JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Heinolan Lähe­tys­soppi kokeilee pidennettyä aukioloa

Vapaaehtoistyöntekijä Ritva Toivanen kaataa teetä Heinolan Lähetyssopessa asioivalle Helena Laitiselle. Kuva: Irja Voutila

Vapaaehtoistyöntekijä Ritva Toivanen kaataa teetä Heinolan Lähetyssopessa asioivalle Helena Laitiselle. Kuva: Irja Voutila

Irja Voutila

3.5.2022
Irja Voutila

Olet­ko jos­kus Hei­no­las­sa py­säh­ty­nyt ihai­le­maan Lam­pi­ka­tu 16:n näy­teik­ku­nas­sa ole­vaa kä­si­työ­tar­jon­taa, mut­ta har­mi­tel­lut ly­hyt­tä au­ki­o­lo­ai­kaa? Lä­he­tys­sop­pi on Hei­no­lan seu­ra­kun­nan koh­taa­mis­paik­ka, joka on toi­mi­nut run­saat 20 vuot­ta. Ny­kyi­sis­sä ti­lois­sa toi­min­taa on jär­jes­tet­ty vuo­des­ta 2017.

Lä­he­tys­so­pen myyn­ti­teh­tä­vät ja kah­vi­tus sekä kä­si­töi­den val­mis­ta­mi­nen on pää­o­sin va­paa­eh­tois­ten va­ras­sa, joi­ta on rin­gis­sä mu­ka­na pa­ri­kym­men­tä.

Va­paa­eh­toi­set ker­to­vat toi­vo­van­sa Lä­he­tys­sop­peen li­sää kä­vi­jöi­tä. Vuo­sien mit­taan on ta­pah­tu­nut jo luon­nol­lis­ta pois­tu­maa­kin sekä va­paa­eh­tois­ten et­tä asi­ak­kai­den kes­kuu­des­sa. Ny­kyi­nen au­ki­o­lo­ai­ka, kes­ki­viik­koi­sin klo 13–15, ei pal­ve­le kaik­kia. Tänä ke­vää­nä ko­keil­laan au­ki­o­lo­a­jan pi­den­tä­mis­tä klo 17 as­ti nii­nä päi­vi­nä, kun myyn­nis­sä on tuo­rei­ta rii­si­pii­ra­koi­ta. Os­tok­sia voi teh­dä myös sun­nun­tai­sin sil­loin, kun seu­ra­kun­ta­ko­dis­sa jär­jes­te­tään kirk­ko­kah­vit.

Pul­la­lei­pu­reis­ta eräs pit­kä­ai­kai­sim­pia on Mir­ja Fors­man, joka to­te­aa lei­po­mi­sen ole­van hä­nen par­hai­ten tai­ta­man­sa alue. Ker­ran kuu­kau­des­sa ko­koon­tuu use­am­man lei­pu­rin tii­mi Kir­kon­ky­län seu­ra­kun­ta­ta­lol­le aa­mu­var­hai­sel­la val­mis­ta­maan myyn­tiin rii­si­pii­ra­koi­ta, joi­den kaup­pa käy vilk­kaa­na. Li­säk­si tar­jol­la on kah­via.

Maik­ki Rop­po­nen ker­too osal­lis­tu­neen­sa Lä­he­tys­so­pen toi­min­taan alus­ta al­ka­en. Sil­loi­sen lä­he­tys­sih­tee­rin Tuu­lik­ki Iha­lai­sen kans­sa he sai­vat aja­tuk­sen to­teut­taa lä­he­tys­sop­pi­toi­min­taa myös Hei­no­las­sa. Toi­min­ta aloi­tet­tiin en­ti­sen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­sen ala­ker­ras­sa.

Mikä saa Rop­po­sen in­nos­tu­maan toi­min­nas­ta vuo­des­ta toi­seen?

– Pal­ve­len ih­mi­siä osaa­mal­la­ni ta­val­la, kos­ka lä­he­tys­työ on tär­ke­ää, jot­ta yhä use­am­mat ih­mi­set pää­si­si­vät Jee­suk­sen yh­tey­teen, iloit­se­maan syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta.

Pit­kä­ai­kai­sia va­paa­eh­toi­sia ovat myös Sis­ko Ka­ner­va ja Rit­va Toi­va­nen. Ka­ner­va to­te­aa toi­min­nan so­vel­tu­van hy­vin va­paa­eh­tois­ten hoi­ta­mak­si.

– Kun yh­teis­työ on su­ju­vaa, tätä te­kee ilol­la. Se tuo myös mu­ka­vaa vaih­te­lua, kun saa ta­va­ta mo­nia ih­mi­siä.

Toi­va­nen­kin ker­too iloit­se­van­sa, kun voi tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin.

Lä­he­tys­sop­pi on au­ki tou­ko­kuun lop­puun. Ke­säl­lä koh­taa­mis­paik­ka­na toi­mii Van­han pap­pi­lan ke­sä­kah­vi­la, joka on avoin­na tiis­tai­sin klo 12–15 ke­sä­kuus­ta elo­kuu­hun.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover