JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kärkölän kirkko siirtyi maalämpöön – "Remontti on jatkoa johdon­mu­kai­selle ympä­ris­tö­a­jat­te­lulle"

Kärkölän kirkko rakennettiin vuosina 1887-1889.

Kärkölän kirkko rakennettiin vuosina 1887-1889.

22.9.2023
Janne Urpunen

Kär­kö­län kir­kon läm­mi­tys­re­mont­ti on val­mis. Suo­ra säh­kö on vaih­tu­nut maa­läm­pöön. Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen on val­mis­tu­mi­ses­ta mie­lis­sään.

– Hyvä, et­tä saa­daan kirk­ko taas käyt­töön. Kirk­ko on ol­lut pa­ri­sen kuu­kaut­ta pois käy­tös­tä. Re­mon­tin ai­ka­na kor­vaa­va­na ti­la­na on käy­tet­ty Jär­ve­län seu­ra­kun­ta­kes­kus­ta, hän to­te­aa.

Maa­läm­pö on pe­räi­sin au­rin­gos­ta. Maa­pe­rään va­ras­toi­tu­neel­la ener­gi­al­la voi­daan läm­mit­tää ra­ken­nuk­sia ja käyt­tö­vet­tä ym­pä­ri vuo­den. Yli­ti­reh­töö­ri Lud­vig Isak Lindq­vis­tin suun­nit­te­le­ma, vuon­na 1889 käyt­töön vi­hit­ty, uus­go­tiik­kaa edus­ta­va Kär­kö­län tii­li­kirk­ko am­men­taa nyt läm­pön­sä vii­des­tä kir­kon pi­ha­maal­le po­ra­tus­ta maa­läm­pö­kai­vos­ta.

Hut­tu­nen sa­noo, et­tä kir­kon al­ku­pe­räi­siin ra­ken­tei­siin jou­dut­tiin pai­koin ka­jo­a­maan. Se on kui­ten­kin hin­ta, mikä pi­tää mak­saa.

Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on si­tou­tu­nut hil­lit­se­mään il­mas­ton­muu­tos­ta ja edis­tä­mään kes­tä­vää elä­män­ta­paa.

– Jo ihan luo­mis­te­o­lo­gi­an mu­kaan ih­mi­sel­lä on eri­tyi­nen teh­tä­vä huo­leh­tia luo­ma­kun­nas­ta, Hut­tu­nen muis­tut­taa.

Kirk­ko on aset­ta­nut ta­voit­teek­seen hii­li­neut­raa­liu­den vuo­teen 2030 men­nes­sä. Yk­si as­kel ta­voit­teen suun­taan on kiin­teis­tö­jen hii­li­di­ok­si­di­pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen.

Seu­ra­kun­tien tar­pei­siin rää­tä­löi­ty ym­pä­ris­tö­jär­jes­tel­mä, Kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi, on käy­tös­sä Hol­lo­las­sa­kin.

– Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa ym­pä­ris­tö­dip­lo­mi saa­tiin uu­dis­tet­tua tänä vuon­na. Kär­kö­län kir­kon re­mont­ti on jat­koa mei­dän joh­don­mu­kai­sel­le ym­pä­ris­tö­a­jat­te­lul­le. Hol­lo­lan kes­ki­ai­kai­nen ki­vi­kirk­ko ja Kuh­mois­ten kirk­ko siir­ret­tiin maa­läm­pöön ai­em­min.

Maa­läm­pö on eko­lo­gi­sem­pi vaih­to­eh­to kuin suo­ra säh­kö­läm­mi­tys, mut­ta pi­tem­män pääl­le myös eko­no­mi­sem­pi.

– Kir­kot ovat säh­kö­syöp­pö­jä, kun niis­sä on yleen­sä pal­jon pin­ta-alaa. Säh­kö­läm­mi­tys piti kir­kon läm­pi­mä­nä, mut­ta tuli kal­liik­si, Hut­tu­nen sa­noo.

Kär­kö­län kir­kon re­mon­tis­ta uu­ti­soi­neen Hol­lo­lan Sa­no­mien mu­kaan koh­teen läm­mit­tä­mi­nen maa­läm­möl­lä on vuo­si­ta­sol­la va­jaa 20 000 eu­roa edul­li­sem­paa kuin säh­köl­lä.

Seu­ra­kun­nan ta­lou­sar­vi­os­sa hank­kee­seen on va­rat­tu 324 000 eu­roa. Ta­lous­pääl­lik­kö Pau­la Huk­ka­nen ar­vi­oi, et­tä han­ke to­teu­tuu ta­lou­sar­vi­o­mää­rä­ra­han puit­teis­sa. 

Kär­kö­län kir­kon läm­pi­mään mah­tuu noin 500 kä­vi­jää.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover