JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kirkkokatu 7:n kauppa voi toteutua keväällä – keitä ovat mahdolliset osta­ja­eh­dok­kaat?

Nuor­ten ja par­ti­on toi­min­ta siir­tyy syk­syl­lä Kirk­ko­ka­tu 5:n ti­loi­hin.

Keski-Lahden seurakunnan varhaisnuorisotyön puuha-kokkikerho kokoontui viime viikolla Kirkkokatu 7:ssä Maria Huotarin ohjauksessa. Kuva: Jani Mahkonen

Keski-Lahden seurakunnan varhaisnuorisotyön puuha-kokkikerho kokoontui viime viikolla Kirkkokatu 7:ssä Maria Huotarin ohjauksessa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

25.2.2022
Teemu Leppänen

Kirkko­ka­tu 7:n kiin­teis­tö Lah­des­sa me­nee mah­dol­li­ses­ti kau­pak­si jo tä­män ke­vään ai­ka­na. Näin ar­vi­oi Lah­den seu­ra­kun­tien kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Juk­ka-Pek­ka Pent­ti­nen.

– Kiin­teis­töä koh­taan on ol­lut kiin­nos­tus­ta jo pi­dem­män ai­kaa, ja näyt­tää sil­tä, et­tä saam­me sii­tä tar­jouk­sia, Pent­ti­nen ker­too.

Tar­jous­kil­pai­lu al­kaa hel­mi­kuun lo­pul­la ja päät­tyy maa­lis­kuus­sa. Jos tar­jous­ten jou­kos­ta löy­tyy ke­vään ai­ka­na päät­tä­jiä tyy­dyt­tä­vä tar­jous, kiin­teis­tö­kaup­pa sai­si lain­voi­man ke­säl­lä tai vii­meis­tään syk­syl­lä. Kaup­pa tu­lee hy­väk­syä en­sin Lah­den yh­tei­ses­sä kirk­ko­neu­vos­tos­sa ja kirk­ko­val­tuus­tos­sa ja vah­vis­tut­taa sen jäl­keen kirk­ko­hal­li­tuk­sel­la.

Kirkkokatu 7:n rakennus on Lahden kaupungin ensimmäisiä kivirakennuksia. Kuva: Jani Mahkonen

Kirkkokatu 7:n rakennus on Lahden kaupungin ensimmäisiä kivirakennuksia. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Pent­ti­nen ei ha­lua ker­toa jul­ki­ses­ti mah­dol­lis­ta kaup­pa­hin­taa. Koh­de myy­dään tar­jous­ten pe­rus­teel­la.

– Olem­me teet­tä­neet kiin­teis­tös­tä kak­si ar­vi­o­ta, ja meil­lä on tie­dos­sa kiin­teis­tön mah­dol­li­nen hin­ta­haa­ruk­ka.

Sel­vää on, et­tä kaup­pa­hin­ta on niin suu­ri, et­tä mah­dol­li­nen os­ta­ja­jouk­ko on pie­ni, var­sin­kin, jos os­ta­ja on Lah­den seu­dul­ta.

– Täl­lai­ses­ta kiin­teis­tös­tä ovat kiin­nos­tu­nei­ta hen­ki­löt ja toi­mi­jat, jot­ka ar­vos­ta­vat ark­ki­teh­tuu­ria ja van­ho­ja ra­ken­nuk­sia ja ken­ties ha­lu­a­vat asua ja työs­ken­nel­lä sel­lai­ses­sa. Os­ta­ja­eh­dok­kail­la on var­mas­ti eri­lai­sia nä­ke­myk­siä, mil­lai­seen käyt­töön ra­ken­nus voi­si tul­la.

Kaa­va mah­dol­lis­taa kiin­teis­tön asuin- ja lii­ke­ti­la­käy­tön. Lii­ke­ti­loi­na ky­see­seen voi­vat tul­la myy­mä­lä- tai toi­mis­to­ti­lat.

Asu­mis­käyt­töä var­ten ti­lat vaa­ti­si­vat suu­ren re­mon­tin. Sau­na- ja suih­ku­ti­lo­ja ei täl­lä het­kel­lä ole. Myös­kään keit­ti­ö­tä ei ole suun­ni­tel­tu asu­mis- vaan ker­ho­käyt­töön.

– Pel­käs­tään asun­to­si­joit­ta­mi­nen ei tule ky­see­seen, kos­ka ti­loi­hin ei saa riit­tä­väs­ti asun­to­ja, Pent­ti­nen huo­maut­taa.

Vii­me vuo­si­na kiin­teis­tö on ol­lut ja on tä­nä­kin ke­vää­nä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan nuo­ri­so- ja var­hais­nuo­ri­so­työn sekä par­ti­o­toi­min­nan käy­tös­sä. Toi­min­nat aloit­ta­vat syys­kau­ten­sa Kirk­ko­ka­tu 5:ssä.

Lah­den kirk­ko­val­tuus­ton hy­väk­sy­män kiin­teis­tö­suun­ni­tel­man mu­kaan seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vä­hen­tää ra­ken­nus­ne­li­öi­den­sä mää­rää, ja Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta on val­mis luo­pu­maan Kirk­ko­ka­tu 7:stä.

– Kiin­teis­tön käyt­tö­as­te on al­hai­nen, se ei ole es­tee­tön ja ti­lat ovat ol­leet lii­an pie­net nuo­ri­so­työl­le jo en­nen ko­ro­na-ai­kaa, Pent­ti­nen sum­maa.

Seu­ra­kun­nan nuo­ri­so- ja var­hais­nuo­ri­so­työl­le re­mon­toi­daan par­hail­laan kor­vaa­via ti­lo­ja Kirk­ko­ka­tu 5:n ala­ker­ras­ta en­ti­ses­tä hen­ki­lös­tö- ja lou­nas­ra­vin­to­las­ta, jon­ka toi­min­ta päät­tyi vii­me vuon­na. Li­säk­si nuo­ri­so­työ käyt­tää juh­la­sa­lia sil­loin, kun ti­laa tar­vi­taan enem­män.

Partiolaiset kokoontuivat viime viikolla kolossaan Kirkkokatu 7:n kellarissa. Kuva: Jani Mahkonen

Partiolaiset kokoontuivat viime viikolla kolossaan Kirkkokatu 7:n kellarissa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Kat­ja Ruo­tois­ten­mä­ki-Pirt­ti­maa odot­taa hy­vil­lä mie­lin tu­le­vaa.

– Ker­hot toi­mi­vat mo­nen­lai­sis­sa ti­lois­sa. Kirk­ko­ka­tu 7:ssä meil­lä on ol­lut tosi ki­vat ti­lat. Luu­len, et­tä olen tyy­ty­väi­nen tu­le­viin­kin ti­loi­hin.

Par­ti­o­ti­lo­jen suun­nit­te­lu Kirk­ko­ka­tu 5:een on vie­lä kes­ken. Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan par­ti­oyh­teys­hen­ki­lö Han­nu Rui ker­too, et­tä ti­lo­jen osal­ta tu­le­vai­suus on vie­lä avoin.

– Kirk­ko­ka­tu 7 on toi­mi­nut par­ti­o­lai­sil­la hy­vin, vaik­ka ti­lat ovat ah­taat ja va­ras­to­ti­laa ei juu­ri­kaan ole. Suu­ren ryh­mä­mää­rän ta­kia olem­me käyt­tä­neet myös mui­ta ker­rok­sia ta­los­sa. Tu­le­vis­sa­kin ti­lois­sa olem­me to­den­nä­köi­ses­ti ah­taal­la suu­ren ryh­mä­mää­rän ta­kia. Mu­ka­na on pal­jon lap­sia ja nuo­ria ja ryh­mä­koot ovat suu­ria, Rui sa­noo.

Kirk­ko­ka­tu 7

Ju­gend-tyy­li­nen ar­vo­ra­ken­nus

Mis­sio-kau­pan ja Sa­vi­on ta­lo­na­kin tun­net­tu, Eli­as Si­mo­li­nin ra­ken­nut­ta­ma talo val­mis­tui vuon­na 1905. Ju­gend-tyy­li­nen, his­to­ri­al­li­ses­ti ar­vo­kas ra­ken­nus on Lah­den kau­pun­gin en­sim­mäi­siä ki­vi­ra­ken­nuk­sia.

Raken­nuk­sen ul­ko­ark­ki­teh­tuu­ri on säi­ly­nyt hy­vin. Si­säl­lä on myös säi­ly­nyt kau­nii­ta de­tal­je­ja, ku­ten por­ras­kai­teet, he­lat, ovet ja ik­ku­na­kar­mit sekä ko­ris­te­maa­lausf­rag­ment­te­ja.

Raken­nus on ol­lut Lah­den seu­ra­kun­tien omis­tuk­ses­sa 1980-lu­vun lo­pul­ta saak­ka. Se pe­rus­kor­jat­tiin toi­mis­to-, ko­kous- ja har­ras­tus­ti­la­käyt­töön vuon­na 2003.

Tar­jous­kil­pai­lu käy­dään kevääl­lä 2022, mut­ta vä­lit­tä­jäl­lä se on ol­lut mark­ki­noi­ta­va­na jo vii­me ke­säs­tä läh­tien. Kau­pan­te­koa on vii­väs­tyt­tä­nyt myy­jän halu so­pia en­nen kaup­paa naa­pu­ri­kiin­teis­tö­jen kans­sa ole­vis­ta ra­sit­teis­ta. Kiin­teis­töön on esi­mer­kik­si käyn­ti­reit­te­jä naa­pu­ri­kiin­teis­tö­jen kaut­ta. Li­säk­si läm­pö- ja ve­si­liit­ty­mät tu­le­vat Kirk­ko­ka­tu 5:stä ja säh­kö­liit­ty­mä As Oy Ma­ri­an­ka­tu 16:sta.

Läh­teet: Lah­den kau­pun­ki, Lah­den seu­ra­kun­nat

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover