JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan kirk­ko­neu­vosto esittää aurin­ko­voi­malan ja sähkö­au­tojen lataus­pis­teiden hankkimista Sovi­tuk­sen­kir­kolle

Hollolan seurakunnan tiedotteen mukaan Sovituksenkirkon katon muoto ja sijainti mahdollistavat hyvin aurinkopaneelien asennuksen sekä suotuisan sijoittelun. Kuva: Hollolan seurakunta

Hollolan seurakunnan tiedotteen mukaan Sovituksenkirkon katon muoto ja sijainti mahdollistavat hyvin aurinkopaneelien asennuksen sekä suotuisan sijoittelun. Kuva: Hollolan seurakunta

Hollolan seurakunta

29.9.2021
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta täh­tää suu­ren au­rin­ko­voi­ma­la­jär­jes­tel­män asen­ta­mi­seen So­vi­tuk­sen­kir­kon ka­tol­le. Voi­ma­lan suun­ni­tel­tu teho oli­si noin 42 piik­ki­ki­lo­wat­tia (kWp).

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä osa So­vi­tuk­sen­kir­kon au­to­läm­mi­tys­pai­kois­ta muu­tet­tai­siin la­dat­ta­vien hyb­ri­di­au­to­jen tai täys­säh­kö­au­to­jen etä­hal­lit­ta­vik­si la­taus­pis­teik­si.

Kirk­ko­neu­vos­ton esi­tys au­rin­ko­voi­ma­lan hank­ki­mi­ses­ta me­nee kirk­ko­val­tuus­ton pää­tet­tä­väk­si lo­ka­kuus­sa, jol­loin kä­si­tel­lään Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan li­sä­ta­lou­sar­vio. Hank­keen to­teu­tu­mi­nen edel­lyt­tää ener­gi­a­tu­en saa­mis­ta.

Han­kin­taan on mah­dol­lis­ta ha­kea Bu­si­ness Fin­lan­dil­ta ener­gi­a­tu­kea, joka on suu­ruu­del­taan 20 pro­sent­tia han­kin­ta­kus­tan­nuk­sis­ta. Las­kel­mien mu­kaan au­rin­ko­voi­ma­la­jär­jes­tel­män ta­kai­sin­mak­su­ai­ka on il­man ener­gi­a­tu­kea 8,5 vuot­ta ja ener­gi­a­tu­en kans­sa seit­se­män vuot­ta.

Seu­ra­kun­nan tie­dot­teen mu­kaan So­vi­tuk­sen­kir­kon ka­ton muo­to ja si­jain­ti mah­dol­lis­ta­vat hy­vin pa­nee­lien asen­nuk­sen sekä suo­tui­san si­joit­te­lun. Var­jos­tuk­sia ei käy­tän­nös­sä muo­dos­tu lain­kaan.

Edul­li­sim­man tar­jouk­sen ko­ko­nais­hin­nal­taan ja hyö­ty­suh­teel­taan lä­het­ti Lem-Kem Oy, jon­ka ve­rol­li­nen tar­jous­hin­ta oli noin 40 000 eu­roa.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover