JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Gospel­lii­kunta vetää väkeä – "Tanssi gospelin tahtiin avaa kehon ja mielen"

Eeva Salonen sanoo, ettei tunnilla voi tanssia väärin. ”Gospelliikunnan kautta olen oppinut hyväksymään kehoni ja päässyt nauttimaan liikkeen tuomasta mielen vapautumisesta.” Kuva: Jani Mahkonen

Eeva Salonen sanoo, ettei tunnilla voi tanssia väärin. ”Gospelliikunnan kautta olen oppinut hyväksymään kehoni ja päässyt nauttimaan liikkeen tuomasta mielen vapautumisesta.” Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

17.8.2022
Janne Urpunen

Kehol­li­suut­ta, hen­gel­li­syyt­tä, op­pi­mis­ta, on­nis­tu­mis­ta, heit­täy­ty­mis­tä, ar­moa, va­paut­ta, iloa, vir­kis­ty­mis­tä ja yh­des­sä­o­loa. Ai­na­kin sitä gos­pel­lii­kun­ta on Ee­va Sa­lo­sen mu­kaan.

Sa­lo­nen, kou­lu­tet­tu oh­jaa­ja, on ve­tä­nyt gos­pel­lii­kun­taa Ori­mat­ti­las­sa vuo­des­ta 2014, ja syys­kuus­ta al­ka­en gos­pe­lin tah­tiin lii­ku­taan myös Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa.

Gos­pel­lii­kun­ta so­pii Sa­lo­sen mu­kaan kai­kil­le ikään, su­ku­puo­leen tai lii­kun­nal­li­suu­teen kat­so­mat­ta.

– Ma­ta­lan kyn­nyk­sen lii­kun­taa. As­ke­leet ovat sa­mo­ja, joi­ta ote­taan ar­jes­sa. Yk­si eteen, kak­si taak­se, py­säh­dys ja ym­pä­ri. Kun as­ke­leet so­vi­te­taan ryt­miin, keho läh­tee tans­siin, hän tie­tää.

Sa­lo­nen sa­noo, et­tei tun­nil­la voi tans­sia vää­rin.

– Luom­me uniik­kia, ai­nut­ker­tais­ta ja nä­köis­täm­me. Sel­lais­ta, mitä ke­hom­me ha­lu­aa sii­nä het­kes­sä teh­dä ja ker­toa. Keho avau­tuu ja mie­li va­pau­tuu, kun krii­tik­ko pääs­säm­me vai­ke­nee.

Sa­lo­sel­la on pro­ses­sis­ta oma­koh­tais­ta ko­ke­mus­ta.

– Gos­pel­lii­kun­nan kaut­ta olen op­pi­nut hy­väk­sy­mään ke­ho­ni ja pääs­syt naut­ti­maan liik­keen tuo­mas­ta mie­len va­pau­tu­mi­ses­ta.

So­vi­tuk­sen­kir­kon gos­pel­lii­kun­ta­tun­tien taka­na on Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ja Lah­den Nuor­ten Nais­ten Kris­til­li­nen Yh­dis­tys.

– Vuo­sia sit­ten täl­lais­ta yri­tys­tä oli sekä Lah­den NNKY:llä et­tä Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­la. Lah­des­sa toi­min­ta on kaa­tu­nut sii­hen, et­tä meil­lä ei ole so­pi­vaa ti­laa. Hol­lo­laan on ol­lut vai­keuk­sia löy­tää kou­lu­tet­tua ve­tä­jää, Pir­jo Kuik­ka NNKY:stä sa­noo.

Kun gos­pe­lin tah­tiin So­vi­tuk­sen­kir­kon au­las­sa vii­mek­si lii­kut­tiin, au­la oli täyn­nä, Kuik­ka muis­taa.

– Us­kon, et­tä täl­lai­sel­le on täs­sä ajas­sa so­si­aa­li­nen ti­laus. Tämä on tar­koi­tet­tu ihan kai­kil­le, kuu­lut seu­ra­kun­taan tai et. Kai­ke­ni­käi­set, kai­ken­nä­köi­set ja -ko­koi­set ovat ter­ve­tul­lei­ta. Ha­lu­am­me tu­kea ih­mi­sen po­si­tii­vis­ta ke­hon­ku­vaa ja it­se­tun­toa.

Kris­til­li­syys nä­kyy toi­min­nas­sa.

– Jo­kai­nen tun­ti aloi­te­taan ja pää­te­tään ru­kouk­sel­la.

Kuik­ka nä­kee gos­pel­lii­kun­nan sil­ta­na seu­ra­kun­taan.

– Moni on eron­nut kir­kos­ta ja ko­kee, et­tä elä­mä on ruuh­kais­ta, ei­kä kir­kol­la ole mi­tään an­net­ta­vaa. Aja­tel­tiin, et­tä täs­sä meil­lä voi­si ol­la pork­ka­na, jol­la saa­tai­siin ih­mi­siä ta­kai­sin seu­ra­kun­ta­yh­tey­teen. Ei is­ke­tä Raa­ma­tul­la pää­hän, vaan viih­dy­tään yh­des­sä liik­ku­mal­la.

Tun­neil­la tans­si­taan hen­gel­li­sen mu­sii­kin tah­tiin.

– Sana gos­pel tar­koit­taa evan­ke­liu­mia eli ilo­sa­no­maa. Gos­pe­lin avul­la on mah­dol­lis­ta le­vit­tää Raa­ma­tun ilo­sa­no­maa, oh­jaa­ja Sa­lo­nen sa­noo.

Tun­ti voi ol­la jos­kus myös pi­la­tes­tyyp­pis­tä lii­kun­taa tai ve­nyt­te­lyä.

– Yh­des­sä ryh­män kans­sa mie­ti­tään, mitä ha­lu­taan teh­dä. Yleen­sä ih­mi­set ha­lu­a­vat tans­sia mu­siik­kiin.

Kuik­ka ha­lu­ai­si näh­dä gos­pel­lii­kun­ta­tun­nil­la pal­jon nuo­ria ai­kui­sia, noin kol­me­kymp­pi­siä.

– Toi­von, et­tä var­sin­kin pien­ten las­ten äi­dit pys­tyi­si­vät ir­rot­tau­tu­maan.

Ei­kä mie­hi­ä­kään unoh­de­ta.

– Mie­het ovat yh­tä lail­la ter­ve­tul­lei­ta, Sa­lo­nen sa­noo.

Va­rus­tuk­sek­si gos­pel­lii­kun­taan käy­vät jous­ta­vat vaat­teet sekä liu­ku­vat ken­gät tai su­kat. Vii­den eu­ron va­paa­eh­toi­sel­la osal­lis­tu­mis­mak­sul­la tu­e­taan Nais­ten pan­kin toi­min­taa.

Gos­pel­lii­kun­taa ker­ran kuus­sa lau­an­tai­sin So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa. En­simmäi­nen ker­ta 10. syys­kuu­ta kel­lo 16.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover