JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Sana sinulle: Avain merki­tyk­sel­li­seen kesään

Ilkka Kontturi

2.6.2023
Tomi Koho

Eräs ys­tä­vä­ni liit­tyi muu­ta­ma vuo­si sit­ten or­to­dok­si­seen kirk­koon. Ys­tä­vä­ni on var­sin tyy­pil­li­nen suo­ma­lai­nen nuo­ri mies. Kal­ju, tuu­hea par­ta, pu­huu vä­hän ja ly­hyt­sa­nai­ses­ti, hy­myi­lee har­voin, mut­ta ko­ko­sy­dä­mi­ses­ti.

Erää­nä hä­nen pal­ve­lu­teh­tä­vä­nään kir­kos­saan oli sy­tyt­tää kynt­ti­löi­tä. Kes­kus­te­lim­me täs­tä ys­tä­vä­ni kans­sa erää­nä ke­säi­se­nä sau­nail­ta­na. Minä ky­se­lin. Ys­tä­vä­ni vas­tai­li har­va­sa­nai­ses­ti, mut­ta kui­ten­kin il­mei­sen tyy­ty­väi­se­nä. Ha­lu­sin men­nä kes­kus­te­lus­sa vä­hän sy­vem­mäl­le ja roh­kais­tuin. Ky­syin: ”Mitä se kynt­ti­löi­den sy­tyt­tä­mi­nen siel­lä kir­kos­sa si­nul­le oi­kein mer­kit­see?” Ys­tä­vä­ni oli pit­kään hil­jaa. Tuli pa­loi nuo­ti­os­sa. Ja sit­ten ys­tä­vä­ni vas­ta­si jo­ten­kin näin: ”Sil­loin ai­ka py­säh­tyy ja tai­vas on au­ki.” Hän ei jat­ka­nut sen enem­pää. Ys­tä­vä­ni oli ko­ke­nut jo­tain ää­ret­tö­män mer­ki­tyk­sel­lis­tä.

Mer­ki­tyk­sel­li­syys tar­koit­taa sitä, et­tä asi­al­la on yh­teys jo­hon­kin toi­seen. Näi­tä mer­ki­tyk­sel­li­siä asi­oi­ta ko­e­taan mis­sä vain kak­si tai kol­me on Jee­suk­sen ni­mes­sä kool­la. Ys­tä­väl­le­ni kynt­ti­löi­den sy­tyt­tä­mi­nen oli mer­ki­tyk­sel­lis­tä, kos­ka tämä pie­ni asia yh­dis­tää hä­net sii­hen kuka hän on. Ih­mi­nen Ju­ma­lan edes­sä. Toi­saal­ta se liit­tää hä­net sii­hen kuka Ju­ma­la on, mikä te­kee koh­taa­mi­ses­ta vie­lä mer­ki­tyk­sel­li­sem­män. Vie­lä mer­ki­tyk­sel­li­sem­män, kos­ka täl­lä ko­ke­muk­sel­la on yh­teys koko ole­mas­sa­o­lon pe­rus­taan, Isään ja Poi­kaan ja Py­hään Hen­keen.

Ju­ma­la ei ole kau­ka­na, ku­ten ys­tä­vä­ni ko­ke­mus osoit­taa. Sen si­jaan kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la on läs­nä Py­häs­sä Hen­ges­sä. Niin lä­hel­lä, et­tä hän­tä on jos­kus vai­kea huo­ma­ta. Pyhä Hen­ki näyt­tää elä­män Jee­suk­sen seu­raa­ja­na, ja hä­nen kans­saan käym­me Tai­vaal­li­sen Isäm­me luok­se hä­nen lap­si­naan. Isä taas lä­het­tää mei­dät mat­kaan Jee­suk­sen kans­sa ja Py­häs­sä Hen­ges­sä. Mat­ka tois­tuu mo­lem­piin suun­tiin lu­ke­mat­to­mas­ti. Ja kai­kes­sa on läs­nä Ju­ma­lan rak­kaus. Kol­miyh­tei­nen Ju­ma­la on rie­mul­li­nen mys­tee­ri, jo­hon on ilo sy­ven­tyä.

Täs­sä si­nul­le vie­lä en­sim­mäi­nen as­kel mer­ki­tyk­sel­li­seen ke­sään. Pis­tä kä­det ris­tiin ja ru­koi­le. Pai­kal­li­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta saat tie­toa seu­raa­vis­ta as­ke­lis­ta ja eh­kä kynt­ti­län­kin sy­ty­tet­tä­väk­si.

Kir­joit­ta­ja on Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan pas­to­ri.

Päivän psalmi

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover