JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hurjia jänni­tys­ta­ri­noita ja hauskoja sattumuksia – hautaus­maiden kesä­kier­rok­silla pureudutaan paikal­li­siin ihmis­koh­ta­loihin

Hautausmaiden tarinat kiehtovat. Kesäisillä kierroksilla käyvät niin paikalliset kuin kesäasukkaatkin. Kuva Heinolan seurakunta / Irja Voutila.

Hautausmaiden tarinat kiehtovat. Kesäisillä kierroksilla käyvät niin paikalliset kuin kesäasukkaatkin. Kuva Heinolan seurakunta / Irja Voutila.

Heinolan seurakunta

6.5.2024
Jaana Kosunen

Kiin­nos­tai­si­ko kuul­la, mitä Ra­pa­kos­ken myl­lyl­lä asu­neel­le Fast­ma­nin per­heel­le ta­pah­tui liki 100 vuot­ta sit­ten? Tai olet­ko jo kuul­lut ta­ri­nan Tyy­ne­län Lyy­tis­tä, alus­hou­suis­ta ja pe­ru­nois­ta? En­tä on­ko hiuk­sia nos­tat­ta­va ta­ri­na Ker­peik­ka­ris­ta, kuu­lui­sas­ta mur­ha­mie­hes­tä, jo tut­tu?

Nämä ovat to­si­ta­ri­noi­ta Hei­no­las­ta ja ihan elä­väs­tä elä­mäs­tä, vaik­ka saat­ta­vat se­pi­te­tyil­tä ta­ri­noil­ta kuu­los­taa­kin. Näis­tä ja mo­nis­ta muis­ta ih­mis­koh­ta­lois­ta ker­too Hei­no­lan hau­taus­mai­den opas Tui­ja Kaup­pi tu­le­va­na ke­sä­nä hau­taus­mai­den kä­ve­ly­kier­rok­sil­la. Tyy­ne­län Lyy­tin pe­ru­nan­ha­ku­seik­kai­lus­ta ja Fast­ma­nin per­heen hur­jas­ta koh­ta­los­ta Kaup­pi ker­too Uu­del­la hau­taus­maal­la, Ker­peik­ka­rin te­ko­sis­ta taas pää­see kuu­le­maan Van­han hau­taus­maan kier­rok­sel­la.

Osal­le ylei­sös­tä ta­ri­nat ovat tut­tu­ja ja sel­lai­sia, joi­ta tul­laan kuu­le­maan kesä toi­sen­sa jäl­keen. Ilok­seen Kaup­pi on huo­man­nut, et­tä mu­kaan tu­lee pal­jon myös uut­ta ylei­söä. 

– Hau­taus­maa­kier­rok­sil­le ovat löy­tä­neet esi­mer­kik­si ke­sä­a­suk­kaat, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä tie­dä alu­een his­to­ri­as­ta ja en­ti­sa­jan ih­mi­sis­tä niin pal­jon. Ta­ri­nat kiin­nos­ta­vat hei­tä, mut­ta ihan yh­tä kiin­nos­tu­nei­ta ovat myös esi­mer­kik­si su­ku­tut­ki­jat. He voi­vat saa­da apua omaan tut­ki­mus­työ­hön­sä näi­den kier­rok­sil­la ker­rot­ta­vien ta­ri­noi­den kaut­ta. Esi-isis­tä tu­lee tu­tum­pia ja lä­hei­sem­piä, kun kuu­lee heis­tä pie­niä ta­ri­noi­ta pel­kän syn­ty­mä­a­jan ja pai­kan li­säk­si, Kaup­pi ker­too. 

Hau­taus­mai­den op­paa­na Hei­no­las­sa Kaup­pi on toi­mi­nut jo use­am­pa­na ke­sä­nä ja ker­too pi­tä­vän­sä ko­vas­ti täs­tä ke­säi­ses­tä "har­ras­tuk­ses­taan".

– Mi­nua kiin­nos­ta­vat ih­mis­ten ta­ri­nat ja koh­ta­lot. Omil­la kier­rok­sil­la­ni ha­lu­an ker­toa kun­ni­oit­ta­vas­ti ih­mis­ten elä­mäs­tä – mei­dän jo­kai­sen elä­mäs­tä kun löy­tyy sekä ro­soi­sia puo­lia et­tä myös nii­tä haus­ko­ja sat­tu­muk­sia. Sik­si ta­ri­noi­ta­kin on lai­das­ta lai­taan, hän ker­too.

Kaup­pi tuo kier­rok­sil­laan esil­le yk­sit­täis­ten ih­mis­ten kaut­ta myös suu­rem­paa kon­teks­tia; sitä his­to­ri­aa ja het­keä, jos­sa eri ai­koi­na on elet­ty. Taus­ta­työt on sik­si syy­tä teh­dä hy­vin, jot­ta on tie­toi­nen sen ai­kai­ses­ta elä­mäs­tä niin pai­kal­li­ses­ti kuin val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin.

Kos­ka hau­taus­maa­kier­rok­sel­la ker­ro­tut ta­ri­nat ovat suu­rin osa noin sa­dan vuo­den ta­kaa, ei Kaup­pi pys­ty ihan var­mak­si sa­no­maan, ovat­ko kaik­ki ta­pauk­set ai­na tot­ta.

– Fak­tat on help­po tar­kis­taa kir­kon­kir­jois­ta ja muis­ta läh­teis­tä, mut­ta ta­ri­noi­den paik­kan­sa­pi­tä­vyy­des­tä ei ai­na ole ihan var­muut­ta. Ih­mi­sen muis­ti on niin ly­hyt. Mie­len­kiin­toi­sia ne ovat sil­ti, ovat sit­ten osit­tain ta­rua tai täy­sin tot­ta.

Kau­pin li­säk­si op­paa­na Hei­no­lan hau­taus­maal­la toi­mii seit­se­män ke­sän ko­ke­muk­sel­la myös Mar­ja-Lee­na Ah­ti­ai­nen. Hän on it­se asi­as­sa en­sim­mäi­siä sään­nöl­li­ses­ti jär­jes­tet­ty­jen opas­kier­ros­ten op­pai­ta Hei­no­las­sa. Ta­ri­nat ovat kes­ki­ös­sä myös hä­nen kier­rok­sil­laan. San­ka­ri­ta­ri­nat-kier­ros avaa ta­ri­noi­ta so­tien ai­kai­sis­ta san­ka­reis­ta ja Ar­jen aher­ta­jat -ni­mi­nen kier­ros puo­les­taan ker­too ta­val­li­sis­ta hei­no­la­lai­sis­ta, jot­ka ovat jät­tä­neet jäl­ken­sä pai­kal­li­seen his­to­ri­aan.

Ah­ti­ai­nen to­te­aa, et­tä ta­ri­noi­den kuu­le­mi­sen li­säk­si hau­taus­mail­la on pal­jon myös näh­tä­vää.

– Hau­taus­maat ovat ke­säi­sin kau­pun­kim­me kau­neim­pia puis­to­ja, hän muis­tut­taa.

Kat­so täs­tä opas­te­tut hau­taus­maa­kier­rok­set ke­säl­tä 2024.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover