JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Jalkapuussa heräteltiin häpeän tunnetta – 220-vuotista Nastolan kirkkoa juhlitaan vanhan ajan menoin

Nämä jalkapuut on tuotu Asikkalasta. Ne ovat replikat, jotka paikallinen puuseppä valmisti Asikkalan kirkon 120-vuotisjuhlaa varten. Jalkapuita voi testailla Nastolan kirkko 220 vuotta -tapahtumapäivän aikana. Kuvassa nuorisotyönohjaaja Kukka-Maaria Oksanen, kirkkoherra Kari Eskelinen ja huoltomestari Hannu Takala. Kuva: Markus Luukkonen

Nämä jalkapuut on tuotu Asikkalasta. Ne ovat replikat, jotka paikallinen puuseppä valmisti Asikkalan kirkon 120-vuotisjuhlaa varten. Jalkapuita voi testailla Nastolan kirkko 220 vuotta -tapahtumapäivän aikana. Kuvassa nuorisotyönohjaaja Kukka-Maaria Oksanen, kirkkoherra Kari Eskelinen ja huoltomestari Hannu Takala. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

29.4.2024
Markus Luukkonen

Kirk­ko­her­ra Kari Es­ke­li­nen, Nas­to­lan kir­kol­le on tuo­tu jal­ka­puut. Mi­hin nii­tä tar­vi­taan tai on tar­vit­tu?

Jal­ka­pui­den tar­koi­tuk­se­na oli hä­pe­än tuot­ta­mi­nen. Ih­mis­tä ojen­net­tiin, ja jos hän ei kor­jan­nut käy­tös­tään, pan­tiin jal­ka­puu­hun. Jos oli teh­nyt pik­ku­ri­kok­sia, sai ol­la etei­ses­sä. Isois­ta ri­kok­sis­ta jou­tui kirk­ko­sa­liin kaik­kien näh­tä­väk­si. Aja­tuk­se­na oli, et­tä Ju­ma­la ei sal­li pa­han­te­koa. Jos yk­si­löä ran­kais­taan, ky­läyh­tei­sö sääs­tyy Ju­ma­lan vi­hal­ta.

Mil­lä pe­rus­teil­la ih­mi­siä mää­rät­tiin jal­ka­puu­hun?

Pe­rus­tee­na oli joko kir­kon tai yh­tei­sön pii­ris­sä ta­pah­tu­nut rö­tös, juo­pu­mus tai muu­ten pa­heel­li­nen elä­mä. Jos äi­ti juo­pot­te­li ei­kä hoi­ta­nut lap­si­aan, hä­net pan­tiin jal­ka­puu­hun, jot­ta hän te­ki­si pa­ran­nuk­sen. Jal­ka­puu­hun saat­toi toi­saal­ta jou­tua mitä eri­koi­sim­mis­ta syis­tä, ku­ten huo­nos­ta lu­ku­tai­dos­ta.

Ke­nel­lä oli val­ta mää­rä­tä ih­mi­siä jal­ka­puu­hun? 

Esi­val­ta käyt­ti en­sin toi­mi­val­taa, mut­ta mää­rä­si myö­hem­min, et­tä kirk­ko hoi­taa ran­kai­se­mi­sen. Kä­rä­jil­tä saat­toi saa­da ran­gais­tuk­sen jal­ka­puu­hun. Toi­saal­ta kir­kol­la­kin oli toi­mi­val­ta mää­rä­tä ran­gais­tus. Jal­ka­pui­den käy­tös­tä luo­vut­tiin 1800-lu­vun puo­li­vä­lis­sä, kun kirk­ko ja yh­teis­kun­ta ha­lut­tiin eril­leen toi­sis­taan.

Mikä on näi­den jal­ka­pui­den ta­ri­na?

Nämä on lai­nat­tu Asik­ka­lan seu­ra­kun­nal­ta. Ne ovat rep­li­kat, jot­ka pai­kal­li­nen puu­sep­pä on val­mis­ta­nut Asik­ka­lan kir­kon 120-vuo­tis­juh­laa var­ten. Ne on tuo­tu meil­le näy­til­le Nas­to­lan kirk­ko 220 vuot­ta -mes­sua ja ta­pah­tu­ma­päi­vää var­ten.

Tänä vuon­na vie­te­tään Nas­to­lan kir­kon 220-vuo­tis­juh­lia. Mik­si pää­tit­te juh­lia juu­ri nyt?

Seu­ra­kun­ta­lai­sil­le kan­nat­taa teh­dä ko­ho­tus sii­tä, et­tä meil­lä on ol­lut täs­sä ra­ken­nuk­ses­sa jo 220 vuot­ta kir­kol­lis­ta elä­mää. Tääl­lä on kas­tet­tu, vi­hit­ty ja siu­nat­tu ih­mi­siä sekä pi­det­ty ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia. Ta­sa­vuo­si­na on hyvä tätä juh­lis­taa, eri­to­ten nyt, kun kirk­ko on jul­ki­si­vu­kor­jauk­sen jäl­keen edus­ta­vas­sa kun­nos­sa. Edel­li­set juh­lat tai­si­vat ol­la 200 vuo­den koh­dal­la si­sä­ti­la­re­mon­tin jäl­keen.

Kirk­ko­her­ral­ta var­maan ky­sel­lään mo­nen­lais­ta Nas­to­lan kir­kos­ta. Min­kä­lai­sia ta­ri­noi­ta tai yk­si­tyis­koh­tia yleen­sä ker­rot?

Ai­ka mo­nes­ti se on toi­sin päin, eli mi­nul­le ker­ro­taan, kuin­ka hä­net on kon­fir­moi­tu tai vi­hit­ty täs­sä kir­kos­sa. Tätä nou­see esiin myös hen­ki­löil­tä, jot­ka asu­vat ihan muu­al­la. Kir­kos­ta syn­tyy yl­lät­tä­viä kes­kus­te­lui­ta. Tie­tys­ti usein ky­sy­tään alt­ta­ri­tau­lus­ta, et­tä mitä sii­nä nä­kyy. Kirk­koa ku­vail­laan yleen­sä hy­vin kau­niik­si.

Mikä on lem­pi­paik­ka­si Nas­to­lan kir­kos­sa ja mik­si?

Ei ai­na­kaan sa­kas­ti. Sa­kas­ti on tal­vel­la jää­tä­vän kyl­mä ja ke­säl­lä kuu­ma. Kyl­lä se on var­maan alt­ta­ri. Sii­nä saa koh­da­ta seu­ra­kun­ta­lai­set sa­mas­sa eh­tool­lis­pöy­däs­sä. Py­hyy­den tun­ne on mu­ka­na eh­tool­li­sen aset­ta­mi­ses­sa ja ja­ka­mi­ses­sa. En­nen kaik­kea seu­ra­kun­ta­lais­ten koh­taa­mi­nen kos­ket­taa, kun ol­laan kas­vok­kain lei­vän ja vii­nin ää­rel­lä.

Pal­jon­ko kirk­koon mah­tuu vä­keä, ja mit­kä ovat suo­si­tuim­pia ti­lai­suuk­si­an­ne?

Käy­tän­nös­sä kirk­koon mah­tuu 600 ih­mis­tä, sil­loin on vie­lä mu­ka­va is­tua. Suo­si­tuim­pia ti­lai­suuk­sia ovat kau­neim­mat jou­lu­lau­lut, kon­fir­maa­ti­ot ja jou­lu­aa­ton har­tau­det. Ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa käy kes­ki­mää­rin 100 ih­mis­tä. Vuon­na 1975 sama luku oli vie­lä 350.

Nas­to­lan kirk­ko 220 vuot­ta -päi­vän mai­non­nas­sa lu­pail­laan van­han ajan tun­nel­maa ja his­to­ri­an ha­vi­naa. Mitä on lu­vas­sa mes­sun ai­ka­na ja sen jäl­keen?

Mes­su toi­mi­te­taan van­han kirk­ko­kä­si­kir­jan kaa­val­la. Lap­sil­le on sa­maan ai­kaan py­hä­kou­lu. En­ti­sai­kaan kir­kon ul­ko­puo­lel­la oli usein mark­ki­nat, joil­la käy­tiin he­vos­kaup­paa ja mais­tel­tiin pa­lo­vii­naa. Sitä ei nyt ole tar­jol­la. His­to­ri­an tun­ti­ja Mat­ti Oi­ja­la ker­too ta­ri­noi­ta kir­kos­ta. Lap­si­per­heil­le on mo­nen­lais­ta te­ke­mis­tä: po­ni­a­je­lua, hat­ta­raa ja pop­cor­nia. Pa­lo­au­to tu­lee myös pi­hal­le. Kan­sal­lis­pu­ku­ja esi­tel­lään, ja Kuk­kas­rin­teen kah­vi­la on au­ki. 

Joh­dat Nas­to­lan seu­ra­kun­taa, joka on Lah­den pai­kal­lis­seu­ra­kun­nis­ta pin­ta-alal­taan suu­rin ja maa­seu­tu­mai­sin. Min­kä­lai­sia omi­nais­piir­tei­tä on Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa?

Sel­kein omi­nais­piir­re on yh­tei­söl­li­syys. Tääl­lä tra­di­ti­ot elä­vät pal­jon voi­mak­kaam­min kuin kau­pun­gin puo­lel­la. Nas­to­la­lai­suus on vah­vaa myös seu­ra­kun­nan puo­lel­la. Mies voi läh­teä Nas­to­las­ta, mut­ta Nas­to­la ei läh­de mie­hes­tä. Valt­te­ri Bot­tas on täs­tä hyvä esi­merk­ki. It­se­kin olen nas­to­la­lais­tu­nut, muu­tim­me tän­ne vuon­na 2006.

Nas­to­lan kirk­ko 220 vuot­ta -mes­su Nas­to­lan kir­kos­sa su 5.5. klo 10. Kari Es­ke­li­nen, Vil­le Malm, Lau­ri Palo, Mat­ti Piis­pa­nen, Sal­la­ma­ri Hy­vö­nen, An­ne Käki-Kuo­ri­kos­ki. Mes­su strii­ma­taan Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la. Klo 11-15 kirk­ko­puis­tos­sa kirk­ko­kah­vit ja koko per­heen ta­pah­tu­ma. Jär­jes­tä­ji­nä seu­ra­kun­ta ja Nas­to­la-seu­ra.

Jut­tua muo­kat­tu 30.4.2024: Pois­tet­tu koh­ta, jon­ka mu­kaan piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo oli­si kas­tet­tu Nas­to­lan kir­kos­sa. Laa­ja­sa­lon on kas­ta­nut Nas­to­lan en­ti­nen kirk­ko­her­ra As­lak Ket­tu­nen. Kas­te oli ko­ti­kas­te Hel­sin­gis­sä. 

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover