JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kainuussa hirvestävä Mukkulan kasvatti – Lahden seura­kun­tien uusi hallin­to­joh­taja Matti Ilmivalta on tehnyt pitkän uran lehtialan johto­teh­tä­vissä

Matti Ilmivalta aloittaa Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajana aikaisintaan elokuun alussa. Kuva: Kotka-Kymin seurakunta

Matti Ilmivalta aloittaa Lahden seurakuntayhtymän hallintojohtajana aikaisintaan elokuun alussa. Kuva: Kotka-Kymin seurakunta

Kotka-Kymin seurakunta

5.5.2023
Janne Urpunen

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män uu­dek­si hal­lin­to­joh­ta­jak­si on va­lit­tu Mat­ti Il­mi­val­ta, 58. Vii­mei­set nel­jä vuot­ta Il­mi­val­ta on toi­mi­nut Kou­vo­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­joh­ta­ja­na.

– Kou­vo­las­sa ja Lah­des­sa or­ga­ni­saa­ti­ot ovat vä­hän eri­lai­set sen suh­teen, kuka on ke­nen alai­nen, mut­ta työs­sä ei suur­ta eroa ole. Ta­lou­des­sa pai­ni­taan sa­mo­jen on­gel­mien kans­sa. Jä­se­net vä­he­ne­vät, ja ve­ro­tu­lot ei­vät kas­va, mut­ta ku­lut kas­va­vat, hän sa­noo.

Uu­des­sa vi­ras­saan Il­mi­val­ta aloit­taa ai­kai­sin­taan elo­kuus­sa. 

– Ha­lu­an kat­soa, et­tä pää­tös on lain­voi­mai­nen, et­tei ku­kaan va­li­ta. Lain­voi­mai­nen se on ai­kai­sin­taan ke­sä­kuun alus­sa. Sen jäl­keen mi­nul­la on kirk­ko­lain mu­kai­nen kah­den kuu­kau­den ir­ti­sa­no­mi­sai­ka Kou­vo­las­ta.

En­nen Kou­vo­lan seu­ra­kun­ta­yh­ty­män hal­lin­to­joh­ta­jan pes­tiä Il­mi­val­ta eh­ti toi­mia kol­me ja puo­li vuot­ta Kot­ka-Ky­min seu­ra­kun­nan ta­lous­joh­ta­ja­na.

 

Mat­ti Il­mi­val­ta on läh­töi­sin Lah­des­ta ja asuu vai­mon­sa kans­sa Lah­den Muk­ku­las­sa.

– Kir­joi­tin yli­op­pi­laak­si Muk­ku­lan lu­ki­os­ta, mut­ta sen jäl­keen tein 30 vuo­den run­din muu­al­le. Va­jaat kah­dek­san vuot­ta olen asu­nut taas tääl­lä.

Hän opis­ke­li hal­lin­toa ja joh­ta­mis­ta Vaa­san kor­ke­a­kou­lus­sa.

– Opis­ke­lu­jen jäl­keen oli töi­tä Ka­jaa­nis­sa, Ou­lus­sa ja Ro­va­nie­mel­lä. Ro­va­nie­mel­lä asuim­me 23 vuot­ta.

Kaup­pa­tie­tei­den mais­te­ri toi­mi muun mu­as­sa La­pin Kan­san, Poh­jo­lan Sa­no­mien ja Kai­nuun Sa­no­mien toi­mi­tus­joh­ta­ja­na.

– Par­haim­mil­laan oli kah­dek­san leh­teä ja kol­me pai­no­ta­loa ve­det­tä­vä­nä. Se oli älyt­tö­män mie­len­kiin­toi­nen ja mo­ni­puo­li­nen duu­ni. Per­soo­nal­li­sia pää­toi­mit­ta­jia ja toi­mit­ta­jia. Hei­dän kans­sa oli pää­sään­töi­ses­ti mu­ka­va teh­dä töi­tä.

 

Il­mi­val­ta har­ras­taa ul­koi­lua, gol­fia ja met­säs­tys­tä.

– Ul­koi­len koi­ran kans­sa ja muu­ten­kin. Ke­säi­sin yri­tän jo­ku­sen kier­rok­sen pe­la­ta gol­fia, ja syk­syl­lä pi­tää pääs­tä hir­vi­met­säl­le.

Hir­vi­pas­si on Lah­des­ta rei­lun kuu­den tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä.

– Olen met­säs­tys­seu­ran jä­sen Suo­mus­sal­mel­la. Sin­ne pi­tää syk­syi­sin pääs­tä. Ka­ve­ril­la on siel­lä mök­ki, ja hä­nen kaut­taan olen sin­ne ai­ka­naan pää­ty­nyt.

Jää­kiek­ko­kin kiin­nos­taa. Mat­ti Il­mi­val­ta on maa­li­vah­ti­na SM-lii­gaa­kin pe­lan­neen pik­ku­vel­jen­sä Pek­ka Il­mi­val­lan ta­voin Kiek­ko­reip­paan kas­vat­ti.

– Lah­des­sa pe­la­sin A-jun­nui­hin as­ti. Pe­li­can­sin ke­vät­tä tuli tot­ta kai seu­rat­tua.

 

Hal­lin­to­joh­ta­jan vir­ka on Lah­den seu­ra­kun­tien ylin esi­mies­vir­ka. Vir­ka tuli avoi­mek­si, kun vi­ran edel­li­nen hal­ti­ja Pasi Mä­ke­lä siir­tyi toi­sen työ­nan­ta­jan pal­ve­luk­seen.

Hal­lin­to­joh­ta­ja joh­taa seu­ra­kun­tien yh­teis­tä hal­lin­toa, ta­lout­ta, hen­ki­lös­tö­hal­lin­toa, ICT-toi­min­taa, hau­taus­toi­mea ja kiin­teis­tö­toi­mea. Hän joh­taa yh­teis­ten hal­lin­to­e­lin­ten val­mis­te­lua ja täy­tän­töön­pa­noa sekä toi­mii ko­kouk­sis­sa esit­te­li­jä­nä.

Hal­lin­to­joh­ta­ja vas­taa ta­lou­sar­vi­oi­den sekä ti­lin­pää­tök­sien val­mis­te­lus­ta. Hän toi­mii palk­ka-asi­a­mie­he­nä ja vas­taa vir­ka- ja työ­eh­to­so­pi­mus­ten so­vel­ta­mi­ses­ta, stra­te­gi­ses­ta suun­nit­te­lus­ta ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­män omai­suu­des­ta sekä huo­leh­tii eri työ­muo­to­jen vä­li­ses­tä yh­teis­työs­tä.

Yh­ty­män hal­lin­to­joh­ta­jak­si haki 14 hen­ki­löä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover