JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Mäki­läh­to­a­vustin on poikaa Lahden mäissä"

Vei­jo Pe­so­nen on ruo­ka­kus­ki, joka ajaa täys­säh­kö­au­toa. Sen hil­jai­nen ää­ni­maa­il­ma kor­va­taan joko ra­di­on mu­sii­kil­la tai omal­la lau­lul­la.

Veijo Pesonen

15.5.2024
Jaana Kosunen

1. Vei­jo Pe­so­nen, kuin­ka kau­an olet teh­nyt ate­ria- ja elin­tar­vi­ke­kul­je­tuk­sia seu­ra­kun­nal­la?

"Olen ajel­lut pa­kua va­jaat kak­si vuot­ta. Jäin pari vuot­ta sit­ten eläk­keel­le per­he­neu­vo­jan vi­ras­ta Lah­den seu­ra­kun­tien per­he­a­si­ain neu­vot­te­lu­kes­kuk­ses­ta. Per­he­neu­vo­jan hom­mia tein run­saat kak­si­kym­men­tä vuot­ta kol­mel­la eri paik­ka­kun­nal­la. Eläk­keel­le jää­ty­ä­ni mie­tin, et­tä te­ra­pi­a­hom­mat on nyt teh­ty. Kui­ten­kin pa­ku­kus­kin ohel­la pik­kui­sen olen edel­leen teh­nyt te­ra­pi­aa. Olin poh­ti­nut, et­tä voi­sin teh­dä "ji­miä", eli jo­tain ihan muu­ta. Kat­se­lin pa­ku­kus­kin hom­mia ja mo­ni­toi­mi­kes­kus Ta­ka­tas­kus­ta sit­ten tärp­pä­si. Olen teh­nyt seu­ra­kun­nas­sa di­a­ko­ni­aa usei­ta vuo­sia. Niis­sä hom­mis­sa tuol­loin vuo­sia sit­ten ja­et­tiin ruo­ka­lap­pu­ja ja an­net­tiin vaat­tei­ta va­ras­to­kaa­peis­ta. Ajo­kor­tin ajet­tu­a­ni nuo­re­na mie­he­nä olin muu­ta­mas­sa ko­ne­pa­ja­y­ri­tyk­ses­sä pa­ku­lä­het­ti­nä. Tai­taa ym­py­rä nyt sul­keu­tua."

2. Ker­ro tyy­pil­li­ses­tä kul­jet­ta­jan päi­väs­tä­si.

"Sa­pus­kaa vien joka päi­vä. Maa­nan­tai­sin ei ole yh­teis­ruo­kai­lui­hin ruo­an vien­tiä, haen vain lei­pää Lau­neen Cit­ta­ris­ta. Mui­na päi­vi­nä vien apet­ta seu­ra­kun­tien yh­teis­ruo­kai­lui­hin eri puo­lil­le Lah­tea kirk­koi­hin ja seu­ra­kun­ta­ko­tei­hin. Päi­vä läh­tee käyn­tiin ar­ki­sin n. klo 7.30. Klo 10.30 läh­den vie­mään ate­ri­oi­ta yh­teis­ruo­kai­lui­hin. Pa­ri­na päi­vä­nä haen hä­vik­ki­ruo­kaa Sal­paus­se­län ja Lau­neen seu­ra­kun­tien aa­mu­pa­lal­le ja bruns­sil­le. Näi­den li­säk­si vien, tuon, nou­dan ja po­mon lu­val­la os­te­len toi­vot­tu­ja ja lu­val­li­sia ta­va­roi­ta."

3. Di­a­ko­ni­a­työl­lä on nyt käy­tös­sään upou­u­si täys­säh­kö­au­to ate­ria- ja elin­tar­vi­ke­kul­je­tuk­sia var­ten. Mil­lais­ta säh­kö­au­tol­la on ajaa?

"Pa­ris­to­pa­ku on eri­no­mai­nen ajaa, se on voi­ma­kas ja näp­pä­rä. Sen ta­va­ra­ti­la on hiu­kan pie­nem­pi kuin edel­li­ses­sä pa­kus­sa. En­nen ajoa on hyvä tie­tää, et­tä al­la on 2,3 ton­nia pai­noa. Sa­moin on hyvä tie­dos­taa, et­tä au­ton poh­jaa tu­lee va­roa kuin sil­mä­te­rään­sä, siel­lä on pai­na­va ak­ku. Sii­hen ei saa tul­la naar­mu­ja ei­kä kol­hu­ja. Kun tot­tuu lu­ke­maan "polt­to­ai­neen", akun va­rauk­sen ku­lu­tus­ta pro­sent­tei­na, aje­lu on ai­ka huo­le­ton­ta." 

4. Saat­ko teh­tyä koko päi­vän kul­je­tus­hom­mat yh­del­lä la­tauk­sel­la? Lop­puu­ko vir­ta en­nem­min mie­hes­tä vai au­tos­ta?

"Päi­vän, kah­den ajot hoi­tuu läm­pi­mil­lä il­moil­la hy­vin yh­del­lä la­tauk­sel­la. Pak­ka­sil­la pis­tin pa­kun piu­haan joka yök­si. Kus­kin vir­ta ku­luu no­pe­am­min kai­ken­lai­sia kaa­haa­jia väis­tel­les­sä. Mah­tai­si­ko­han pa­ris­to­pa­ku är­syt­tää...? Läm­pi­mäl­lä il­mal­la ak­ku lu­paa noin 300 km ja pak­ka­sil­la noin 200 km ajoa."

5. Ker­ro au­tos­ta­si (tä­hän voit ker­toa kaik­ki tek­ni­set tie­dot, joi­ta au­tois­ta ym­mär­tä­mä­tön toi­mit­ta­ja ei osaa ky­syä).

"Pa­kus­sa on voi­maa rei­lut pa­ri­sa­taa hep­paa, eli " kyl­lä läh­tee". Ta­ka­ve­to on nau­tin­to ajaa, kaik­ki on te­hos­tet­tua. Mä­ki­läh­to­a­vus­tin on poi­kaa Lah­den mäis­sä. Au­tos­sa on myös ne­ro­kas ki­nes­teet­ti­sen ener­gi­an ta­kai­si­not­to. Ns. moot­to­ri­jar­ru­tuk­ses­sa au­to la­taa pa­ris­toa. Ker­ral­la kul­kee yh­teis­ruo­at ja enim­mil­lään au­toon saa mah­tu­maan 40 lei­pä­laa­tik­koa, tes­tat­tu on!"

6. Mikä on mie­les­tä­si pa­ras­ta säh­kö­au­tos­sa?

"Ajo-omi­nai­suu­det; voi­ma ja ket­te­ryys ovat kau­pun­ki­a­jos­sa lois­ta­vat. Kär­ry on hil­jai­nen. Li­säk­si, kos­ka säh­kö­pa­kul­la aje­taan vain muu­ta­ma ki­lo­met­ri ker­ral­laan, kyl­män polt­to­moot­to­rin ai­heut­ta­mia hiuk­kas­pääs­tö­jä ja hii­li­di­ok­si­dia ei pää­se luon­toon."

7. On­ko säh­kö­au­tos­sa jo­tain är­syt­tä­vää?

"Paku on vie­lä uu­den­kar­hea, jo­ten en vie­lä osaa sa­noa eri­lai­sia kes­tä­vyys­jut­tu­ja, ku­ten ren­kai­den ku­lu­mi­nen, alus­tan ni­ve­lien ja jou­si­tus­ten kes­tä­vyys, akun ikä yms. Jos­kus pak­ka­saa­mui­na po­tut­taa, et­tä enem­män­kin ki­lo­met­re­jä ak­ku voi­si an­taa. Tä­hän as­ti vir­ta on riit­tä­nyt, vaik­ka ihan täy­teen 80 pro­sent­tiin ei yön la­taus rii­tä. For­mu­la­ter­meil­lä pari ker­taa on men­ty "ihan höy­ryil­lä" en­nen tolp­paan lait­ta­mis­ta."

8. Mitä kai­paat polt­to­moot­to­ri­au­tos­ta?

"Polt­to­moot­to­ri­au­tos­sa kun­non pä­ri­nää jään kai­paa­maan. Eräs työ­to­ve­ri to­kai­si esi­tel­les­sä­ni pa­ris­to­pa­kua, et­tä "pol­ka­ses, poi­ka, vä­hän kaa­sua, niin kuul­laan". Hil­jais­ta oli!"

9. Mis­sä la­taat au­toa - ko­ti­pi­has­sa vai fir­man piik­kiin?

"Au­to la­da­taan Lau­neen kir­kol­le lai­te­tus­sa la­taus­tol­pas­sa. Se on koh­ta­lai­sen hi­das, var­sin­kin pak­ka­sil­la yön ai­ka ei ai­na rii­tä. Täs­tä joh­tu­en työ­nan­ta­ja on mah­dol­lis­ta­nut pu­he­li­nap­p­li­kaa­ti­on käy­tön lä­hei­ses­sä mar­ke­tis­sa, juu­ri pak­kas­päi­vien va­ral­le. Se on eri­no­mai­nen tur­val­li­suu­sa­sia. Pa­ris­to­pa­kua kun ei saa hi­na­ta ei­kä sil­lä saa hi­na­ta. Kun säh­köt lop­pu­vat, jar­rut lop­pu­vat."

10. Kos­ka säh­kö­au­to on niin hil­jai­nen, tuo­tat­ko ää­ni­maa­il­maa omin voi­min, esi­mer­kik­si lau­la­mal­la?

"Kun aa­mul­la pol­kai­sen pa­ris­to­ni liik­keel­le, vai­kein va­lin­ta­ni au­to­lä­he­tin­hom­mas­sa on löy­tää oi­kea ra­di­o­ka­na­va mie­len­ti­laa­ni. Jos ei löy­dy, lau­lan ja ko­vaa!"

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover