JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Ihminen ei elä ainoastaan leivästä ­– uusi ruoka-apumalli tarjoaa myös työmah­dol­li­suuksia

Työtä ja ravintoa -projekti käynnistyi marraskuussa. Helena Rautiainen ja Riikka Flink (oik) ovat hankkeen voimahahmoja. Kuva: Janne Urpunen

Työtä ja ravintoa -projekti käynnistyi marraskuussa. Helena Rautiainen ja Riikka Flink (oik) ovat hankkeen voimahahmoja. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

21.2.2024
Janne Urpunen

Lah­teen ol­laan syn­nyt­tä­mäs­sä ruo­ka-avun mal­lia: Työ­tä ja ra­vin­toa. Sen sy­dän on Di­a­ko­ni­a­lai­tok­sen (Dila) kort­te­liin pe­rus­tet­ta­va Ruo­ka­puo­ti.

– Puo­dis­ta saa ruo­ka-apua. Sa­mal­la tar­jo­am­me pro­jek­tin puit­teis­sa ma­ta­lan kyn­nyk­sen työ­ko­kei­lu­paik­ko­ja esi­mer­kik­si työ­e­lä­mään tu­tus­tu­vil­le nuo­ril­le, pit­kä­ai­kais­työt­tö­mil­le ja maa­han­muut­ta­jil­le, hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Riik­ka Flink ker­too.

Mal­lin pi­täi­si työl­lis­tää rei­lun kah­den vuo­den ai­ka­na vä­hin­tään 80 työ­ko­kei­li­jaa ja -har­joit­te­li­jaa. 

Han­ket­ta edel­si Di­lan sel­vi­tys Lah­den alu­een ruo­ka-apu­toi­min­nas­ta.

– Sel­vi­tyk­ses­tä kävi il­mi, et­tä hä­vik­ki­ruu­an mää­rä vä­he­nee tu­le­vai­suu­des­sa. No­pe­as­ti ym­mär­ret­tiin, et­tei uut­ta Lah­den mal­lia voi pe­rus­taa hä­vik­ki­ruu­an va­raan, Flink sa­noo.

Aja­tus on, et­tä ruo­ka­tar­vik­keet saa­daan kump­pa­neil­ta, yri­tyk­sil­tä ja yk­si­tyi­sil­tä lah­joit­ta­jil­ta.

– Kump­pa­nuu­det ovat al­ku­met­reil­lä. Niis­tä neu­vo­tel­laan par­hail­laan.

Myös ko­ke­muk­sia Di­lan Il­mai­ses­ta puo­dis­ta hyö­dyn­ne­tään. Se on lah­joi­tuk­sin pyö­ri­vä pal­ve­lu­pis­te, jos­ta voi hank­kia hen­ki­lö­koh­tai­seen tar­pee­seen ra­joi­te­tus­ti vaat­tei­ta, jal­ki­nei­ta, ko­din teks­tii­le­jä, as­ti­oi­ta ja mui­ta käyt­tö­ta­va­roi­ta il­man kor­vaus­ta.

– Sin­ne tu­lee mu­ka­vas­ti lah­joi­tuk­sia. Aja­tus on tie­dot­taa, min­kä­lai­sis­ta elin­tar­vik­keis­ta on pu­laa, mitä toi­vom­me lah­joi­tet­ta­vak­si.

Valmentaja Anu Mäkelä-Suoknuuti ja projektipäällikkö Riikka Flink edustavat Dilaa, hanketyöntekijä Helena Rautiainen (edessä) seurakuntaa. Kuva: Janne Urpunen

Valmentaja Anu Mäkelä-Suoknuuti ja projektipäällikkö Riikka Flink edustavat Dilaa, hanketyöntekijä Helena Rautiainen (edessä) seurakuntaa. Kuva: Janne Urpunen

Janne Urpunen

Se­kin sel­vi­tyk­ses­tä kävi il­mi, et­tei ih­mi­nen elä ai­no­as­taan lei­väs­tä.

– Ruo­ka-avun li­säk­si kai­va­taan yh­tei­söl­li­syyt­tä. Ih­mi­nen ha­lu­aa ta­va­ta mui­ta ja kuu­lua po­ruk­kaan, han­ke­työn­te­ki­jä He­le­na Rau­ti­ai­nen sa­noo.

Rau­ti­ai­nen edus­taa Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mää, joka on hank­keen osa­to­teut­ta­ja.

Ruo­ka­puo­din asi­ak­kail­le ja työ­ko­kei­li­joil­le pro­jek­tin on mää­rä tar­jo­ta pal­ve­lu­neu­von­taa, tu­le­vai­suu­den kar­toit­ta­mis­ta ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. 

Flink ja Rau­ti­ai­nen ko­ros­ta­vat, et­tei puo­din eteen tule “lei­pä­jo­noa”. Asi­ak­kai­ta pal­vel­laan ai­ka­va­rauk­sel­la niin, et­tä koh­taa­mi­sel­le ja kes­kus­te­lul­le on ai­kaa, jos asi­a­kas sel­lais­ta kai­paa.

Puo­din on mää­rä au­e­ta en­si syk­sy­nä.

– Sii­hen as­ti pi­lo­toi­daan – ko­keil­laan, ereh­dy­tään ja ko­keil­laan uu­del­leen, Flink sa­noo.

Seu­ra­kun­nan suun­ni­tel­mis­sa on tuo­da mal­li ai­ka­naan osak­si toi­min­taan­sa omis­sa toi­mi­pis­teis­sään.

– Oli­si tär­keä pääs­tä lä­hel­le po­ten­ti­aa­li­sia asi­ak­kai­ta. Kun pal­ve­lu lä­hel­lä, ei vä­his­tä ra­hois­ta tar­vit­se os­taa bus­si­lip­pu­ja, Rau­ti­ai­nen pe­rus­te­lee.

Pro­jek­ti päät­tyy vuo­den 2025 lo­pus­sa. Sil­loin mal­lin on mää­rä ol­la niin elin­voi­mai­nen, et­tä se pys­tyy toi­mi­maan il­man pro­jek­ti­ra­hoi­tus­ta.

Hank­keen bud­jet­ti on 268 000 eu­roa. Sil­lä ka­te­taan 2,5 työn­te­ki­jän pal­kat, ti­la­vuok­ria sekä ruo­ka­puo­tien tar­vi­ke­kus­tan­nuk­sia. Osa ra­hoi­tuk­ses­ta tu­lee Eu­roo­pan so­si­aa­li­ra­has­tol­ta. Myös kau­pun­ki tu­kee han­ket­ta.

Flink huo­maut­taa, et­tä kau­pun­gin kan­nat­taa ol­la mu­ka­na sik­si­kin, et­tä jul­kis­ten työ­voi­ma­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mis­vas­tuu siir­tyy työ- ja elin­kei­no­toi­mis­toil­ta kun­nil­le en­si vuo­den vaih­tees­sa.

Pro­jek­tin kes­ki­ös­sä ovat vai­keim­min työl­lis­tet­tä­vät. Ta­voi­te on myös vah­vis­taa nuor­ten ja vas­ta­val­mis­tu­nei­den työ- ja toi­min­ta­ky­kyä sekä edis­tää vie­ras­kie­li­sen työ­voi­man rek­ry­toin­tia ja ko­tou­tu­mis­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover