JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Asikkalan ehdokkaat tukisivat eniten lapsia, nuoria ja perheitä – lihan­syön­nille sanottiin kyllä, homo­vih­ki­mi­sille ei

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkailta kysytään arvoihin ja esimerkiksi ilmastotoimiin, kuten lihan syöntiin, liittyviä kysymyksiä.

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkailta kysytään arvoihin ja esimerkiksi ilmastotoimiin, kuten lihan syöntiin, liittyviä kysymyksiä.

20.10.2022
Esa Arvekari

Asik­ka­lan eh­dok­kaat kirk­ko­val­tuus­toon pa­nos­tai­si­vat seu­ra­kun­nas­saan enem­män lap­siin (21 %), nuo­riin (19 %), ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään ja ru­kouk­seen (16 %) sekä hei­kom­pi­o­sais­ten aut­ta­mi­seen (16 %).

Sul­keis­sa ole­va pro­sent­ti­lu­ku ker­too, kuin­ka suu­ri osuus vas­tan­neis­ta va­lit­si asi­an omal­le lis­tal­leen. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien vaa­li­ko­nees­sa eh­dok­kaat sai­vat va­li­ta 12:n asi­an jou­kos­ta kol­me.

Myös van­huk­set (11 %), ju­lis­ta­mi­nen ja us­koon kut­su­mi­nen (9 %), oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­nen yh­teis­kun­nas­sa (7 %) sekä ym­pä­ris­tö­suo­je­lu ja il­mas­ton­muu­tok­sen vas­tai­nen työ (2 %) pää­si­vät eh­dok­kai­den lis­toil­le.

Eh­dok­kai­ta pyy­det­tiin myös aset­ta­maan tär­keys­jär­jes­tyk­seen, mil­lais­ta apua seu­ra­kun­nan tu­li­si tar­jo­ta. Jär­jes­tyk­sek­si muo­dos­tui per­hei­den tu­ke­mi­nen krii­seis­sä (42 %), avun tar­jo­a­mi­nen krii­si- ja on­net­to­muus­ti­lan­teis­sa (26 %), sie­lun­hoi­to ja kes­kus­te­lu­a­pu (16 %), yk­si­näis­ten ja sai­rai­den aut­ta­mi­nen (11 %), köy­hyy­den lie­ven­tä­mi­nen (5 %).

Mai­to- ja li­ha­tuot­teis­ta luo­pu­mi­nen sai lä­hes täys­tyr­mäyk­sen Asik­ka­lan seu­ra­kun­nas­sa. Vas­taa­jis­ta 68 pro­sent­ti­na vas­tus­taa aja­tus­ta ja 16 pro­sent­tia ai­na­kin osit­tain. Jok­seen­kin sa­maa miel­tä luo­pu­mi­sen kans­sa oli 11 pro­sent­tia. Lo­put ei­vät osan­neet sa­noa kan­taan­sa. Osa piti aja­tus­ta ide­o­lo­gi­se­na suun­tauk­se­na, joka ei kuu­lu seu­ra­kun­taan. Toi­saal­ta kom­men­toi­tiin, et­tä il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nan kan­nal­ta li­ha­tuot­tei­den käy­tön vä­hen­tä­mi­nen on pe­rus­tel­tua.

Myös­kään sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien vih­ki­mi­nen kir­kos­sa ei saa­nut kan­na­tus­ta. Asi­aa vas­tus­taa 68 pro­sent­tia vaa­li­ko­nee­seen vas­tan­neis­ta. Vih­ki­mi­sen kan­nal­la on 32 pro­sent­tia, jois­ta kan­taan­sa jon­kin ver­ran em­pii 11 pro­sent­tiyk­sik­köä.

Yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­a­si­at tu­li­si huo­mi­oi­da vas­taa­jien mie­les­tä, kun pää­te­tään lä­he­tys­jär­jes­tö­jen ta­lous­tuis­ta. Tätä miel­tä on täy­sin 37 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Kol­man­nes on asi­an kans­sa jok­seen­kin sa­maa miel­tä. Täy­sin eri miel­tä on joka kuu­des (16%) ja jok­seen­kin eri miel­tä vii­si pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Joka kym­me­nes ei osan­nut ot­taa kan­taa.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 19 eh­do­kas­ta. Vas­tausp­ro­sent­ti oli 73. Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover