JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunta järjestelee aluetyötään – peräti kolme kappalaisen virkaa auki

Hollolan seurakunta pyrkii aluetyönsä tasalaatuisuuteen vakituisten kappalaisten avulla. Kantaseurakuntaan aiotaan perustaa alueneuvosto, joka rinnastuu kappelineuvostoihin. Kuvassa Sovituksenkirkko Salpakankaalla kantaseurakunnan alueella. Kuva: Markus Luukkonen

Hollolan seurakunta pyrkii aluetyönsä tasalaatuisuuteen vakituisten kappalaisten avulla. Kantaseurakuntaan aiotaan perustaa alueneuvosto, joka rinnastuu kappelineuvostoihin. Kuvassa Sovituksenkirkko Salpakankaalla kantaseurakunnan alueella. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

17.2.2023
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta jär­jes­te­lee alu­e­työn­sä koor­di­naa­ti­o­ta ja pää­tök­sen­te­koa uu­del­leen.

Or­ga­ni­saa­ti­on kaik­ki kuu­si alu­et­ta ovat saa­mas­sa vii­meis­tään ke­sään men­nes­sä oman va­ki­tui­sen kap­pa­lai­sen, jon­ka teh­tä­vä­nä on kes­kit­tyä alu­e­työ­hön ja sen koor­di­noi­mi­seen.

Li­säk­si Hol­lo­lan kan­ta­seu­ra­kun­taan pe­rus­te­taan alu­e­neu­vos­to, joka al­kaa te­ke­mään kan­ta­seu­ra­kun­taa ja Ve­si­kan­saa kos­ke­via pää­tök­siä. Jär­jes­te­ly va­paut­taa kirk­ko­neu­vos­ton kes­kit­ty­mään pel­käs­tään koko seu­ra­kun­taa kos­ke­vaan pää­tök­sen­te­koon. Alu­e­neu­vos­to rin­nas­te­taan or­ga­ni­saa­ti­os­sa kap­pe­li­neu­vos­toi­hin. Alu­e­neu­vos­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta päät­tää kirk­ko­neu­vos­to seu­raa­vas­sa ko­kouk­ses­saan tiis­tai­na.

Kirk­ko­her­ra Timo Hut­tu­nen ker­too, et­tä jär­jes­te­lyil­lä py­ri­tään pa­ran­ta­maan alu­ei­ta kos­ke­van työn ta­sa­laa­tui­suut­ta.

Sa­mal­la vas­ta­taan alu­eil­ta nous­see­seen seu­ra­kun­ta­lais­ten tar­pee­seen asi­oi­da sa­man, tu­tun pa­pin kans­sa.

– Tämä on se on ta­voi­te. Toki pap­pien sai­raus­lo­mien ja la­ki­sää­teis­ten lo­mien ai­ka­na pa­pit si­jais­ta­vat toi­si­aan, Hut­tu­nen to­te­aa.

Hol­lo­lan seu­ra­kun­nas­sa on par­hail­laan pe­rä­ti kol­me va­ki­tuis­ta kap­pa­lai­sen vir­kaa au­ki: Kär­kö­län, Kuh­mois­ten ja Pa­das­jo­en kap­pe­li­seu­ra­kun­tiin. Vi­rat täy­te­tään 1. ke­sä­kuu­ta al­ka­en.

Kap­pa­lai­sen vir­koi­hin on ai­na vä­hem­män ha­ke­muk­sia kuin seu­ra­kun­ta­pas­to­rei­den vir­koi­hin, kos­ka kap­pa­lai­sel­ta vaa­di­taan suo­ri­tet­tua pas­to­raa­li­tut­kin­toa.

– Toi­vot­ta­vas­ti osoit­tau­dum­me kui­ten­kin näis­sä hau­is­sa ve­to­voi­mai­sek­si työ­nan­ta­jak­si, Hut­tu­nen sa­noo.

Kär­kö­läs­sä pit­kään työs­ken­nel­lyt Kat­ja-Mar­git Ta­ka­ta­lo on siir­ty­nyt Ve­si­kan­san alu­een kap­pa­lai­sek­si, ja hoi­taa myös lä­he­tys­työn työ­a­la­vas­tuu­ta seu­ra­kun­nas­sa.

Ari Pel­ko­nen siir­tyi Kuh­mois­ten-Pa­das­jo­en kap­pa­lai­sen vi­ras­ta kan­ta­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sek­si ja toi­mii myös vi­ras­to­pal­ve­lui­den esi­hen­ki­lö­nä. Syk­syl­lä pe­rus­tet­tiin uu­si kap­pa­lai­sen vir­ka, kun Kuh­moi­nen ja Pa­das­jo­ki ja­et­tiin omik­si kap­pe­li­seu­ra­kun­nik­seen.

Hä­meen­kos­ken kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­se­na toi­mii Lee­vi Ruo­na­kos­ki.

Kap­pa­lai­sen vir­ka­teh­tä­viin kuu­lu­vat pa­pin pe­rus­teh­tä­vät eli ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mä, kir­kol­li­set toi­mi­tuk­set, rip­pi­kou­lu ja sie­lun­hoi­to. Heil­lä ei ole alai­sia. He toi­mi­vat alu­eel­laan myös Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan yh­teis­ten työ­a­lo­jen koor­di­noi­ji­na ja re­surs­sien ti­laa­ja­na. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si di­a­ko­nia- ja kas­vas­tus­työ.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover