li­set voi­ma­va­rat säi­ly­vät muut­tu­mat­to­mi­na. Pää­tös voi­si in­nos­taa ja vah­vis­taa pai­kal­lis­ta seu­ra­kun­ta­toi­min­taa ja elä­mää, Piis­pa­nen ve­tää yh­teen sel­vi­tyk­sen­sä.

Sel­vi­tyk­sen mu­kaan vuon­na 2017 yh­tei­sel­le kap­pe­li­seu­ra­kun­nal­le ase­te­tut ta­voit­teet, ku­ten re­surs­sien tur­vaa­mi­nen, ovat to­teu­tu­neet ja nii­hin ol­laan tyy­ty­väi­siä.

Sel­vi­tyk­ses­tä käy kui­ten­kin il­mi, et­tä il­ma­pii­ri yh­tei­sel­le toi­min­nal­le on olen­nai­ses­ti muut­tu­nut. Vuo­den 2017 pää­tök­sen­te­on yh­tey­des­sä ol­tiin "myön­tei­ses­ti ha­luk­kai­ta" työs­ken­te­le­mään yh­des­sä. Sil­loin ko­et­tiin, et­tä sa­man­lai­nen kult­tuu­ri­poh­ja on täl­le riit­tä­vä. Kult­tuu­ri­poh­jal­la tar­koi­tet­tiin lä­hin­nä maa­seu­tua.

– Nyt näyt­tää sil­tä, et­tä täl­lais­ta kan­ta­vaa voi­maa ei ole. Muu­ta­ma vuo­si on näyt­tä­nyt, et­tä yh­teis­toi­min­taa ei syn­ny. Tah­toa sil­le ei ole il­maan­tu­nut, Piis­pa­nen to­te­aa sel­vi­tyk­ses­sään.

– Näen, et­tä oman kap­pe­lin syn­ty voi­si he­rät­tää paik­ka­kun­nan toi­mi­jois­sa ha­lua luo­da oma­piir­teis­tä seu­ra­kun­ta­e­lä­mää. Tämä toki edel­lyt­tää ide­oin­tia ja ryh­ty­mis­tä roh­ke­as­ti ra­ken­ta­maan oman nä­köis­tä toi­min­taa.

Yh­tei­sen toi­min­nan ja ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mis­tä esi­te­tään sel­vi­tyk­ses­sä ta­voit­teek­si myös jat­kos­sa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover