JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kärkölän Kärppien talkoissa syntyi lähes 200 juok­su­hau­ta­kynt­tilää Ukrainaan – reportaasi ja kuvat!

Katariina Mattila toimi talkoiden työnjohtajana. Vasemmalla Jerry Loikkanen. Kuva: Jani Mahkonen

Katariina Mattila toimi talkoiden työnjohtajana. Vasemmalla Jerry Loikkanen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

3.11.2023
Janne Urpunen

Jär­ve­län seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa on te­ke­mi­sen mei­nin­ki, kun par­ti­o­lip­pu­kun­ta Kär­kö­län Kär­pät aut­taa Ve­nä­jän lait­to­man hyök­käys­so­dan uh­reik­si jou­tu­nei­ta uk­rai­na­lai­sia. Tal­kois­sa teh­dään juok­su­hau­ta­kynt­ti­löi­tä pel­ti­pur­keis­ta, aal­to­pah­vis­ta ja ste­a­rii­nis­ta.

– Kär­pil­lä on Suo­men Par­ti­o­lais­ten Kes­tä­väs­ti par­ti­os­sa -tun­nus. Täl­lai­nen te­ke­mi­nen pal­ve­lee aja­tus­ta kes­tä­väs­tä ke­hi­tyk­ses­tä. Kaik­ki kynt­ti­löi­den val­mis­tuk­seen käy­tet­tä­vä ma­te­ri­aa­li on kier­rä­tys­ta­va­raa, ker­too lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja Ka­ta­rii­na Mat­ti­la.

Kär­kö­län pe­rin­tei­ses­tä Va­lon ja mu­sii­kin il­las­ta jäi 660 ul­ko­tu­len kuor­ta, jot­ka saa­vat uu­den elä­män. Ste­a­rii­ni on pit­käl­ti pe­räi­sin Hol­lo­lan ja kap­pe­li­seu­ra­kun­tien kynt­ti­län­jä­mis­tä.

– Ha­vil­ta saa­tiin lah­joi­tuk­se­na kol­me äm­pä­ril­lis­tä ste­a­rii­nia. Pah­vit ovat pak­kaus­jä­tet­tä työ­nan­ta­jal­ta­ni Kos­ki­sen oyj:ltä.

Ide­an juok­su­hau­ta­kynt­ti­löi­den val­mis­ta­mi­seen Mat­ti­la sa­noo saa­neen­sa Ylen Tei­jo Reu­na­ses­ta ker­to­vas­ta ju­tus­ta. Reu­na­nen on vä­sän­nyt keit­ti­ös­sään tu­han­sia tu­lia Uk­rai­naan.

– Sel­vit­te­lin, mitä voi­sim­me par­ti­o­lais­ten kans­sa teh­dä kier­rä­tys­tee­maan liit­ty­en. Löy­sin ju­tun Reu­na­ses­ta. Pro Uk­rai­na -si­vus­tol­ta luin, et­tä kynt­ti­löi­tä yhä tar­vi­taan ja myös nii­den kul­je­tus jär­jes­tyy Pro Uk­rai­nan [Om­ri ry] kaut­ta, Mat­ti­la ker­too.

Anu Sal­me­la on tul­lut kynt­ti­lä­tal­koi­siin Sal­pa­kan­kaal­ta.

– Ka­ve­ril­ta kuu­lin ta­pah­tu­mas­ta. Ha­lu­an aut­taa uk­rai­na­lai­sia. Vil­la­suk­kia en osaa ku­toa, mut­ta näi­tä osaan mi­nä­kin teh­dä, hän pe­rus­te­lee osal­lis­tu­mis­taan.

Ve­nä­jän ag­g­res­sio on teh­nyt Sal­me­las­ta maan­puo­lus­tu­sak­tii­vin. Hän sa­noo käy­neen­sä lu­kui­sia Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tu­syh­dis­tyk­sen kou­lu­tuk­sia sen jäl­keen, kun Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan hel­mi­kuus­sa 2022 al­koi.

– Uk­rai­nan asia on myös Suo­men asia. Se, mitä ta­pah­tuu siel­lä, voi­si ta­pah­tua myös meil­lä.

Benjamin Bahadorin mielestä juoksuhautakynttilöiden valmistaminen on helppoa. Kuva: Jani Mahkonen

Benjamin Bahadorin mielestä juoksuhautakynttilöiden valmistaminen on helppoa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Ben­ja­min Ba­ha­do­ri, ala­kou­lu­lai­nen Tuk­hol­mas­ta, viet­tää syys­lo­maa mum­mo­las­sa Kär­kö­läs­sä. Mo­nen­lais­ta on lo­mal­la teh­ty. On juh­lit­tu hal­lo­wee­nia ja kum­mi­se­dän synt­tä­rei­tä. Pien­tä kor­jaus- ja maa­laus­hom­maa­kin on ol­lut. Kä­sil­lä te­ke­mi­nen on tut­tua.

– Ei tämä ole vai­ke­aa, hän sa­noo juok­su­hau­ta­kynt­ti­löi­den val­mis­ta­mi­ses­ta.

Ba­ha­do­ri pyö­rit­tää tyh­jän pel­ti­pur­kin si­sään purk­kia hie­man ma­ta­lam­man soi­ron aal­to­pal­via. Kynt­ti­län kes­kel­le lei­ka­taan pah­vis­ta sy­dän, ja lo­puk­si purk­ki täy­te­tään su­la­te­tul­la ste­a­rii­nil­la.

– Nämä me­ne­vät Uk­rai­naan, et­tä nä­ke­vät siel­lä jo­tain, hän tie­tää.

Po­jan täti Ma­ri­ka Kin­nu­nen li­sää, et­tä kynt­ti­lät luo­vut­ta­vat läm­pöä ja nii­tä voi­daan käyt­tää myös ruu­an­val­mis­tuk­ses­sa.

Juok­su­hau­ta­kynt­ti­lä pa­laa riip­pu­en koos­ta tun­nis­ta use­am­paan tun­tiin.

Agnetha Lapinlampi sulattaa kynttilänpätkiä. Kuva: Jani Mahkonen

Agnetha Lapinlampi sulattaa kynttilänpätkiä. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Kuu­man ste­a­rii­nin kans­sa pe­laa­mi­nen on tal­koi­den vaa­ral­li­sin osuus. Kärp­pien oh­jel­ma­joh­ta­ja Ag­net­ha La­pin­lam­pi su­lat­taa kynt­ti­län­pät­kiä seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen keit­ti­ös­sä. Hän suo­sit­te­lee käyt­tä­mään su­la­tuk­seen te­räs­kat­ti­laa alu­mii­ni­sen si­jaan. Ste­a­rii­ni kuu­lem­ma tart­tuu alu­mii­niin tiu­kem­min kuin te­räk­seen.

– Te­räs­kat­ti­lan saa niin puh­taak­si, et­tä sii­nä voi val­mis­taa ruo­kaa. Omal­la vas­tuul­la tie­ten­kin. Jos her­ne­keit­to mais­tuu kynt­ti­läl­tä, Kär­kö­län Kärp­piä on tur­ha syyt­tää, hän sa­noo.

Keit­ti­ös­sä val­mis­tet­tiin myös ruo­kaa. Her­kul­li­sel­ta näyt­tä­vän bors­si­kei­ton tal­koo­lai­sil­le pyö­räyt­ti uk­rai­na­lai­nen Ok­sa­na Kos­hits­ka.

Tal­kois­sa val­mis­tui liki 200 juok­su­hau­ta­kynt­ti­lää en­nen kuin ste­a­rii­ni lop­pui kes­ken. Tal­koi­siin osal­lis­tui lip­pu­kun­nan­joh­ta­ja Mat­ti­lan mu­kaan rei­lu sata hen­ki­löä.

Steariinisopan ainekset. Kuva: Jani Mahkonen

Steariinisopan ainekset. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover