JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Hartaan tunnelman tekijät – pyhäin­päivän aattona Joutjärven kirkossa laulaa Diminuendo ja osin a cappella

Diminuendo on Olli Koskimaa, Hannele Koskinen, Heli Heikkilä ja Timo Pokki.

Diminuendo on Olli Koskimaa, Hannele Koskinen, Heli Heikkilä ja Timo Pokki.

30.10.2023
Janne Urpunen

Mar­ras­kuus­sa, vuo­den pi­meim­pään ai­kaan vie­tet­tä­vä py­häin­päi­vä on hil­jai­nen ja har­ras päi­vä, jol­loin omai­set vie­vät edes­men­nei­den lä­heis­ten­sä hau­doil­le kynt­ti­löi­tä, sep­pe­lei­tä ja kuk­kia. Py­häin­päi­vä­nä kris­ti­tyt muis­te­le­vat ai­em­pia su­ku­pol­via ja kiit­tä­vät kuo­le­man jäl­kei­ses­tä elä­mäs­tä.

Tun­nel­maan voi vi­rit­täy­tyä Muis­tan si­nut – Py­häin­päi­vän aa­ton mu­siik­ki-il­las­sa Jout­jär­vel­lä. Oh­jel­mas­sa on lau­lu­yh­tye Di­mi­nu­en­don kon­sert­ti ja kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­li­nin puhe. Di­mi­nu­en­do on ita­li­a­lai­nen mu­siik­ki­ter­mi, joka tar­koit­taa hil­jen­tä­en. Si­tä­hän py­häin­päi­vä on – hil­jen­tä­mis­tä ja hil­jen­ty­mis­tä.

– Kaik­ki lau­lut liit­ty­vät kuo­le­maan, kai­pauk­seen ja ikä­vään. On pe­rin­tei­siä hen­gel­li­siä lau­lu­ja, ku­ten Olen kuul­lut on kau­pun­ki tuol­la ja Kris­tal­li­vir­ta. Uu­dem­pia lau­lu­ja oh­jel­mis­tos­sa ovat muun mu­as­sa Kari Ta­pi­on tun­ne­tuk­si te­ke­mä Kuin tai­vai­siin, Pet­ri Laak­so­sen Tääl­lä poh­jan­täh­den al­la ja Ves­te­ri­nen Yh­ty­ei­neen -ko­koon­pa­non Ku­kaan ei kos­kaan, ker­too Di­mi­nu­en­don sop­raa­no ja pi­a­no­sä­es­tä­jä Han­ne­le Kos­ki­nen.

– On myös muu­ta­ma lau­lu, jot­ka lau­le­taan a cap­pel­la, il­man sä­es­tys­tä. Ti­lai­suu­des­sa lau­le­taan myös muu­ta­ma yh­teis­vir­si, ku­ten 396 eli Käyn koh­ti si­nua, oi Her­ra­ni.

Jout­jär­ven kant­to­ri Kos­ki­sen li­säk­si ryh­mään kuu­lu­vat Heli Heik­ki­lä, Ol­li Kos­ki­maa ja Timo Pok­ki.

Kos­ki­nen sa­noo, et­tä py­häin­päi­vän aat­to on on kii­tol­li­nen esiin­ty­mi­sa­jan­koh­ta Di­mi­nu­en­don tyyp­pi­sel­le kvar­te­til­le.

– Tun­tuu tär­ke­äl­tä ja ar­vok­kaal­ta saa­da vä­lit­tää mu­sii­kin kaut­ta loh­tua ja toi­voa nii­den ih­mis­ten su­ruun ja ikä­vään, jot­ka kai­paa­vat pois­nuk­ku­nei­ta lä­hei­si­ään.

Py­häin­päi­vä­nä mo­nis­sa seu­ra­kun­nis­sa muis­te­taan vuo­den ai­ka­na kuol­lei­ta, lu­e­taan hei­dän ni­men­sä ja sy­ty­te­tään kynt­ti­löi­tä hei­dän muis­tok­seen. 

– Py­häin­päi­vän aa­ton mu­siik­ki-il­lan aja­tus on, et­tä kaik­ki voi­vat muis­tel­la ai­kai­sem­min­kin kuol­lei­ta lä­hei­si­ään, Kos­ki­nen ker­too.

Ti­lai­suu­teen on va­paa pää­sy. Il­lan päät­teek­si on mak­su­ton tar­joi­lu.

– Tar­joi­lus­ta voi ha­lu­tes­saan mak­saa. Ker­ty­neet va­rat oh­ja­taan Yh­teis­vas­tuu­ke­räyk­seen.

Mu­siik­ki-il­las­ta voi naut­tia myös ko­ti­soh­val­la, sil­lä ti­lai­suus strii­ma­taan Lah­den seu­ra­kun­tien Yo­u­Tu­be-ka­na­val­le. Tal­len­ne on kat­sot­ta­vis­sa kah­den vii­kon ajan.

Muis­tan si­nut – Py­häin­päi­vän aa­ton mu­siik­ki-il­ta Jout­jär­ven kir­kos­sa per­jan­tai­na 3.11. kel­lo 18.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover