JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asikkalan seurakunta sai yli 400 000 euron testa­ment­ti­lah­joi­tuksen

Asikkalan seurakunta on tehnyt viime vuosina suuria investointeja. Kuvassa vuonna 2021 valmistunut uusi seurakuntakoti. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Asikkalan seurakunta on tehnyt viime vuosina suuria investointeja. Kuvassa vuonna 2021 valmistunut uusi seurakuntakoti. Kuva: Esa-Pekka Parkkinen

Esa-Pekka Parkkinen

17.2.2023
Markus Luukkonen

Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta ot­ti tou­ko­kuus­sa 2022 vas­taan Hil­ja ja Kal­le Vi­le­nin tes­ta­men­tin. Kirk­ko­neu­vos­to hy­väk­syi 15. hel­mi­kuu­ta ko­kouk­ses­saan pe­run­kir­jan si­säl­lön ja va­ro­jen käyt­tö­tar­koi­tuk­sen.

Pe­run­kir­jan mu­kaan omai­suus koos­tuu pank­ki­tal­le­tuk­sis­ta, hen­ki­va­kuu­tuk­ses­ta ja PHJ Oyj:n osa­ke­pa­ris­ta. Tes­ta­ment­ti­va­ro­jen kir­jan­pi­dol­li­nen ar­vo vuo­den 2022 ti­lin­pää­tök­ses­sä on 425.702,33 eu­roa.

Tes­ta­ment­ti voi­tiin vah­vis­taa al­ku­vuo­den 2023 ai­ka­na, jol­loin seu­ra­kun­ta oli saa­nut kir­jal­li­set vas­tauk­set kai­kil­ta kuo­lin­pe­sän osak­kail­ta.

– Olem­me to­del­la kii­tol­li­sia Hil­jal­le ja Kal­lel­le. Uu­den seu­ra­kun­ta­ko­din ra­ken­ta­mi­nen oli pie­nel­le seu­ra­kun­nal­le suu­ri as­kel ja in­ves­toin­ti. Seu­ra­kun­ta­lai­set kui­ten­kin tah­toi­vat uut­ta seu­ra­kun­ta­ko­tia, vaik­ka se mer­kit­see tark­kaa ta­lou­den­pi­toa usei­den vuo­sien ajak­si. Tämä tes­ta­ment­ti roh­kai­see mei­tä ja aut­taa suun­nit­te­le­maan ta­lout­ta pit­kä­jän­tei­ses­ti, sa­noo Asik­ka­lan kirk­ko­neu­vos­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Juk­ka Mat­ts­son.

Tes­ta­ment­ti on niin sa­not­tu yleis­tes­ta­ment­ti, jo­ten va­ro­ja ei ra­has­toi­da vaan se kir­ja­taan yleis­tu­lok­si kir­jan­pi­toon.

– Tar­koi­tus on kui­ten­kin tuo­da jul­ki, mi­ten ja mi­hin tes­ta­men­tin kaut­ta saa­tu­ja va­ro­ja käy­te­tään. Esi­mer­kik­si juu­ri käyn­nis­ty­vä Asik­ka­lan kir­kon ovien maa­lau­su­rak­ka voi­daan kus­tan­taa tes­ta­ment­ti­va­rois­ta. Maa­laa­mi­sen jäl­keen pää­e­tei­seen kiin­ni­te­tään laat­ta ker­to­maan tes­ta­men­tis­ta jäl­ki­pol­vil­le, suun­nit­te­lee ta­lous­pääl­lik­kö Mart­ti Komu.

Hil­ja Vi­len kuo­li vuon­na 2018 ja Kal­le Vi­len vuon­na 2022. Pa­ris­kun­nal­la ei ol­lut omia pe­ril­li­siä. 

Va­ro­jen tar­kem­mas­ta käy­tös­tä pää­te­tään myö­hem­min. Kos­ka seu­ra­kun­ta­ko­tia var­ten otet­tu ra­ken­nus­lai­na on kor­ko­suo­jat­tu, va­ro­ja ei voi käyt­tää suun­ni­tel­tua no­pe­am­paan lai­nan ly­hen­nyk­seen.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover