JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Uusia alkuja

Lahden seurakunnat

14.1.2022
Marja Lainio-Nurminen

Jäl­leen on aloi­tet­tu uu­si vuo­si ja tam­mi­kuun al­ku on ol­lut to­tu­tus­ti me­di­as­sa pul­lol­laan laih­du­tus­ta, alen­nus­myyn­te­jä ja har­ras­tus­toi­min­nan mai­nok­sia. Kaik­ki siis hy­vin val­ta­kun­nas­sa? Va­li­tet­ta­vas­ti ei! Koh­ta tu­lee jo kak­si vuot­ta täy­teen poik­keuk­sel­lis­ta pan­de­mia-ai­kaa, ei­kä lop­pua tun­nu nä­ky­vän. Vä­lil­lä tun­tuu, et­tä olen jo käyt­tä­nyt kai­ken käy­tet­tä­vis­sä ole­van ener­gi­an ti­lan­teen sie­tä­mi­seen ja sen lop­pu­mi­sen odot­ta­mi­seen. Mut­ta täs­sä sitä ol­laan edel­leen, kes­kel­lä vilk­kain­ta ko­ro­na-ai­kaa. Mis­tä siis voi­ma ja apu tu­le­viin päi­viin ja koi­tok­siin? Mil­lä pi­tää mie­li vir­ke­ä­nä ja olo toi­veik­kaa­na ja sa­mal­la ko­kea elä­män mie­lek­kyyt­tä?

Eh­dot­tai­sin van­has­ta ir­ti pääs­tä­mis­tä! Eh­kä ei ole enää pa­luu­ta en­ti­seen, vaan on luo­ta­va jo­tain uut­ta. Kak­si vuot­ta elä­mäs­tä on mo­nen koh­dal­la mel­koi­sen pit­kä ai­ka vain odo­tel­la, et­tä pää­si­si jäl­leen elä­mään elä­mään­sä niin kuin en­nen­kin. Oli­si­ko nyt kui­ten­kin se het­ki, kun pi­täi­si ko­keil­la teh­dä kaik­kea sitä, mitä on ai­na aja­tel­lut sit­ten jos­kus te­ke­vän­sä? Eh­kä nyt kan­nat­taa ope­tel­la uu­sia tai­to­ja, läh­teä liik­keel­le, muut­taa maal­le, pyy­tää an­teek­si, vaih­taa am­mat­tia, ryh­tyä va­paa­eh­tois­teh­tä­viin tai mitä iki­nä olit­kaan aja­tel­lut sit­ten jos­kus te­ke­vä­si. Vaik­ka pan­de­mia ra­joit­taa nyt joi­ta­kin asi­oi­ta, on jäl­jel­lä vie­lä pal­jon, mitä voi ko­keil­la. An­na ko­ro­nan ol­la syy muu­tok­sel­le, ei­kä vain es­te kai­kel­le ki­val­le. Jos­pa nyt ei enää oli­si­kaan mi­tään te­ko­syi­tä ol­la to­teut­ta­mat­ta nii­tä haa­vei­ta, joi­ta olet mie­les­sä­si kan­ta­nut jo vuo­sia. Ky­sy­mys kuu­luu­kin: "Mitä sinä voi­sit teh­dä nyt toi­sin?"

Jos roh­ke­net teh­dä jo­tain uut­ta, tu­let tus­kin ka­tu­maan. Ai­na­kin olet ko­ke­muk­sia rik­kaam­pi ja vä­hin­tään­kin opit tie­tä­mään, oli­ko haa­veil­la­si mi­tään to­del­li­suus­poh­jaa. Minä ku­vit­te­lin ai­na, et­ten voi­si asua oma­ko­ti­ta­los­sa il­man tois­ta kä­si­pa­ria. Nyt olen kui­ten­kin os­ta­mas­sa oma­ko­ti­ta­lon. Help­poa sii­tä tus­kin tu­lee, mut­ta var­mas­ti an­toi­saa, kun pää­sen to­teut­ta­maan tätä haa­vet­ta­ni. Ja en­hän minä ole kos­kaan ihan yk­sin, vaan saan ai­na tur­vau­tua tai­vaal­li­sen Isän huo­len­pi­toon ja luot­taa, et­tä Hä­nen kä­ten­sä ovat apu­na­ni tiu­kois­sa­kin ti­lan­teis­sa. Hän lä­het­tää ar­jen en­ke­lei­tä elä­mää­ni juu­ri sil­loin, kun on tar­vis.

 Kir­joit­ta­ja on Sal­paus­se­län seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover