JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Rivit tiivistyvät ehdo­ka­sa­set­te­lussa – isoin jakolinja yhä konser­va­tii­vien ja liberaalien välillä

3.9.2022
Markus Luukkonen

Seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin on vie­lä kak­si kuu­kaut­ta ai­kaa, mut­ta nämä päi­vät ovat eh­do­ka­sa­set­te­lun kan­nal­ta koko ne­li­vuo­tis­vaa­li­kau­den kiih­keim­piä. Eh­do­ka­sa­set­te­lu on käyn­nis­sä 15. syys­kuu­ta saak­ka.

Seu­ra­kun­ta­vaa­leis­sa ase­tu­taan eh­dol­le va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sien kaut­ta. Pe­rin­teis­ten va­lit­si­ja­yh­dis­tys­ten taus­tal­la on muun mu­as­sa he­rä­tys­liik­kei­tä, tasa-ar­vo­liik­kei­tä ja po­liit­ti­sia puo­lu­ei­ta. Pie­nis­sä kun­nis­sa voi­daan so­pia yh­tei­ses­tä eh­do­kas­lis­tas­ta, jol­loin vaa­lit saa­vat hen­ki­lö­vaa­lin luon­teen.

Jos pe­rin­tei­sis­tä va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­sis­tä ei löy­dy so­pi­vaa, sel­lai­sen voi myös pe­rus­taa. Tä­hän riit­tää kym­me­nen oman seu­ra­kun­nan ää­ni­oi­keu­tet­tua jä­sen­tä.

Kir­kon pää­tök­sen­te­os­sa oi­keis­to-va­sem­mis­to-ak­se­li nä­kyy oi­ke­as­taan suh­teel­li­sen vä­hän. Ta­lou­den­pi­dos­sa päät­tä­jät ovat py­sy­neet var­sin yk­si­tuu­mai­si­na. Aja­tel­laan­pa vaik­ka Lah­den seu­ra­kun­tien his­to­ri­al­lis­ta kiin­teis­tö­jen vä­hen­nys­pa­ket­tia, jos­ta saa­tiin pää­tös jou­lu­kuus­sa 2020.

Mer­kit­tä­väm­pi jako syn­tyy kon­ser­va­tii­vien ja li­be­raa­lien vä­lil­le. En­sim­mäi­set iden­ti­fi­oi­tu­vat enem­män säi­lyt­tä­jik­si ja jäl­kim­mäi­set uu­dis­ta­jik­si. Toki kirk­ko­po­liit­ti­ses­sa kes­kus­tas­sa­kin on ti­laa – näin voi­si pää­tel­lä sii­tä, et­tä Ta­val­li­set seu­ra­kun­ta­lai­set pyr­kii Lah­des­sa laa­jen­tu­maan Jout­jär­vel­tä mui­den seu­ra­kun­tien alu­eel­le.

Kon­ser­va­tii­vien ja li­be­raa­lien vä­li­nen jän­ni­te nä­kyy muun mu­as­sa sii­nä, mis­tä asi­ois­ta ää­nes­te­tään. Ne ki­tey­ty­vät usein ar­voi­hin liit­ty­viin nä­ke­my­se­roi­hin.

Lah­des­sa kirk­ko­val­tuus­to päät­ti ke­sä­kuus­sa 2020, et­tei seu­ra­kun­ta­yh­ty­mään pe­rus­te­ta yh­den­ver­tai­suus- ja tasa-ar­vo­toi­mi­kun­taa. Pää­tös syn­tyi ää­nes­tyk­sen jäl­keen 24–20–4 tyh­jää.

Hol­lo­lan kirk­ko­neu­vos­to puo­les­taan lin­ja­si maa­lis­kuus­sa 2022, et­tä Hol­lo­lan kir­kois­sa ja kap­pe­leis­sa saa vas­tai­suu­des­sa ru­koil­la sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien kans­sa ja puo­les­ta. Tämä pää­tös syn­tyi ää­nin 8–5.

Ar­vo­a­si­at vai­kut­ti­vat myös Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nas­sa, jos­sa Sys­män kir­kon alt­ta­ri­jär­jes­te­lyt me­ni­vät re­mont­tia suun­ni­tel­les­sa mut­kal­le. Val­tuus­to löy­si ää­nes­tyk­sen jäl­keen rat­kai­sun, jos­sa alt­ta­ri­kaap­piin si­joi­te­taan ris­ti py­hi­mys­pat­sai­den kes­kel­le.

Luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­vät esi­mer­kik­si kir­kol­lis­ve­rop­ro­sen­tis­ta, ta­lou­sar­vi­ois­ta, ra­ken­nus­hank­keis­ta, avus­tuk­sis­ta, mo­nis­ta työn­te­ki­jä­va­lin­nois­ta, toi­min­nan pai­no­tuk­sis­ta ja seu­ra­kun­nan ti­lo­jen käy­tös­tä.

Luot­ta­mus­hen­ki­löt ää­nes­tä­vät myös kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa eli va­lit­se­vat maal­lik­ko­e­dus­ta­jat kir­kon ylim­pään päät­tä­vään eli­meen.

Vai­ku­tus­val­taa on siis pal­jon ja­os­sa. Jos kiin­nos­tuit, ota roh­ke­as­ti yh­teyt­tä va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­siin. Ko­ko­sim­me yh­teys­tie­to­ja tä­hän jut­tuun.

Lue lisää aiheesta

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat lapset ja nuoret.

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat lapset ja nuoret.

Uutiset
19.10.2022

Näin Heinolan seura­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaat vastasivat vaalikoneen arvo­ky­sy­myk­siin

Uutiset
19.10.2022

Hollolan seurakunnan ehdokkaista 55 prosenttia suhtautuu myön­tei­sesti samaa sukupuolta olevien kirkol­li­seen vihkimiseen

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. 

Seurakuntavaalien vaalikoneessa ehdokkaita pyydettiin asettamaan tärkeysjärjestykseen, keistä avuntarpeessa olevista seurakunnan tulisi ensijaisesti huolehtia tai millaiseen avunmuotoon tulisi panostaa. 

Uutiset
19.10.2022

Keitä Hollolan seurakunnan pitäisi auttaa ja keiden toimintaan panostaa? – näin vaalieh­dok­kaat vastasivat

Vaalikoneeseen vastasi 121 Lahden yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta. Vastausprosentti oli 85, kun vaalikoneeseen jätti vastaamatta 20 ehdokasta. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Vaalikoneeseen vastasi 121 Lahden yhteisen kirkkovaltuuston ehdokasta. Vastausprosentti oli 85, kun vaalikoneeseen jätti vastaamatta 20 ehdokasta. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

Uutiset
18.10.2022

Lahte­lai­seh­dok­kaista 51 prosenttia suhtautuu myön­tei­sesti samaa sukupuolta olevien kirkol­li­seen vihkimiseen

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat nuoret ja vähiten kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

Ehdokkaat saivat valita vaalikoneessa kolme itselleen tärkeintä painopistettä seurakunnan toiminnasta. Eniten ääniä saivat nuoret ja vähiten kirkkorakennusten ja kulttuuriperinnön vaaliminen. Grafiikka: STT/Maija Korpinen. Koonnut: Teemu Leppänen

STT

Uutiset
18.10.2022

Keitä seura­kun­tien tulisi ensi­si­jai­sesti auttaa ja keiden toimintaan panostaa? – Näin lahtelaiset vaalieh­dok­kaat vastasivat

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover