JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Paasto ja anteek­si­an­tamus

21.2.2024
Topi Knihtilä

Kirk­ko­vuo­des­sa siir­ry­tään paas­to­nai­kaan. Täl­löin seu­ra­kun­nas­sa tör­mää kes­kus­te­lui­hin, jois­sa mie­ti­tään oi­ke­aa paas­toa. Usein esiin nou­se­vat koh­dat Je­sa­jan kir­jas­ta sekä Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta. Je­sa­jas­sa paas­to liit­tyy oi­keu­den­mu­kai­suu­den to­teut­ta­mi­seen: syyt­tö­mien ja sor­ret­tu­jen va­paut­ta­mi­seen sekä puu­tet­ta kär­si­vien ruok­ki­mi­seen ja pu­ke­mi­seen.

Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­sa Jee­sus va­roit­taa paas­ton käyt­tä­mis­tä kei­no­na osoit­taa oman us­kon­nol­li­suu­ten­sa eri­no­mai­suut­ta. Mo­lem­mat koh­dat opet­ta­vat­kin mei­tä oi­ke­as­ta paas­tos­ta.

On kui­ten­kin huo­mi­o­nar­vois­ta, et­tä Raa­ma­tus­sa paas­tos­ta ope­te­taan laa­jem­min. Jee­suk­sen esi­merk­ki näyt­tää, et­tä paas­to on myös fyy­sis­tä. Hän pi­dät­täy­tyi ruu­as­ta 40 päi­vän ajan ol­les­saan erä­maas­sa. Sa­ma­nai­kai­ses­ti Jee­sus kävi hen­gel­lis­tä tais­te­lua Pa­ho­lais­ta vas­taan.

Van­has­sa tes­ta­men­tis­sa on run­saas­ti esi­merk­ke­jä, jois­sa ruu­as­ta pi­dät­täy­ty­mi­nen, ru­kous, ka­tu­mus ja Ju­ma­lan edes­sä nöyr­ty­mi­nen oli­vat myös oi­ke­an­lais­ta paas­to­a­mis­ta. Paas­toa ei siis voi ty­pis­tää yk­sit­täi­siin tee­moi­hin, vaan se on osa ko­ko­nais­val­tais­ta Ju­ma­lan kris­ti­tyil­le an­ta­maa kut­sua.

Raa­mat­tu opet­taa myös paas­ton ja ru­kouk­sen yh­tey­des­tä. Mat­teuk­sen 6. lu­vus­sa Jee­sus­kin opet­taa en­sin ru­kouk­ses­ta ja sen jäl­keen paas­to­a­mi­ses­ta. Ru­kou­so­pe­tus päät­tyy muis­tu­tuk­seen syn­tien an­teek­si­an­ta­mi­sen tär­key­des­tä, jota seu­raa muis­tu­tus oi­ke­as­ta paas­tos­ta.

Olen poh­ti­nut näi­den yh­teyt­tä ja al­ka­nut aja­tel­la, et­tä yk­si oi­kea paas­ton muo­to on an­teek­si­an­ta­mi­nen niil­le, jot­ka ovat rik­ko­neet mi­nua vas­taan. Voin an­taa an­teek­si, vaik­ka vää­rin­te­ki­jä ei edes ka­tui­si pa­haa te­ko­aan. Tämä ei tar­koi­ta sitä, et­tä toi­sen te­ke­mä vää­ryys oli­si hy­väk­syt­tä­vää. Jos ih­mi­nen tois­tu­vas­ti rik­koo mi­nua vas­taan, mi­nul­la on myös lupa suo­jel­la it­se­ä­ni.

Jois­sain ta­pauk­sis­sa on syy­tä­kin pi­tää etäi­syyt­tä täl­lai­seen hen­ki­löön. Ri­kok­sen­te­ki­jää ei myös­kään tar­vit­se suo­jel­la nä­en­näi­sen ar­mol­li­suu­den vuok­si. Mut­ta täl­löin­kin voin Ju­ma­lan edes­sä an­taa ih­mi­sil­le an­teek­si. To­den­nä­köi­sem­min ky­seis­tä ih­mis­tä koh­taan ko­ke­ma­ni kat­ke­ruus al­kaa ajan ku­lu­es­sa hel­pot­ta­maan, jos an­nan hä­nel­le an­teek­si. Näin va­pau­tan sekä hä­net et­tä it­se­ni mah­dol­li­ses­ta kat­ke­ruu­den ikees­tä.

Kir­joit­ta­ja on Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover