JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Pallo palautui kirkolle – komp­ro­mis­si­malli voi olla paras ratkaisu umpisolmun avaamiseksi

20.9.2020
Markus Luukkonen

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus rat­kai­si 18. syys­kuu­ta kir­kon si­säl­lä pal­jon kes­kus­te­lua he­rät­tä­neen kiis­tan sii­tä, saa­ko ho­mo­pa­rin vih­ki­nyt­tä pap­pia ran­gais­ta. Tuo­mi­ois­tuin aset­tui pää­tök­ses­sään sel­väs­ti kir­kon au­to­no­mi­an kan­nal­le.

Hie­man mo­lem­pia kes­kus­te­lu­kup­lia seu­ran­nee­na on help­po to­de­ta, et­tä pe­rin­tei­sen avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen kan­nat­ta­jat ovat rie­muin­neet pää­tök­ses­tä, kun taas su­ku­puo­li­neut­raa­lin vih­ki­mi­sen kan­nat­ta­jat sai­vat mä­rän rä­tin kas­voil­leen. Yh­des­tä asi­as­ta kui­ten­kin va­lit­see yk­si­mie­li­syys: kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den pää­tös mer­kit­see sitä, et­tä maal­li­nen tuo­mi­ois­tuin ei puu­tu us­kon­nol­lis­ten yh­dys­kun­tien op­pi­si­säl­töi­hin. Kiis­ta on rat­kais­ta­va kir­kon si­säl­lä.

Pää­tök­sen jäl­keen on to­den­nä­köis­tä, et­tä eri hal­lin­to-oi­keuk­sis­sa vi­reil­lä ole­vat sa­teen­kaa­ri­pap­pien te­ke­mät va­li­tuk­set ku­mo­taan, ja tuo­mi­o­ka­pi­tu­lien heil­le lan­get­ta­mat va­roi­tuk­set jää­vät voi­maan. Myös Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nas­sa, jo­hon Päi­jät-Hä­meen seu­ra­kun­nat ny­ky­ään kuu­lu­vat, on kes­ken ai­na­kin yk­si täl­lai­nen va­li­tus.

Va­roi­tus ei tee vih­ki­mis­tä pä­te­mät­tö­mäk­si, mut­ta voi vai­kut­taa va­roi­te­tun pa­pin edel­ly­tyk­siin jat­kaa vi­ras­saan. Pap­pi ot­tai­si vii­meis­tään yh­den va­roi­tuk­sen jäl­keen suu­ren ris­kin, jos hän jat­kai­si sa­teen­kaa­ri­pa­rien vih­ki­mi­siä.

Nä­en­näi­ses­ti asi­at näyt­tä­vät sel­keil­tä: kir­kol­la on yhä pe­rin­tei­nen avi­o­liit­to­kä­si­tys sekä sitä suo­jaa­va au­to­no­mia. Elä­väs­sä elä­mäs­sä ti­lan­ne on huo­mat­ta­vas­ti ki­ha­rai­sem­pi. Vuon­na 2017 teh­dyn ky­se­lyn pe­rus­teel­la 56 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta pa­peis­ta oli­si val­mis vih­ki­mään sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja, jos kirk­ko sal­li­si sen. Ver­kos­ta löy­ty­vä jul­ki­nen sa­teen­kaa­ri­pap­pien lu­et­te­lo­kin on vii­me päi­vi­nä täy­den­ty­nyt uu­sil­la ni­mil­lä.

Piis­pat ovat et­si­neet rat­kai­sua, jol­la tu­ke­vaan um­pi­sol­muun ki­ris­ty­nyt­tä ti­lan­net­ta voi­tai­siin ava­ta. Kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le esi­tel­tiin elo­kuus­sa kuu­si­por­tai­nen mal­li, jon­ka ää­ri­päis­sä ovat pi­täy­ty­mi­nen ny­kyi­ses­sä avi­o­liit­to­kä­si­tyk­ses­sä ja kä­si­tyk­sen muut­ta­mi­nen su­ku­puo­li­neut­raa­lik­si. Nel­jä muu­ta mal­lia ovat enem­män tai vä­hem­män komp­ro­mis­se­ja ja si­ten re­a­lis­ti­sem­pia. Mal­leis­sa 3–5 on kes­ki­tyt­ty an­ta­maan oman­tun­non suo­ja eri ta­voin ajat­te­le­vil­le.

Ti­lan­ne on myös alu­eel­li­ses­ti huo­mi­o­ta he­rät­tä­vän eri­lai­nen. Esi­mer­kik­si Ete­lä-Suo­men pen­de­löin­ti­vyö­hyk­keel­lä Lah­ti, joka kuu­luu Mik­ke­lin tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin kait­sen­taan, näyt­täy­tyy erää­nä Suo­men kon­ser­va­tii­vi­sim­pa­na alu­ee­na. Sen si­jaan Hel­sin­gin piis­pa Tee­mu Laa­ja­sa­lo va­kuut­ti jo elo­kuus­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­jil­le, et­tä Hel­sin­gis­sä pap­pien ei tar­vit­se pe­lä­tä va­roi­tuk­sia.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover