JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Vihreä siirtymä tapahtuu nyt

Jani Mahkonen

19.6.2024
Eira Rosberg-Airaksinen

Puh­das siir­ty­mä on vah­vas­ti käyn­nis­sä. Enää seu­ra­kun­ta ei voi sa­noa ole­van­sa edel­lä­kä­vi­jä, jos ta­voit­te­lee vain fos­sii­li­sis­ta ener­gi­ois­ta luo­pu­mis­ta il­man sen kun­ni­an­hi­moi­sem­pia ta­voit­tei­ta. Muu­tos on käyn­nis­sä ja nyt las­ke­taan enää nii­tä, ket­kä ovat omak­su­jien enem­mis­töä tai myö­hään he­rän­nei­tä. Nyt on vii­meis­tään oi­kea het­ki hyö­dyn­tää tu­kia tai men­nä mu­kaan hank­kei­siin, sil­lä myö­hään he­rän­neil­le nii­tä ei ole enää tar­jol­la.

Il­mas­ton­muu­tok­sen kii­reel­li­nen hil­lit­se­mi­nen tun­nus­tet­tiin jo 2015 Pa­rii­sin so­pi­muk­ses­sa. EU:n Green Deal on vuo­del­ta 2019, ja sen puit­teis­sa ja­e­taan mil­jar­de­ja eu­ro­ja il­mas­to- ja kier­to­ta­lous­työ­hön. EU:sta on tul­lut myös oi­kea sää­dös­ten hyö­ky, joka oh­jaa vih­re­ää siir­ty­mää ja sa­mal­la li­sää EU-ta­sois­ta ener­gia- ja ma­te­ri­aa­li­o­ma­va­rai­suut­ta. Asia on jo niin vah­vas­ti sää­del­ty ja ra­hoi­tuk­sil­la oh­jat­tu, et­tä ta­voit­teel­li­set toi­mi­jat kat­so­vat jo mitä seu­raa­vak­si: hii­len­si­don­nan mark­ki­nat, luon­non mo­ni­muo­toi­suu­den mer­kit­tä­vä li­sää­mi­nen, il­mas­ton­muu­tok­seen so­peu­tu­mi­nen ja oi­keu­den­mu­kai­suus sekä so­si­aa­li­nen kes­tä­vyys.

Tut­ki­mus­tie­to ker­too meil­le, et­tä vih­re­äs­sä siir­ty­mäs­sä tar­vi­taan yh­teis­työ­tä, jos se ha­lu­taan teh­dä kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti. Sys­tee­mi­ta­sol­la se tar­koit­taa toi­mi­a­la­ra­jat ylit­tä­vää yh­teis­työ­tä ja uu­den­lai­sia kump­pa­nuuk­sia ja in­no­vaa­ti­oi­ta. Pai­kal­li­sel­la ta­sol­la se tar­koit­taa esi­mer­kik­si ener­gi­an va­ras­toin­tia eri ta­voin - kump­pa­nien kans­sa tai esi­mer­kik­si maa­ti­lan ja bi­o­kaa­su­y­rit­tä­jän yh­teis­työ­tä. Seu­ra­kun­ta­kin voi ol­la ak­tii­vi­nen toi­mi­ja ei­kä vain pas­sii­vi­nen ener­gi­a­las­ku­jen mak­sa­ja. Maa­läm­pöön siir­ty­mi­nen on hyvä toi­mi, mut­ta ener­gi­an va­ras­toin­ti ja te­ko­ä­lyn hyö­dyn­tä­mi­nen vie­lä pi­tem­mäl­le kat­so­va. Nyt tuu­li­voi­map­ro­jek­tin si­joit­tu­mi­nen seu­ra­kun­nan met­sä­a­lu­eel­le tuo pal­jon suu­rem­mat tuo­tot kuin ta­val­li­nen met­sän­kas­va­tus. Sa­moin on au­rin­ko­voi­map­ro­jek­tis­sa, mut­ta sil­loin met­sä me­ne­te­tään ja pa­nee­lien al­le pi­tää lait­taa esi­mer­kik­si kult­tuu­riym­pä­ris­tö­jen vaa­ran­tu­nei­ta la­je­ja mo­ni­muo­toi­suu­den kom­pen­soi­mi­sek­si.  

Seu­ra­kun­nil­la on hy­viä mah­dol­li­suuk­sia ol­la vih­re­än siir­ty­män ja sitä seu­raa­van ajan kus­tan­nus­te­ho­kas ja yh­teis­työ­tä te­ke­vä toi­mi­ja. Seu­ra­kun­nis­sa myös ym­mär­re­tään ih­mis­ten ja ti­lan­tei­den mo­ni­nai­suus, ja ai­ka­ho­ri­sont­ti on pit­kä. Seu­ra­kun­nat ovat met­sä­no­mis­ta­jia, hank­ki­joi­ta, kas­vat­ta­jia ja aut­ta­jia, jo­ten mah­dol­li­suuk­sia hy­vän te­ke­mi­seen ja oi­keu­den­mu­kai­suu­den edis­tä­mi­seen sekä uu­den­lai­siin kump­pa­nuuk­siin on. Lah­den pää­tös luo­pua ke­sä­ku­kis­ta eli ker­ta­käyt­tö­kult­tuu­ris­ta hau­dan­hoi­dos­sa on pie­ni, mut­ta mer­kit­tä­vä teko. Mo­ni­vuo­ti­set hau­taus­maan kas­vit voi­daan suun­ni­tel­la si­ten, et­tä pö­lyt­tä­jil­le on eri ai­koi­hin kuk­ki­via kas­ve­ja. Pie­nel­lä, mut­ta roh­ke­al­la te­ol­la on suu­ri vai­ku­tus.

Hau­taus­mail­la syn­tyy myös häm­men­tä­vät mää­rät han­ka­las­ti kier­rä­tet­tä­vää jä­tet­tä. Kuka us­kal­taa teh­dä en­sim­mäi­se­nä jä­te­mää­riä vä­hen­tä­viä, roh­kei­ta pää­tök­siä? 

Kir­joit­ta­ja on hei­no­la­lai­nen kirk­ko­val­tuu­tet­tu

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover