JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkon­ta­pah­tumat.fi kokoaa kirkolliset tapahtumat yhdelle sivustolle

Lahden seudulta löytyy runsaasti ja monipuolisesti erilaisia kirkollisia tapahtumia. Tietoja ympäri Suomen voi nyt tarkastella yhdestä paikasta. Kuva: Janne Raevuori

Lahden seudulta löytyy runsaasti ja monipuolisesti erilaisia kirkollisia tapahtumia. Tietoja ympäri Suomen voi nyt tarkastella yhdestä paikasta. Kuva: Janne Raevuori

Janne Raevuori

23.4.2024
Jaana Kosunen

Kir­kon ti­lai­suuk­sia eri puo­lel­ta Suo­mea voi nyt et­siä yh­tei­sen si­vus­ton kaut­ta. Kir­kon­ta­pah­tu­mat.fi on mak­su­ton pal­ve­lu, ja sen ovat ke­hit­tä­neet Rii­hi­mä­en seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Juha Itä­lei­no ja Lo­pen kirk­ko­her­ra Tuo­mas Hy­ny­nen. Sa­mai­set her­rat oli­vat taus­tal­la myös nyt jo kuo­pa­tus­sa Rek­ry­pa­lau­te.fi -si­vus­tos­sa, jon­ne sai ano­nyy­mis­ti kir­joit­taa ko­ke­muk­si­aan kir­kol­li­sis­ta rek­ry­toin­neis­ta ja vaa­leis­ta.

Kir­kon­ta­pah­tu­mat.fi-si­vus­to on käyt­tä­jil­leen mak­su­ton. Se näyt­tää ta­pah­tu­mia mel­kein kai­kil­ta paik­ka­kun­nil­ta Suo­mes­sa; esi­merk­ki­päi­vä­nä tors­tai­na 18.4. si­jain­te­ja kar­tal­la oli 868 ja ta­pah­tu­mia näis­sä pai­kois­sa 1736.

Käy­tän­nös­sä pal­ve­lu toi­mii niin, et­tä si­vus­to avaa kart­ta­nä­ky­män käyt­tä­jän lä­hel­tä. Kar­tal­la nä­ky­vät kaik­ki seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat sekä nii­den si­jain­ti. Si­jain­tia klik­kaa­mal­la avau­tuu lis­ta ky­sei­sen pai­kan ta­pah­tu­mis­ta. Li­sä­tie­to­lin­kin kaut­ta pää­see lu­ke­maan ta­pah­tu­mas­ta li­sää. Pal­ve­lu ke­rää myös kat­ta­van lis­tan seu­ra­kun­tien strii­me­jä, jot­ka näy­te­tään eril­li­ses­sä lu­et­te­los­sa.

– Laa­jem­pi aja­tus koko si­vus­ton taus­tal­la on poh­tia kir­kon jä­sen­ten, ko­ko­nais­kir­kon ja pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien suh­det­ta. Mo­net ajat­te­le­vat ole­van­sa kir­kon jä­se­niä, mut­ta ei­vät niin­kään ajat­te­le ole­van­sa pai­kal­lis­seu­ra­kun­nas­sa. Jos ta­pah­tu­ma­tie­dot on pii­lo­tet­tu pai­kal­lis­seu­ra­kun­tien si­vus­toil­le, nii­tä löy­tää har­va. Mei­dän si­vus­tom­me tar­koi­tus on ke­rä­tä yh­teen paik­kaan mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa, ja pal­vel­la nii­tä, jot­ka ha­lu­ai­si­vat löy­tää jo­tain, mut­ta ei­vät ihan vie­lä tie­dä, Itä­lei­no ker­too.

Sekä Itä­lei­no et­tä Hy­ny­nen ovat koo­dan­neet har­ras­tuk­sek­seen pal­jon, ja kun erääs­sä Fa­ce­book-kes­kus­te­lus­sa poh­dit­tiin täl­lai­sen pal­ve­lun mah­dol­li­suut­ta, he­rä­si mie­his­sä kiin­nos­tus ai­hee­seen.

– Työn­ja­ko on ol­lut sel­lai­nen, et­tä minä tein ul­ko­a­sun ja da­tan näyt­tä­mi­seen liit­ty­vät puo­let ja Hy­ny­nen puo­les­taan vas­ta­si ta­pah­tu­ma­tie­dot et­si­väs­tä koo­dis­ta, Itä­lei­no ker­too.

Her­rat ovat koo­dan­neet si­vus­ton omal­la va­paa-ajal­laan, il­man ta­lou­del­lis­ta tu­kea. Jot­ta si­vus­to voi­si edel­leen ke­hit­tyä, tar­jo­taan seu­ra­kun­nil­le mah­dol­li­suut­ta tu­kea pal­ve­lun yl­lä­pi­toa ja ke­hit­tä­mis­tä ra­hal­li­ses­ti.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover