JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Jumalan tekemä

9.8.2022
Antti Kettunen

Mi­nul­la on har­ras­tus: ra­ken­nan ki­ta­roi­ta. Kun te­kee it­se omin kä­sin, voi ol­la yl­peä ai­kaan­saan­nok­sis­taan. Toi­saal­ta it­se tie­tää myös par­hai­ten, mitä vir­hei­tä on tul­lut teh­tyä, ja niis­tä­kin saa syyt­tää vain it­se­ään. Kuu­lem­ma soi­tin­ra­ken­ta­ja nä­kee vir­hei­tä vie­lä vuo­si­kym­men­ten har­joit­te­lun jäl­keen­kin, jo­kai­ses­sa te­ke­mäs­sään soit­ti­mes­sa.

Työs­sä­ni taas olen pal­jon las­ten ja nuor­ten pa­ris­sa. Kas­vuun, lap­suu­teen ja eri­tyi­ses­ti nuo­ruu­teen, kuu­luu oman it­sen­sä poh­ti­mi­nen: Mil­lai­nen minä olen? Olen­ko hyvä? Mis­sä olen hyvä? On­ko mi­nus­sa vir­hei­tä? Olen­ko riit­tä­vä? Olen­ko ra­kas­tet­tu?

Tä­män päi­vän lap­set ja nuo­ret elä­vät ky­sy­mys­ten­sä kans­sa ko­vin eri­lai­ses­sa maa­il­mas­sa, kuin ai­em­mat su­ku­pol­vet. Vas­tauk­sia saat­taa tul­la pal­jon, po­si­tii­vi­sia ja ne­ga­tii­vi­sia. Tar­vit­see vain lait­taa oma kuva net­tiin ja tu­lee mu­ka­via kom­ment­te­ja ja eh­kä tu­han­sia tyk­käyk­siä – tai sit­ten ei tule.

Sun­nun­tain 28.8. ai­hee­na on it­sen­sä tut­ki­mi­nen: Ju­ma­lan sana neu­voo mei­tä miet­ti­mään, mi­ten eläm­me, mil­lai­sia jäl­kiä jä­täm­me it­seem­me, toi­siim­me ja maa­il­maan. Näi­tä asi­oi­ta on hyvä poh­tia, mut­ta tun­tuu, et­tä lap­set, nuo­ret ja myös ai­kui­set tar­vit­se­vat yhä enem­män muis­tu­tus­ta sii­tä, et­tä meis­tä jo­kai­nen on Ju­ma­lan te­ke­mä, Ju­ma­lan luo­ma ja Ju­ma­lan kuva.

Psal­mis­sa 139 sa­no­taan: "Sinä olet luo­nut mi­nut si­sin­tä­ni myö­ten, äi­ti­ni koh­dus­sa olet mi­nut pu­no­nut. Minä olen ih­me, suu­ri ih­me, ja kii­tän si­nua sii­tä. Ih­meel­li­siä ovat si­nun te­ko­si, minä tie­dän sen." Jo­kai­nen te­kee työs­sään, har­ras­tuk­sis­saan ja elä­mäs­sään vir­hei­tä. Sel­lai­sia vir­hei­tä, joil­la tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti sa­tu­tam­me tai tu­ho­am­me it­se­äm­me, toi­si­am­me ja maa­il­maa, kut­su­taan syn­neik­si. Ne me saam­me an­teek­si Jee­suk­sen täh­den.

En­nen kuin olem­me it­se teh­neet mi­tään, Ju­ma­lan luo­mi­na ja Ju­ma­lan te­ke­mi­nä, olem­me kui­ten­kin kaik­ki on­nis­tu­nei­ta, täy­del­li­siä. Ju­ma­la ei tee vir­hei­tä, vaan meis­tä jo­kai­nen on syys­tä sel­lai­nen kuin on. Ju­ma­la on mei­dät sel­lai­sik­si ha­lun­nut ja teh­nyt ja näh­nyt, et­tä niin on hyvä.

Kir­joit­ta­ja on Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan pap­pi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover